Reglament de Règim Intern i Codi Ètic

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

I. DELS MEMBRES DE LA CONFEDERACIÓ

Article 1r   Adquisició de la condició de soci

La sol·licitud d’admissió com a membre de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya serà adreçada a la Secretaria General de la confederació, haurà de fer-se per escrit i ser signada necessàriament per la persona que ostenti la seva representació legal o el mandat autoritzat a aquest efecte.

Els socis col·lectius aportaran, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

 • Còpia dels seus estatuts socials
 • Certificació  de   l’òrgan   de   govern   corresponent   en   relació   amb   la   seva incorporació a PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Els socis individuals aportaran:
 • Número de NIF i codi de compte de cotització a la Seguretat Social, en el cas d’entitats jurídiques
 • Número de codi de compte de cotització a la Seguretat Social, en el cas de persones físiques

Les sol·licituds presentades seran aprovades pel Comitè Executiu a proposta de la secretaria general i la resolució, si és favorable a l’admissió, es comunicarà a la persona interessada, la qual des d’aquest moment gaudirà de tots els drets, i adquirirà, alhora, el compromís d’assumir tots els deures recollits als estatuts socials.

Si la sol·licitud d’admissió fos denegada pel Comitè Executiu, la persona sol·licitant podrà recórrer per escrit davant la presidència de la confederació, en el termini dels quinze dies posteriors a l’esmentada comunicació.

Un cop resolt el recurs interposat, per part de la presidència, la seva decisió serà ferma.

Article 2n  Pèrdua voluntària de la condició de soci

La baixa voluntària d’un soci es formalitzarà per escrit adreçat a la Secretaria General de la confederació i s’acompanyarà de la certificació de l’òrgan competent, en el cas dels socis col·lectius.

La baixa voluntària tindrà efecte des del moment de la recepció de la comunicació i comportarà per al soci la pèrdua de totes les aportacions realitzades per a les finalitats de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i de tot dret eventual sobre el seu patrimoni.

Article 3r  Pèrdua de la condició de soci i de càrrec directiu dels òrgans de govern

Seran causes de pèrdua de la condició de soci i de càrrec  directiu  dels  òrgans  de govern de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, així com d’alguna de les distincions i reconeixements atorgats, les especificades a l’article 10 dels  estatuts socials i, en general, les que impliquin dur a terme actuacions contràries a la confederació empresarial o que comportin una infracció greu de les obligacions estatutàries.

En referència als càrrecs directius i als membres de les Comissions Executives Territorials i Sectorials, la manca d’assistència a un 50% o més de les reunions dels òrgans de govern o de gestió corresponents a què hagin estat convocats en el període d’un any, comporta la consideració d’una renúncia automàtica al càrrec, sense necessitat d’incoar expedient; en aquest cas podrà mantenir la consideració d’associat.

Tant el control de la situació indicada en el paràgraf anterior, com la valoració de les diferents circumstàncies que puguin concórrer, correspondran al Comitè Executiu, que prendrà les decisions que consideri oportunes.

Article 4t  Comissió d’Expedients

D’acord amb el que s’indica a l’art. 10 dels Estatuts Socials, quan sorgeixi la necessitat d’obrir algun expedient disciplinari, es crearà la Comissió d’Expedients que estarà integrada per 3 membres del Comitè Executiu, designats directament per la presidència per a cada cas concret.

En cas que el president o presidenta estigui afectat per algun tema a tractar per la Comissió d’Expedients, aquesta serà designada per majoria del Comitè Executiu.

L’expedient serà instruït pel membre de la Comissió d’Expedients que aquesta designi i durant la instrucció es donarà audiència a les persones representants del soci afectat.

Un cop tancat l’expedient, la Comissió d’Expedients acordarà, si escau, la sanció corresponent d’acord amb la gravetat dels fets. Podrà oscil·lar des de l’advertiment escrit a la inhabilitació temporal per ocupar càrrecs directius i fins i tot l’expulsió de l’entitat.

Les sancions dictades contra càrrecs directius hauran de ser confirmades per la Presidència i ratificades posteriorment per l’Assemblea General en el decurs de la primera reunió que dugui a terme. Sense la confirmació de la Presidència, els càrrecs directius no podran ser destituïts de les seves funcions, llevat que la destitució sigui a petició pròpia o en casos greus, com es preveu en el paràgraf següent.

En el supòsit d’expedients considerats com a greus, que puguin afectar la imatge social o la integritat de l’entitat, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, o per imputació judicial per un delicte o judici oral obert en contra d’un càrrec directiu, la Comissió d’Expedients podrà acordar la suspensió del càrrec o càrrecs directius en qüestió, sense el requisit de la decisió de la Presidència.

El soci o càrrec directiu afectat podrà interposar recurs davant la Comissió d’Expedients contra la sanció imposada en el termini de deu dies des de la notificació, recurs que haurà de ser resolt en el termini de set dies hàbils. L’esmentada resolució serà ferma.

Article 5è    Drets i deures dels socis

Seran drets dels membres els recollits als estatuts socials, així com el de participar, en general, a tots els actes socials de la confederació i a les diferents comissions de treball que a aquest efecte es constitueixin, aportant les idees i projectes que estimin oportuns per contribuir a les finalitats de l’entitat.

Pel que fa a les obligacions dels membres, amb independència de les recollides als estatuts socials, es contraurà, de manera genèrica, el compromís de mantenir una actitud i una postura d’acord amb la bona fe i el tracte  digne tant en  relació  a la resta de membres, com als òrgans de govern de la confederació en conjunt, i contribuiran al sosteniment de les despeses socials que proporcionalment els corresponguin.

