Serveis per a la Igualtat a les empreses

Si vols informació sobre els serveis per a la igualtat a les empreses, emplena i envia el formulari. Gràcies.

Contacte serveis jurídic igualtat
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

La Itziar Ruedas, directora del departament jurídic de PIMEC, ens posa alerta, de manera clara i concisa, de les obligacions legals que han de complir totes les empreses, també les pimes, en l’àrea de la igualtat efectiva entre homes i dones a l’àmbit laboral i professional.

Torna a la pàgina principal dels serveis d’Assessorament Legal


Plans d’Igualtat

Una de les eines principals per evitar les desigualtats i discriminacions a l’empresa és el Pla d’Igualtat. 

D’acord amb la Llei d’Igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, i han d’adoptar les mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació de les persones treballadores, encaminades a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en l’organització.

Una de les eines principals per evitar aquestes desigualtats i discriminacions és el Pla d’Igualtat.

Totes les empreses de més de 50 persones treballadores hauran de tenir un Pla d’Igualtat, i l’incompliment d’aquesta obligació comportarà incórrer en una infracció molt greu.

A continuació fem un recull dels canvis més importants que es van introduir a l’any 2020, els quals van incidir d’una manera molt directa en la manera d’elaborar i negociar un Pla d’Igualtat, especialment en les petites i mitjanes empreses. Podem destacar els següents, entre d’altres:

 • Es va concretar qui són els subjectes amb capacitat de negociar les diagnosis i els Plans d’igualtat, és a dir, com s’ha de configurar la comissió negociadora, i què succeeix amb aquelles empreses o centres de treball que no disposen de representació de les persones treballadores, on s’haurà de negociar amb els sindicats majoritaris del sector.  
 • Desenvolupament dels continguts mínims de la diagnosi i el Pla d’igualtat. Es desenvolupa el concepte d’auditoria retributiva com a element per aconseguir l’objectiu d’igualtat retributiva entre dones i homes. Totes les empreses que elaborin un Pla d’Igualtat ha d’incloure una auditoria retributiva.
 • Possibilitat d’elaborar un Pla únic per a totes o parts d’empreses d’un grup, sempre que cada empresa tingui la seva pròpia diagnosi.
 • Es va definir de forma clara quan neix l’obligació de tenir un Pla d’igualtat: al cap de 3 mesos des del moment en què l’empresa passa a tenir 50 persones o més; aquest volum de plantilla es comptabilitzarà tenint en compte la plantilla total, sigui quina sigui la seva forma de contractació laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus, contractes de durada determinada i persones amb contracte de posada a disposició (ETT). 
 • Creació de mecanismes de seguiment i avaluació dels Plans d’igualtat; es fixa un termini màxim de vigència dels Plans no superior a 4 anys. S’estableix també un seguit de supòsits en què s’obligarà les empreses a revisar els plans d’igualtat. 
 • Configuració del Registre de Plans d’igualtat que permetrà l’accés públic al seu contingut. I s’obre la possibilitat de registrar, de forma voluntària, les mesures i protocols de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si escau, les vostres obligacions en matèria d’igualtat amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

Servei d’acompanyament en la implantació del teu pla d’igualtat

El pla d’igualtat consisteix en un conjunt de mesures que inclouen la creació d’una comissió negociadora, una auditoria retributiva, l’elaboració d’un pla i l’establiment de mecanismes de seguiment i avaluació, entre d’altres.

Una vegada tens creat i redactat el pla, cal posar-ne en marxa les accions, i, en aquest sentit, t’ajudem a implementar-lo.

Des del departament jurídic de PIMEC t’oferim l’acompanyament en la implementació del teu pla d’igualtat, donant-te suport especialitzat per garantir una execució exitosa del pla d’acció aprovat. Què t’oferim?

 • Assessorament i dinamització de la comissió d’igualtat.
 • Avaluació i seguiment de les accions fixades per al compliment del pla d’igualtat.
 • Xerrades informatives a la plantilla en matèria d’igualtat (ús de comunicació no sexista, protocol d’assetjament sexual).

Treballarem conjuntament, i un professional del nostre departament jurídic t’acompanyarà en les reunions de seguiment i avaluació del pla amb el suport necessari en cada moment.

Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe

Totes les empreses, independentment de la seva dimensió, estan obligades a adoptar les mesures específiques per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a sancions per part de l’administració competent. Oferim el servei d’elaboració d’aquest protocol d’assetjament. En què consisteix?

Elaborar un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, que ha d’incloure: objectius, compromís institucional, àmbit d’aplicació, definicions, principis rectors i garanties de procediments, drets i obligacions de la direcció de l’empresa i les persones treballadores, mesures de prevenció i procediment.

