Política de Privacitat

Última actualizació: 21 de març 2024

La confidencialitat i la seguretat de la informació són valors primordials de PIMEC i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels interessats i interessades en tot moment, evitant la recollida d’informació innecessària i dotant-la de la màxima protecció.

La present Política de Privacitat té per objecte regular el tractament que duu a terme PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (d’ara endavant “PIMEC”), en qualitat de Responsable del Tractament, de les dades personals dels interessats i interessades (d’ara endavant, “la persona interessada”), de conformitat amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del Tractament de les dades personals de la persona interessada és l’entitat PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, proveïda de N.I.F. núm. G-61512257, domiciliada al carrer Viladomat, 174, 08015 de Barcelona, telèfon 93 496 45 00 i adreça de correu electrònic pimec@pimec.org.

Addicionalment, les dades personals recollides podran ser compartides amb totes les entitats de PIMEC dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles, i que es detallen a continuació: PIME Coneixement S.L., proveïda de NIF B-62765201, Autònoms PIMEC, proveïda de NIF G-62121132, PIMEC Immobles. S.L., proveïda de NIF B-61596532 i Fundació PIMEC, proveïda de NIF G-64609035.

 • PIME Coneixement S.L. (NIF: B62765201)
 • Autònoms PIMEC (NIF: G62121132)
 • PIMEC Immobles (NIF:  B61596532)
 • Fundació PIMEC (NIF: G64609035)

Per qualsevol comunicació relativa a la protecció de dades de caràcter personal, la persona interessada es pot dirigir a PIMEC mitjançant correu postal a l’adreça carrer Viladomat, 174, 08015 de Barcelona, o bé, a l’adreça de correu electrònic privacitat@pimec.org.

Finalitats del tractament

PIMEC tractarà les dades personals de la persona interessada per les finalitats que s’estableixen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

Prestació de serveis als socis i sòcies

PIMEC tractarà les dades personals dels socis i sòcies de PIMEC o alguna de les empreses afiliades necessàries per executar la relació contractual de prestació de serveis.

Registre a la web

PIMEC tractarà les dades personals introduïdes en el formulari de registre de la pàgina web per gestionar l’àrea privada dels usuaris i usuàries i l’accés a la inscripció a cursos, actes i altres activitats que aquest registre els proporciona.

Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

PIMEC tractarà les dades personals introduïdes en els diversos formularis de la pàgina web per mitjà dels quals els usuaris i usuàries poden sol·licitar informació sobre determinats serveis, contacte en general i fer-se’n soci.

Inscripció a actes

PIMEC tractarà les dades personals de les persones inscrites als actes organitzats per PIMEC o per alguna de les seves empreses afiliades, com ara jornades, xerrades, ponències, conferències, networkings, tallers, etc., per gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants.

Inscripció a cursos de formació

PIMEC tractarà les dades personals de les persones inscrites als cursos de formació organitzats per PIMEC, PIME Coneixement o alguna de les seves empreses afiliades per gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants als cursos.

També podrà tractar-les per dur a terme la tramitació de les bonificacions gestionades per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

Inscripció a PIMEC Joves

PIMEC tractarà les dades personals de les persones inscrites com a socis de PIMEC Joves per tal de gestionar la seva participació en les activitats que s’organitzen i rebre informació dels avantatges dels quals es poden beneficiar, així com per gestionar la participació dels inscrits en el programa PIMEC Joves.

Col·laboracions amb la Fundació PIMEC

PIMEC tractarà les dades personals de les persones interessades en participar en diferents iniciatives d’acció social i que proporcionin les seves dades a  la Fundació PIMEC mitjançant els formularis de contacte existents per cadascuna de les iniciatives en aquesta secció, per tal que la Fundació PIMEC pugui contactar amb elles i pugui donar resposta a les sol·licituds de col·laboració.

Enviament de butlletins informatius i/o de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica i telefònica

PIMEC tractarà les dades personals de les persones interessades que hagin consentit expressament la rebuda de comunicacions comercials, per via electrònica i/o telefònica, per informar-les i assessorar-les en funció dels seus interessos i necessitats particulars envers PIMEC.

Així mateix, PIMEC tractarà les dades personals les persones interessades que hagin consentit expressament la rebuda de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, formació, notícies i promocions que puguin ser del teu interès en relació amb l’activitat de PIMEC com a organització empresarial.

Enregistrament i ús d’imatge i veu

PIMEC tractarà les imatges i la veu de les persones interessades que hagin atorgat el seu consentiment exprés, recollides en els cursos de formació, activitats i actes que organitza amb la finalitat de ser difoses pels canals de comunicació de PIMEC (revista, web i xarxes socials) per  promocionar les activitats que du a terme l’entitat.

Videovigilància

PIMEC tractarà la imatge de les persones que es trobin a les instal·lacions de PIMEC amb l’única finalitat de preservar de la seguretat de les persones i béns que es troben a les instal·lacions de PIMEC.

Obligacions legals

Addicionalment, PIMEC tractarà les dades personals de la persona interessada per donar compliment a un requeriment o una obligació legal.

Legitimació del tractament

Les bases legals per al tractament de dades personals per les finalitats indicades són les que es determinen a continuació.

Per a la prestació de serveis, la base legal és el compliment i execució de la relació contractual que PIMEC o les seves entitats afiliades puguin mantenir amb els socis i sòcies o clients.