Article 6è   Representació dels socis als òrgans de govern

1. En qualsevol moment tot associat col·lectiu  o  associat  o  associada  individual, podrà canviar la persona que ostenti la seva representació legal.

Si tingués el càrrec de membre del Comitè Executiu, l’associat o associada passaria automàticament a la Junta Directiva.

2. Si la persona que tingui la representació legal d’un associat col·lectiu o d’un associat o associada individual, que ostenta un càrrec directiu, quedés desvinculada per qualsevol motiu de la seva organització, perdrà automàticament el càrrec, excepte que es tracti de la presidència de l’Entitat, que en tot cas haurà de seguir sent associat.

Article 7è    Defensor/a del Soci/a

El/la Defensor/a del Soci/a, nomenat per la Junta Directiva a proposta del Comitè Executiu, tindrà un mandat que s’estendrà al període que duri el dels òrgans de govern de l’entitat.

El/la Defensor/a del Soci/a rebrà informació dels corresponents departaments de l’Entitat sobre qualsevol dubte, queixa, reclamació, conflicte d’interessos, suggeriments i propostes de millora que els associats puguin presentar.

El/la Defensor/a del Soci/a té un paper de mediador entre l’Entitat i els seus associats i representa un canal de comunicació addicional per tal d’exercir l’escolta activa de les seves necessitats i problemàtiques, i és la persona que ha d’estar en contacte directe amb ells, vetllant per les seves inquietuds i necessitats, tant respecte de la seva representació davant les diferents Institucions i Administracions, com en la prestació dels serveis que l’entitat posa a la seva disposició, amb l’objectiu de seguir millorant la seva pràctica professional.

Amb l’objectiu de donar la màxima proximitat, el Comitè Executiu podrà nomenar “defensors/es del soci/a” a nivell territorial. Aquests dependran directament del/la Defensor/a del Soci/a, a qui hauran de donar compte de les seves activitats, i formaran part de les diferents Comissions Executives Territorials.

Els nomenaments, cessaments i canvis de “defensors/es del soci/a” territorials seran aprovats pel Comitè Executiu de l’entitat. El seu mandat s’estendrà al període que duri el dels seus òrgans de govern.

El/la Defensor/a del Soci/a es regirà per un Reglament de Gestió que serà aprovat i, si escau, modificat pel Comitè Executiu de l’entitat.

II. DISTINCIONS I RECONEIXEMENTS

Article 8è  Distincions i reconeixements

1. La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà atorgar la distinció de “soci o sòcia honorari/ària” a aquelles persones físiques, representants d’associats col·lectius o d’associats o associades individuals que s’hagin fet mereixedores d’aquesta distinció, sobre la base dels criteris indicats en l’article 48.1 dels Estatuts Socials.

Com a socis o sòcies honoraris/àries, tindran el dret d’assistir a les assemblees i a les Juntes Directives, amb veu però sense vot.

2. Medalles de Reconeixement Empresarial

2.1. La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà acordar la concessió de la Medalla de Reconeixement Empresarial, que tindrà les modalitats de plata i d’or, a aquelles persones, representants d’associats o d’associades individuals o d’associats col·lectius que s’hagin fet mereixedores d’aquesta distinció, sobre la base dels criteris indicats en l’article 48.2.1 dels Estatuts Socials.

Es reserva la concessió de la Medalla de Reconeixement Empresarial en el seu grau màxim (or) a les persones que s’hagin distingit excepcionalment en la seva tasca en favor de l’entitat.

Les persones físiques, representants d’associats o d’associades individuals o d’associats col·lectius a qui es concedeixi la Medalla de reconeixement empresarial, se’ls podrà atorgar també la distinció de “soci o sòcia honorari/ària” i tindran dret a assistir a les Juntes Directives, amb veu però sense vot, podran assistir com a convidats als esdeveniments importants que s’organitzin i tindran un lloc reservat a “fila zero” en els actes rellevants de la Confederació.

2.2. D’acord amb l’article 48.2.2 dels Estatuts Socials, també es podrà concedir aquesta distinció a personalitats públiques, entitats de reconegut prestigi o persones empresàries que, sense tenir la condició d’associats, s’hagin distingit per la seva trajectòria empresarial o hagin desenvolupat en l’exercici dels seus càrrecs o activitats una important tasca en defensa dels valors i interessos empresarials.

3. Els noms de les persones distingides com a socis o sòcies honoraris/àries, a les que se’ls hagi concedit la Medalla de Reconeixement Empresarial en qualsevol de les seves modalitats i a les que se’ls hagi atorgat la denominació de “president o presidenta d’honor” quedaran inscrits al Registre de Persones Distingides de la Confederació i figuraran en un lloc reservat i significatiu de l’Entitat.

III. DEL CODI ÈTIC DE L’ENTITAT

Article 9è  Codi Ètic

1. El Codi Ètic de l’Entitat figura com Annex d’aquest Reglament de Règim Intern.

2. Les obligacions exposades en aquest Codi Ètic seran de compliment obligatori.

3. L’aprovació i modificació del Codi Ètic correspon a la Junta Directiva, prèvia proposta del Comitè Executiu. Serà ratificada per l’Assemblea General en la primera reunió que es convoqui.

IV. SERVEIS DE LA CONFEDERACIÓ

Article 10è  Estructura organitzativa

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, per tal d’oferir serveis als seus socis, s’estructura organitzativament per departaments, cadascun dels quals cobreix, en el seu respectiu àmbit, les necessitats del col·lectiu d’associats.

Tots els serveis estan a disposició dels associats en les condicions que aprovi la Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu.