Obligatorietat del registre salarial

Què son l’Auditoria Retributiva i el Registre Retributiu, i els aspectes jurídics de cada una d’aquestes eines.

D’acord amb la legislació aprovada pel RD 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes, es defineixen les obligacions que tenen les organitzacions en matèria salarial. 

Per això, i amb l’objectiu de garantir la transparència retributiva que s’exigeix, les empreses hauran de disposar, per fer una correcta valoració de la seva política salarial, de: el registre retributiu, les auditories retributives, el sistema de valoració de lloc de treball de la classificació professional existent a l’empresa i el seu conveni col·lectiu. 

Què ha d’incloure aquest registre salarial?

 • Valors mitjans de salaris
 • Complements salarials
 • Percepcions extrasalarials

També haurà d’incloure la mitjana aritmètica i la mitjana del que realment s’ha percebut per cada un d’aquests conceptes: grup professional, categoria, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Aquest registre s’ha de portar de tota la plantilla, inclosos la direcció i els alts càrrecs.

És obligatori portar aquest registre? L’incompliment que deriva de les obligacions establertes en aquesta normativa ve definit per la Llei d’Infraccions i Sancions en l’ordre Social que recull com a infracció greu “no complir amb les obligacions que en matèria de plans d’igualtat i mesures d’igualtat estableix la Llei Orgànica 3/2007, de l’Estatut dels Treballadors, o el conveni col·lectiu d’aplicació.  

Servei de desenvolupament d’un pla de conciliació a l’organització

Des del Departament Jurídic de PIMEC hem dissenyat un nou servei per a donar-vos assistència en l’elaboració d’un pla de conciliació que doni resposta a les necessitats de l’equip de persones treballadores de l’empresa.

Desenvoluparem el projecte de manera conjunta, entre l’equip jurídic i les persones responsables de l’àrea a l’empresa, per poder garantir l’eficàcia del pla. Podem optar per dues metodologies, a escollir:

 • Enfocament de Recerca de Recursos Humans: Aquest enfocament implica realitzar enquestes, entrevistes i anàlisi de dades per comprendre les necessitats de la plantilla en termes de conciliació entre la feina i la vida personal.
 • Col·laboració Multidisciplinària: Amb informants clau de diferents àrees, com recursos humans, finances, legal, producció, comunicacions, etc., que col·laboren en l’elaboració del pla de conciliació per assegurar una consideració adequada de tots els aspectes rellevants.

Què oferim?

 • Detecció de les necessitats del personal
 • Identificació d’objectius clars que s’han d’assolir amb la implantació del pla
 • Definir i desenvolupar les millors polítiques de gestió del temps, d’acord amb les necessitats de les vostres organitzacions
 • Assessorament en la comunicació amb els equips interns
 • Complir amb el marc normatiu vinculat a la llei de desconnexió digital i les polítiques d’igualtat a l’entorn laboral

Servei de desenvolupament d’un Pla de mesures LGTBI

Des de PIMEC, hem dissenyat un nou servei per a l’elaboració d’un pla de mesures per a garantir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI dins del seu entorn laboral, incloent un protocol d’actuació contra l’assetjament i la violència cap al col·lectiu LGTBI, tal i com preveu la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI.

Com ho treballem?

Ho fem de manera conjunta amb l’organització per tal de garantir l’eficàcia del Pla. El projecte tindria les següents fases:

Reunió inicial amb l’ens per tal de realitzar una detecció de les polítiques internes que es duen a terme en matèria de:

 • Característiques i estructura organitzativa
 • Cultura organitzativa
 • Polítiques de gestió de persones
 • Comunicació interna i externa

Anàlisi de les dades recollides i estructuració de la informació per identificar les principals mesures a implementar que han de garantir la igualtat de les persones del col·lectiu LGTBI.

Reunió amb la representació sindicals, en cas que n’hi hagi, per a negociar i prioritzar les mesures més adients a implementar.

Redacció d’un informe amb una planificació de mesures que comptarà amb objectius concrets així com amb indicadors per al seu correcte seguiment.

Quines empreses han de tenir el Pla LGTBI?

Totes les empreses amb més de 50 persones treballadores han d´adoptar un conjunt de mesures i recursos per tal de garantir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI dins del seu entorn de treball.

Quan s’inicia l’obligació?

A partir del 2 de març de 2024.

Des de la Fundació PIMEC, ens posen exemples de llenguatge sexista que utilitzem de manera quotidiana, i algunes claus per com millorar-lo.

Clica als següents enllaços per descarregar la documentació que t’oferim:

Torna a l’índex