Per la inscripció a actes, cursos i a PIMEC Joves, la base legal és el consentiment de la persona interessada.

Pel registre a la web i la resposta a sol·licituds d’informació, la base legal és el consentiment de la persona interessada.

Per les col·laboracions amb la Fundació PIMEC, la base legal és l’execució d’un contracte i el consentiment de la persona interessada.

Per l’enviament de butlletins i/o de comunicacions comercials, així com de l’enregistrament i ús de la imatge i la veu, la base legal és el consentiment exprés i inequívoc de la persona interessada fins que aquesta revoqui el seu consentiment.

Per l’enregistrament d’imatges mitjançant sistemes de videovigilància, la base legal del tractament és l’interès legítim de PIMEC per preservar la seguretat dels béns, les persones i les instal·lacions.

Conservació de les dades personals

Com a norma general, les dades personals proporcionades per la persona interessada o obtingudes lícitament per altres mitjans es conservaran durant el temps mínim necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides, o bé, fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, PIMEC es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament, fins a l’expiració del termini de prescripció de qualsevol obligació o responsabilitat existent que se’n pogués derivar.

Transcorregut el termini de prescripció legal, PIMEC destruirà, bloquejarà o anonimitzarà les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

Comunicació a tercers i transferències internacionals

PIMEC pot cedir les dades personals a totes les seves empreses afiliades dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles.

No cedirà les dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació d’un servei, que ho exigeixi una llei, o bé, que s’hagi pactat prèviament amb PIMEC.

A fi i efecte de prestar un servei adequat i de gestionar la relació amb la persona interessada, doncs, PIMEC pot cedir les dades personals a empreses proveïdores de serveis relacionades amb l’activitat ordinària i administrativa de l’entitat en qualitat d’encarregats del tractament.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades), únicament quan aquests països ofereixin un nivell adequat de protecció, o en el cas d’entitats dels EUA que estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.

Així mateix, PIMEC també pot realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb els diferents ens i organismes de l’administració pública en els casos en què així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent aplicable. La persona interessada pot atorgar el seu consentiment exprés per comunicar les seves dades personals a les terceres empreses col·laboradores de PIMEC que figuren a l’enllaç https://www.pimec.org/serveis/competitivitat-i-estrategia/descomptes-per-a-socis/, per tal que li puguin proporcionar més informació sobre els seus serveis, productes i promocions.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

PIMEC no adopta decisions automatitzades o decisions individualitzades totalment automàtiques, inclosa l’elaboració de perfils de personalitat, que tinguin efectes jurídics notoris sobre la persona interessada o l’afecti significativament de mode similar, això és, exercint una influència en les seves circumstàncies, comportament o preferències.

Així mateix, PIMEC no utilitza les dades professionals prestades per la persona interessada per a adoptar decisions automatitzades i/o elaborar perfils de personalitat segons els seus gustos o activitats.

Drets de la persona interessada

La persona interessada té dret exercir els següents drets respecte de les seves dades personals:

 • Dret d’accés: la persona interessada pot conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: la persona interessada pot rectificar o corregir errors i modificar o completar les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret d’oposició: la persona interessada pot revocar el consentiment prestat pel tractament de les seves dades personals, així com a sol·licitar el cessament, total o parcial, del tractament de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: la persona interessada pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades de caràcter personal.
 • Limitació del tractament: la persona interessada pot limitar o restringir les finalitats del tractament de les seves dades personals.
 • Portabilitat de les dades: la persona interessada té dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i a sol·licitar la seva transmissió a un altre responsable del tractament.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

La persona interessada pot exercir, gratuïtament i en qualsevol moment, els esmentats drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, adreçant-se al Responsable del Tractament, mitjançant sol·licitud escrita i acompanyada de còpia del seu DNI o de document equivalent que acrediti la seva identitat, a través de correu postal al carrer Viladomat, 174, 08015 de Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça privacitat@pimec.org.

En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del representat, o altra documentació acreditativa

Finalment, en el cas que necessiti més informació en relació amb l’exercici d’aquests drets o vulgui presentar una reclamació, haurà d’adreçar-se a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat – carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona), o bé, a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es – calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid).

Mesures de seguretat

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les dades personals, PIMEC adopta totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades pel que fa a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

En concret, es disposa de mesures de seguretat consistents en:

 • El control físic de l’accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on es realitzen els tractaments de dades.
 • L’accés per mitjà d’usuaris i contrasenyes individuals als sistemes informàtics, tot limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixin per a l’acompliment del seu lloc de treball.
 • Còpies de seguretat de les dades personals de les quals cal mantenir la integritat i disponibilitat.
 • La custòdia amb clau o amb dispositius de tancament equivalents dels suports o documents amb dades personals.
 • L’establiment de sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels teus sistemes informàtics.
 • La disposició d’un registre d’incidències de seguretat, així com l’establiment d’un procediment de notificació de les fallades de seguretat.
 • La disposició d’un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir amb els compromisos de negoci assumits pel contracte de serveis.

Així mateix, PIMEC té instaurats controls interns per tal de verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Modificació de la Política de Privacitat

PIMEC pot modificar la present Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.

En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà degudament notificada a la persona interessada per ser informat dels canvis realitzats en el tractament de les dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, pugui atorgar el seu consentiment.