Els departaments seran creats, modificats o ampliats, d’acord amb les necessitats col·lectives, pel Comitè Executiu i dependran funcionalment de la Secretaria General, de les direccions i gerències corresponents.

Seran tasques dels departaments:

 1. Assessorar degudament davant qualsevol tipus de dubte o de consulta plantejats pels membres de la confederació.
 2. Fer les actuacions que calgui per tal de satisfer les necessitats dels associats.
 3. Emetre dictàmens i elaborar estudis de qualsevol tipus.
 4. Actuar d’acord amb les directrius generals emanades dels òrgans de govern de la confederació i del contingut del Codi Ètic.

V. DE LES ORGANITZACIONS TERRITORIALS I SECTORIALS

Article 11è   Organitzacions territorials

Pel que respecta a la constitució d’organitzacions territorials previstes a l’article 42 dels estatuts socials de PIMEC, l’estructuració d’aquestes organitzacions podrà respondre a una de les tres tipologies o categories d’organitzacions territorials que a continuació es defineixen:

a. Seu territorial: Ostentarà la representació institucional a l’àmbit territorial que es determini i disposarà de seu pròpia. Es dotarà necessàriament d’una Comissió Executiva i d’un Consell Territorial i el seu president o presidenta serà membre del Comitè Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Es podrà dotar d’agrupacions territorials quan la realitat territorial ho faci necessari, els presidents o presidentes de les quals, formaran part de la Comissió Executiva.

En desenvolupament d’allò previst a l’article 42 dels estatuts socials de la Confederació empresarial, es dotarà de la figura d’un secretari o secretària que adoptarà la denominació de secretari o secretària territorial.

b. Delegació territorial: El seu àmbit territorial es definirà en funció de la concentració empresarial o de les necessitats estratègiques de l’entitat, i disposarà de delegació pròpia. Es dotarà necessàriament d’una Comissió Executiva i el seu president o presidenta serà membre de la Comissió Executiva de la seu territorial a què pertanyi i membre de la Junta Directiva de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Es podrà dotar d’agrupacions territorials quan la realitat territorial ho faci necessari, els presidents o presidentes de les quals, formaran part de la Comissió Executiva.

En desenvolupament d’allò previst a l’article 42 dels estatuts socials de la Confederació empresarial, es podrà dotar de la figura d’un secretari o secretària que adoptarà la denominació de delegat o delegada territorial. No obstant això, en funcióde les necessitats o característiques de la delegació, aquest càrrec el podrà desenvolupar el propi secretari o secretària territorial de la seu territorial a la qual pertanyi la delegació.

c. Subdelegació territorial: El seu àmbit territorial es definirà en funció d’un municipi en concret i formarà part de la seu territorial que li correspongui. Es dotarà necessàriament d’una Comissió Executiva i el seu president o presidenta serà membre de la Comissió Executiva de la seu territorial a què pertanyi i membre de la Junta Directiva de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

En desenvolupament d’allò previst a l’article 42 dels estatuts socials de la Confederació empresarial, les funcions tècniques de secretariat seran assistides pel propi secretari o secretària territorial de la seu territorial a la qual pertanyi la subdelegació.

Pel que respecta a les normes de funcionament, característiques específiques, funcions i responsabilitats de cadascuna de les esmentades tipologies o categories d’organitzacions territorials de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya caldrà atenir-se, juntament amb la normativa de referència –estatuts socials i reglament de règim intern de PIMEC–, a allò que disposin de manera expressa els seus respectius Reglaments de Gestió que hauran d’aprovar-se en el Comitè Executiu, prèvia anàlisi de les propostes emeses per les respectives Comissions Executives.

Article 12è   Organitzacions sectorials

Pel que  respecta  a  la  constitució  d’organitzacions  sectorials  previstes  a  l’article 43 dels estatuts socials de l’Entitat, l’estructuració d’aquestes organitzacions haurà de respondre, de conformitat amb l’acord que adopti la Junta Directiva a proposta del Comitè Executiu, a allò que es regula a la normativa social. L’esmentada configuració es recollirà al seu respectiu Reglament de Gestió.

VI.DE LES COMISSIONS DE TREBALL I ALTRES OPCIONS D’ORGANITZACIÓ INTERNA

Article 13è   Comissions de Treball

En les Comissions de Treball s’hi podran incloure de forma provisional o permanent, persones no associades, que per la seva rellevància quant a coneixement o experiència, ho facin recomanable, a criteri de la presidència de cada comissió.

Totes les persones membres de les Comissions de Treball, inclòs el president o presidenta, seran nomenades i destituïdes pel Comitè Executiu, i el seu mandat s’estendrà per al període que duri el dels òrgans de govern de l’entitat.

L’organització i el funcionament es regiran pels respectius Reglaments de Gestió que seran aprovats per Comitè Executiu de l’entitat.

Article 14è    Altres opcions d’organització interna

Podran formar part d’aquestes organitzacions tant empreses sòcies de l’entitat com d’altres que no ho siguin però que puguin resultar d’interès a nivell de col·laboració, mitjançant els acords corresponents validats pel Comitè Executiu.

Cada una d’aquestes organitzacions tindrà una presidència.

Tots els seus membres, inclòs el president o presidenta, seran nomenats i destituïts pel Comitè Executiu, i el seu mandat s’estendrà per al període que duri el dels òrgans de govern de l’entitat.

L’organització i el funcionament es regiran pels respectius Reglaments de Gestió que seran aprovats pel Comitè Executiu de l’entitat.

VII. RÈGIM ELECTORAL

Article 15è    Electors i elegibles

Per poder exercir el dret de vot, serà imprescindible estar al corrent de pagament de les quotes socials i de qualsevol altre dèbit existent i tenir una antiguitat mínima de dotze mesos, a comptar des de la data de la convocatòria de les eleccions.

Perdrà els seus drets electorals el soci o sòcia individual o el soci col·lectiu, que no estigui al corrent de pagament de quotes el dia de la sessió  en  la  qual  la  Junta Directiva ratifiqui la proposta del Comitè Executiu de convocar eleccions generals per a la renovació dels òrgans de govern.

A les eleccions generals, cada soci de la confederació tindrà dret a un nombre igual de vots que el que determina l’article 21 dels estatuts socials  per  a  l’Assemblea General.

Seran elegibles tots els socis o sòcies individuals i socis col·lectius que reuneixin les condicions per ser electors. El soci que encapçali una llista, aspirant a la presidència, haurà de tenir una antiguitat mínima, com a membre de l’entitat, de vint-i-quatre mesos.

Un associat podrà ser candidat només per una llista.

Article 16è   Mandat dels càrrecs electes

Tots els càrrecs directius de la confederació, que s’enumeren a l’article 16 dels estatuts socials, es proveiran mitjançant sufragi lliure i secret. El seu mandat serà de quatre anys, i poden ser renovats, amb excepció del càrrec de president o presidenta, que només podrà ser reelegit una vegada.

Article 17è    Ampliació de membres i substitució de vacants a la Junta Directiva

1. En qualsevol moment del mandat electoral o període transitori la Junta Directiva podrà, a proposta de la presidència de l’entitat amb el vistiplau del Comitè Executiu, ampliar el nombre de membres de la Junta Directiva, sense sobrepassar el nombre de components previstos als estatuts socials.

Es procurarà en tot moment que entre les persones membres de la Junta Directiva hi hagi la màxima representativitat quant a sectors d’activitat i a territoris.

La pròpia Junta Directiva tindrà la potestat d’aprovar, a proposta de la presidència i amb el vistiplau del Comitè Executiu, el nomenament dels nous membres i aquesta designació serà provisional fins que sigui ratificada per la primera Assemblea General que es dugui a terme. Un cop ratificats per  l’Assemblea General els nous membres, la durada del seu mandat serà la que resti per als altres membres de la Junta Directiva.

2. En el supòsit que es produeixin vacants o cessaments entre les persones membres de la Junta Directiva, la pròpia Junta Directiva tindrà la potestat d’aprovar, a proposta de la presidència i amb el vistiplau del Comitè Executiu, el nomenament dels membres substituts i aquesta designació serà provisional fins que sigui ratificada per la primera Assemblea General que es dugui a terme. Un cop ratificats per l’Assemblea General els nous membres, la durada del seu mandat serà la que resti per als altres membres de la Junta Directiva.

Article 18è    Ampliació de membres i substitució de vacants al Comitè Executiu

1. En qualsevol moment del mandat electoral o període transitori la Junta Directiva podrà, a proposta de la presidència de l’entitat amb el vistiplau del Comitè Executiu, ampliar el nombre de membres del Comitè Executiu, sense sobrepassar el nombre de components previstos als estatuts socials.

La Junta Directiva, a proposta del president o presidenta, escollirà les noves persones que formaran part del Comitè Executiu entre els membres de la Junta Directiva.

2. En cas que es produeixin vacants o cessaments en el Comitè Executiu, la Junta Directiva, a proposta de la presidència escollirà, entre els seus membres, les persones substitutes. Un cop elegits els nous membres, la durada del seu mandat serà la que resti per als altres membres del Comitè Executiu.

Article 19è    Vacant a la Presidència

En el cas de vacant de la presidència, el vicepresident o vicepresidenta substitut/tuta haurà de ser aprovat per la Junta Directiva i esgotarà el període de mandat pel temps que resti.

Si el vicepresident o vicepresidenta que hagi cobert la vacant de la Presidència, posteriorment es presenta a unes eleccions i és elegit President o presidenta, d’acord amb l’art. 35 dels Estatuts tindrà dret a dos mandats, sense que es tingui en compte el període que ha cobert la vacant de la Presidència.

Article 20è   Convocatòria d’eleccions

La decisió de convocar eleccions serà proposada pel Comitè Executiu i ratificada per la Junta Directiva.

Les eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, tindran com a objectiu determinar:

 • La presidència: president o presidenta de l’entitat, que ho serà també dels òrgans de govern col·legiats.
 • Els/les membres de la Junta Directiva.

L’acord de la convocatòria d’eleccions serà notificat per qualsevol mitjà fefaent a tots els associats de la Confederació, tenint en compte que entre el dia de la convocatòria i el dia de les eleccions ha de transcórrer un mínim de 21 dies naturals i un màxim de 30.

La convocatòria ha d’informar, almenys, dels punts següents:

 1. Data de celebració de les eleccions generals
 2. Nombre de membres dels òrgans de govern a escollir
 3. Càrrecs que s’han de cobrir
 4. Composició de la Junta Electoral
 5. Terminis i  forma  d’exposició  del  cens  electoral  i  per  a  la  formulació  de reclamacions
 6. Termini per a presentació de candidatures i dels avals corresponents
 7. Llocs i horaris per a exercir el dret a vot
 8. Forma d’acreditació dels electors
 9. Reglament electoral aprovat
 10. Regulació de la propaganda electoral
 11. Termini per a l’exercici del dret de propaganda electoral
 12. Delegació de vot
 13. Sistema i forma de votació
 14. Composició de les Meses Electorals
 15. Terminis per a la presentació d’escrits, recursos o impugnacions a la Junta Electoral
 16. Candidatura única
 17. Models normalitzats per a la presentació de candidatures, delegacions de vot, presentació d’avals i paperetes de votació.

Article 21è  Reglament electoral

La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, aprovarà el reglament electoral i les condicions de l’exercici del vot dels associats de la confederació, amb respecte als principis de llibertat i secret de vot.

En el reglament electoral que s’aprovi, es podrà regular l’exercici del vot per correu  i per mitjans telemàtics, de conformitat amb  les  tecnologies  de  la  comunicació existents en cada moment.

En aquest sentit, es determinarà un dia per a l’acte de la votació, el lloc o llocs per fer-ho i la corresponent habilitació d’un horari determinat, durant el qual puguin exercir el dret a vot els membres de la confederació.

Article 22è  Exposició del Cens Electoral i Presentació de Candidatures

Una vegada aprovada la convocatòria d’eleccions generals i un cop la Junta Electoral hagi resolt les incidències o reclamacions respecte el Cens Electoral, s’obrirà un termini de presentació de candidatures que no podrà ser inferior a 5 dies hàbils ni superior a 15.

El Cens Electoral s’exposarà a cada un dels diferents llocs de votació i contindrà les següents dades:

1. Nom del soci o sòcia,

2. Nom, identificació i càrrec de la persona que el representa

El Cens Electoral per les dades que s’hi contenen no podrà sortir de l’Entitat ni es podrà fotocopiar o fotografiar.

Les candidatures per a les eleccions es presentaran en la forma de llistes tancades, hauran de ser remeses a la Secretaria General, i s’hi farà constar el nom de la persona que tingui la representació legal de l’associat que  opti  a la presidència i  els  noms  de les persones que tinguin la representació  legal  dels  candidats  o  candidates  a membres de la Junta Directiva.

Es procurarà que entre els candidats o  candidates a membres de la Junta Directiva hi estiguin representats el màxim nombre possible de sectors d’activitat i de territoris.

Cada candidatura haurà de ser avalada per un nombre mínim de cent-cinquanta membres associats.

Les persones candidates procuraran seguir el compromís de l’Entitat de promoure la paritat entre homes i dones en els Òrgans de Govern.

Els membres associats que optin a ser elegits per ocupar càrrecs directius de l’Entitat, amb l’objectiu de mantenir l’esperit de rejovenir els Òrgans de Govern de l’Entitat, procuraran nomenar com a representants legals persones amb una edat inferior als seixanta cinc anys.

Un cop rebudes les candidatures, es confeccionaran les oportunes llistes, les quals romandran exposades al domicili social de la confederació per a coneixement públic i notori dels membres associats.

En tot cas, entre el tancament del termini de presentació de candidatures i la data de la votació hauran de passar, com a mínim, deu dies naturals.

Article 23è  Junta Electoral

Simultàniament a la convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva acordarà el nomenament dels membres de la Junta Electoral, que estarà integrada per tres persones, una de les quals haurà de ser necessàriament soci de l’Entitat, que n’ocuparà la Presidència, una altra serà el secretari o la secretaria general de l’Entitat, que exercirà la secretaria, i una altra que elegirà de forma directa utilitzant criteris de capacitat i idoneïtat. Es designaran així mateix igual nombre de suplents.

No podrà ser membre de la Junta Electoral cap persona que es presenti a les eleccions generals de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, com a membre d’una candidatura.

Correspon a la Junta Electoral, entre altres funcions, el coneixement i la resolució de les reclamacions que es presentin respecte al cens electoral, l’admissió i la proclamació de candidatures, el coneixement i la resolució de totes les reclamacions que presentin els socis o les persones candidates en qualsevol fase del procés electoral, la tutela i el control de les votacions, la supervisió dels escrutinis, la proclamació de la candidatura elegida i la publicació oficial dels resultats de les eleccions.

La Junta Electoral s’haurà de constituir formalment el dia següent a la seva elecció. La secretaria de la Junta aixecarà acta de totes les reunions i acords adoptats amb el vistiplau de la presidència. El mandat de la Junta Electoral acabarà una vegada finalitzi el procés electoral.

Article 24è    Meses Electorals

La Junta Electoral determinarà el  nombre  de  Meses  Electorals  a  cada  un  dels  llocs de votació i la seva composició. Cada Mesa  estarà  formada  per  tres  persones escollides entre el personal de l’Entitat. La de més edat exercirà les funcions de president o presidenta de la Mesa.

La Junta Electoral facilitarà a les Meses Electorals un Manual d’Instruccions, amb els procediments a seguir.

Cada una de las candidatures podrà nomenar “observadors” a les diferents Meses Electorals, comunicant-ho a la Junta Electoral 48 hores abans de la votació. Hauran de ser associats o associades de l’Entitat.

Cap dels components de les Meses Electorals podrà ser candidat o candidata.

Article 25è  Votacions

El president o presidenta de la Mesa comprovarà, en el moment que el soci voti, si és inclòs al cens d’electors i està al corrent de les  seves  obligacions  econòmiques. L’elector o electora s’haurà d’identificar com a representant legal designat per l’organització o empresa electora mitjançant poder o mandat a aquest  efecte  que resulti suficient a judici de la presidència de la Mesa, d’acord amb el que reguli el Reglament Electoral.

Article 26è Votació en cas de candidatura única en eleccions generals

En el cas que en unes eleccions generals es presenti una única candidatura, la Junta Electoral podrà decidir la seva proclamació sense necessitat d’efectuar la votació corresponent.

Article 27è Proclamació dels càrrecs directius electes i elecció dels membres del Comitè Executiu i dels vicepresidents o vicepresidentes

Després del recompte de vots, la mateixa Junta Electoral proclamarà la candidatura guanyadora i farà públics els resultats.

Es convocarà la primera reunió de la  Junta  Directiva  en  un  termini màxim  de  deu dies hàbils. Aquest òrgan designarà, a proposta de la presidència, les vicepresidències i les persones membres del Comitè Executiu.

Per tal de garantir la màxima representativitat en tots nivells, tant territorial com sectorial, la proposta que la presidència presenti a la Junta Directiva perquè aquesta designi les persones membres del Comitè Executiu, inclourà les presidències de les Seus Territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Catalunya Central, així com també les Presidències de Comerç, de la Comissió Dona-Empresa, de Joves Empresaris i d’Autònoms.

Aquestes presidències, un cop finalitzin el seu mandat o cessin en el seu càrrec per qualsevol motiu, deixaran de pertànyer al Comitè Executiu i seran substituïts pels nous presidents o presidentes de les seves respectives organitzacions territorials o sectorials.

El Comitè Executiu, a la vegada, s’haurà de reunir en un termini de deu dies hàbils després de la primera reunió de la Junta Directiva, per nomenar el secretari o secretària general a proposta de la presidència.

Aquest Reglament ha estat modificat per acord de la Junta Directiva de l’entitat, a Barcelona, a 03 de maig de 2022.

ANNEX

CODI ÈTIC DE PIMEC

ÍNDEX

Preàmbul

1. Àmbit personal d’aplicació

2. Principis, valors i normes de comportament

2.1. Principis i valors de PIMEC

2.2. Normes de comportament

2.2.1. Política de transparència

a. Transparència informativa

b. Transparència amb Associats i Clients

c. Transparència amb Proveïdors

d. Transparència Econòmica

2.2.2. Compliment de la legalitat

2.2.3. Compromís de lleialtat 

2.2.4. Caràcter no partidista

2.2.5. Relacions de treball 

2.2.6. Optimització de recursos 

2.2.7. Assistència regular a les reunions 

2.2.8. Incompatibilitats i conflictes d’interessos 

2.2.9. Confidencialitat i protecció de dades

2.2.10. Regals i obsequis

3. Divulgació i informació del Codi 

4. Comitè Ètic

5. Règim Sancionador

6. Comprovació periòdica del funcionament del Codi

Disposició Final

PREÀMBUL

El present Codi Ètic de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, va néixer l’any 2008, per iniciativa de la Presidència i del Comitè Executiu de l’Entitat.

Algunes modificacions legislatives, que han generat noves necessitats de prevenció penal, establertes en l’àmbit de la responsabilitat de les persones jurídiques, han fet recomanable aquesta actualització, en què es manté el mateix esperit que va inspirar el text inicial, que ha donat resultats molt satisfactoris i ha contribuït al creixement i l’expansió de l’Entitat.

Entre els canvis que s’han introduït cal destacar que s’han definit més àmpliament les normes de comportament, basades en els principis i els valors de la nostra Entitat, i que, entre d’altres, són els de respecte, lleialtat, transparència, compromís, integritat, honradesa, honestedat, humilitat, cultura de treball i també el de solidaritat, que es canalitza especialment a través de la Fundació PIMEC.

En aquesta actualització, també s’ha augmentat el nombre de persones a les quals és d’aplicació el present Codi, que a partir d’ara afectarà i serà de compliment obligatori per a totes les persones que formen part de l’Entitat (“l’equip PIMEC”), tal com es defineix en el punt 1, àmbit personal d’aplicació; es preveu una important tasca de formació, divulgant i informant del contingut del Codi tot el col·lectiu; es crea un Comitè Ètic, amb caràcter independent, per tal de millorar el control i la vigilància de l’aplicació del Codi; es contempla un règim sancionador en el cas que es produeixin incompliments i, finalment, es regula una comprovació periòdica del funcionament de l’aplicació del model preventiu.

1. ÀMBIT PERSONAL D’APLICACIÓ

D’acord amb l’article 40 dels Estatuts Socials, el Codi Ètic és d’obligat compliment i afecta totes les persones que formen part de l’Entitat, així com d’altres empreses, associacions o fundacions vinculades o que es puguin crear al seu entorn, i que són:

 • Càrrecs directius o electes: el president o presidenta, adjunts o adjuntes  a presidència, els vicepresidents o vicepresidentes i les persones membres del Comitè Executiu i de la Junta Directiva;
 • càrrecs consultius: consellers o conselleres i assessors o assessores de la presidència;
 • membres dels òrgans de gestió: comissions executives i consells territorials i sectorials, membres de les comissions de treball i  altres  opcions  d’organització interna;
 • càrrecs executius, secretari o secretària general i directius o directives contractats per fer tasques de direcció;
 • personal contractat, qualsevol que sigui el règim jurídic laboral o de prestació de serveis sota el qual facin la seva feina;
 • persones designades per l’entitat per a la seva representació en òrgans  de participació o representació.

A totes aquestes persones, el present Codi s’hi refereix com “l’equip PIMEC”.

Tot aquest conjunt de persones, a més de complir-lo, hauran de conèixer, acceptar i signar, el present Codi Ètic. El fet de no signar-lo en un termini màxim de 10 dies hàbils des del nomenament per mitjà vàlidament admès suposarà la renúncia automàtica al seu càrrec.

2. PRINCIPIS, VALORS I NORMES DE COMPORTAMENT

Les normes de comportament que s’exposen a continuació no pretenen recollir la totalitat de situacions en què es poden trobar les persones integrants de “l’equip PIMEC”, sinó que estableixen les línies i directrius generals que han de regir la seva forma d’actuar en les respectives activitats professionals.

2.1. Principis i valors de PIMEC

Missió

Com a organització empresarial més representativa de Catalunya, representem i defensem els interessos i valors de les micro, petites i mitjanes empreses i el treball autònom davant les administracions, la resta dels agents socials i la societat en general, i contribuïm activament al seu creixement i competitivitat.

Qui som

Som la Confederació Patronal de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya i aglutinem les empreses, les persones autònomes, les associacions i federacions empresarials i altres entitats i col·lectius amb afinitat amb la nostra missió, que tinguin seu a Catalunya.

Som l’òrgan de representació, promoció, coordinació, servei i defensa dels seus interessos i de participació en tot tipus d’organismes de consulta i col·laboració d’acord amb els principis dels Tractats 144 i 150 de la OIT, del Tractat Fundacional de la Unió Europea, així com la normativa legal de desenvolupament estatutària i ordinària.

Per tal de poder representar millor tot el teixit empresarial de Catalunya, tenim una estructura d’organització  territorial, basada en  seus  i  delegacions. Amb  idèntic  motiu i línia d’actuació, disposem també d’una estructura de tipus sectorial.

Som una entitat privada que no té afany de lucre.

La nostra organització i funcionament es fonamenta en principis democràtics i de pluralisme, i es governa amb plena autonomia i neutralitat política. Tenim un tracte fluid amb tots els poders públics i administracions, per la qual cosa tenim un caràcter no partidista. Defensem en tot moment la nostra total independència de l’Administració Pública i rebutgem tot acte d’ingerència que pugui venir per part d’aquesta o de qualsevol altra entitat o organització de caire social o polític.

Som reconeguts per la Generalitat de Catalunya com organització empresarial més representativa. Per tant, el nostre objectiu primordial és la defensa dels interessos de les empreses, associacions i federacions empresarials que estiguin associades i també la defensa objectiva de totes les empreses en general, d’acord amb la normativa vigent i els tractats internacionals esmentats.

D’on venim

La nostra Entitat  és  successora  universal  de  les  confederacions  empresarials “PIMEC” i “SEFES”, fundades ambdues l’any 1974 i que es  van  fusionar  l’any  1997, amb la ferma voluntat de representar i defensar amb més eficàcia una suma diversa de col·lectius empresarials. Al llarg de la nostra història, hem acumulat tant la representativitat com la independència que  garanteix  l’actual  missió,  i  en  especial, per ser considerats com a organització empresarial més representativa.

Què fem

Les nostres actuacions s’integren bàsicament en dos grans blocs:

1. Representació, participació institucional, diàleg i concertació socials

2. Organització de serveis per les empreses

1. En quant a la representació institucional volem tenir presència davant totes les administracions públiques, governs, parlaments, ajuntaments, partits polítics i a la societat en general.

Representem i defensem els interessos dels nostres associats amb serietat, rigor i al mateix temps amb la fermesa necessària per aconseguir els millors resultats. Estem convençuts que contribuint al desenvolupament i competitivitat de les pimes i del treball autònom, estem contribuint de forma decisiva al progrés del país.

Participem en el diàleg i la concertació socials amb esperit constructiu i de col·laboració, negociant amb les diferents organitzacions sindicals i administracions, amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat i el progrés en el marc de les relacions laborals i el socioeconòmic en general. Som portaveus dels interessos de les pimes i els autònoms, en l’àmbit del principi de llibertat d’empresa i d’iniciativa privada i tenint sempre en compte que “cal pensar primer en petit” per ajudar a que es facin grans i guanyin competitivitat.

Tota aquesta presència institucional volem que estigui caracteritzada pel nostre “activisme empresarial”, que consisteix en aconseguir ser referent a la nostra societat en els temes de representació i defensa de les pimes, i assolir una reputació social que ens caracteritzi i ens diferenciï com a entitat patronal.

En aquest sentit donem molta importància a la comunicació, en especial a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, que ens permet tenir una més gran notorietat.

Tota l’acció de representació i mobilització institucional la situem tant a Catalunya, com a Espanya i a Europa i arreu del món. A Espanya, on hi tenim dret pel fet d’estar reconeguda la nostra Entitat com a més representativa a Catalunya, donem suport a Conpymes i a la Plataforma multisectorial de lluita  contra  la  morositat,  i  a  Europa, des de 1985 a EUROPMI i després a UEAPME, on hi som membres de ple dret des de 1999 i actualment a la SME United, continuadora de les anteriors.

Les  empreses,  els  nostres  associats  o  aquells  que  reben  la  nostra  representació objectiva per la nostra condició d’organització més representativa, han de valorar les fites assolides en els espais on interactuem. Ens hem de fer sentir útils per a la societat en la que actuem tant per la capacitat d’exigir respostes al progrés, com per la generositat en assolir acords profitosos per fer-ho possible, així com per la capacitat de promoure espais de diàleg i negociació que ho permetin.

2. En quant a la organització de serveis per les empreses, volem que siguin de la màxima qualitat, que aportin valor i siguin en tot moment adequats a les seves necessitats. En aquest sentit és molt important poder percebre i captar aquestes necessitats, especialment en els autònoms i les micro, petites i mitjanes empreses, i si fos possible, fins i tot avançar-s’hi.

També tenim serveis organitzats per les diferents àrees de l’empresa: administrativa, financera, comercial, recursos humans i diverses especialitats jurídiques.

Donem una gran importància a la formació, a la innovació i a la gestió del coneixement, assessorant, acompanyant i posant-les a l’abast de les pimes, beneficiant-nos de l’economia d’escala, donada la reduïda dimensió de moltes de les empreses que representem. En aquest sentit, també volem aconseguir un millor coneixement i compenetració amb els seus neguits i necessitats.

Potenciem el valor per ús dels nostres serveis i tenim la vista posada en el futur per tal de poder preveure al màxim els impactes que  les noves tecnologies  produiran  en les pimes.

Tenim molt present i estenem i divulguem les estratègies i plans d’acció necessaris per fer possible el desenvolupament sostenible de les pimes i autònoms i contribuir als plans generals sobre la sostenibilitat mundial.

Quan és possible, ho fem en base a acords i aliances amb agents externs per tal de fer més eficients els serveis que oferim.

Com ho fem

1. Persones

Per dur a terme les activitats dels dos blocs descrits, necessitem persones. Disposem d’una plantilla de persones professionalitzades i d’un elevat nivell. Dins la nostra política de Recursos Humans tenen un paper important la formació, la comunicació i la generació d’un clima de confiança que permeti millorar les relacions laborals i personals. Necessitem l’aportació d’idees i suggeriments per part de tothom per anar progressant i millorant de forma continuada la nostra eficàcia com a organització.

2. Economia

La independència econòmica és un dels principis bàsics de PIMEC. Malgrat ser una entitat sense afany de lucre, volem tenir uns comptes amb resultats positius i sanejats, perquè ens donen solidesa i ens permeten tenir assegurada la nostra continuïtat. A més ens garanteixen la nostra independència, tant econòmica com política. Tenim una estratègia econòmica prudent i considerem el nostre creixement sempre que pugui representar un millor servei a l’associat o una major seguretat econòmica.

3. Servei a l’associat

El servei a l’associat és un concepte clau a la nostra entitat i tots hi estem involucrats. La nostra existència no seria possible, ni tindria sentit si no tinguéssim associats als que representar i defensar i als qui poder oferir els diferents serveis que generem. Per tant, sense associats no hi ha Patronal. Hem d’aconseguir fer-nos útils amb els nostres associats, que se sentin satisfets amb la nostra feina i els hi sigui imprescindible. D’aquesta forma augmentarem el seu sentiment de pertinença, en benefici de tothom.

4. Ètica i transparència

Volem ser una entitat amb ètica i transparència. El nostre Codi Ètic va començar a funcionar l’any 2008 i és d’obligat compliment i afecta totes les persones que formen part de PIMEC: càrrecs directius o electes, càrrecs consultius, membres dels òrgans de gestió, càrrecs executius i personal contractat en qualsevol règim jurídic i persones designades per l’entitat per a la seva representació en els diferents òrgans de participació. Estableix les línies i directrius generals que han de regir la seva forma d’actuar, així com els principis, valors i normes de comportament. Un Comitè Ètic garanteix el seu compliment i la seva interpretació.

Aquesta ètica volem que es tingui en compte en la fixació de les retribucions dels i les professionals de PIMEC per promoure polítiques que ponderin les bretxes salarials.

5. Respecte a la persona

L’èxit de la nostra Entitat és conseqüència directa de les actuacions de les seves persones. El tracte i les relacions que tinguem amb els associats, els proveïdors, els empleats, els professionals i qualsevol persona en general, han de transmetre una actitud de profund respecte. Totes les persones som diferents i per tant hem d’acceptar que tinguem diferents opinions i formes de pensar i actuar. Aquesta diversitat mereix la nostra més elevada consideració.

6. La Fundació PIMEC

Va ser creada l’any 2007 i manté una gran col·laboració amb tota la Organització PIMEC. Entre els seus objectius, destaquem:

 • promoure i impulsar, des de l’àmbit de l’estudi, el pensament, el debat i la reflexió, el desenvolupament de les pimes i els autònoms, aportant el coneixement i recolzament necessari per facilitar el seu creixement, competitivitat i la seva continuïtat o successió.
 • analitzar i aprofundir en les tendències de futur que puguin generar riscos i oportunitats per les pimes i els autònoms i promoure que aquest coneixement, amb especial atenció al món digital i al impacte de les noves tecnologies, es pugui aplicar a la pràctica.
 • donar resposta i prendre iniciatives respecte els objectius globals fixats per les Nacions Unides de desenvolupament sostenible, i  posar  aquests  valors  i  la experiència empresarial al servei del bé comú amb la finalitat de tenir impacte en el canvi i la innovació social i empresarial.
 • ajudar als empresaris més necessitats, amb risc d’exclusió social promovent la seva inserció professional i la segona oportunitat. En aquest mateix sentit, posar en marxa accions per millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores, empresaris i autònoms i la seva formació.
 • vetllar per l’acompliment de l’ètica empresarial, la transparència, la sostenibilitat econòmica, ambiental, cultural i social i el nou coneixement, i configurar-se com a supervisora, assessora i protectora dels valors de la patronal PIMEC respecte aquests principis.

El nostre compromís

PIMEC és una entitat molt compromesa amb la societat i vol ser una organització on totes les persones i grups que s’hi vinculin (associats, empleats, professionals, proveïdors i la pròpia societat), puguin satisfer les seves expectatives, tant a curt com a llarg termini, en base a una estricta observança de l’ètica empresarial i en l’aplicació dels criteris de sostenibilitat que la mateixa societat adopti, tant en els negocis com en les relacions que es puguin establir.

Per altra banda, defensem que el progrés ha de ser sostenible en les seves vessants econòmica, social i mediambiental, amb mecanismes de col·laboració pública i privada i de promoció en base a sistemes de fixació justa de preus, i amb un capitalisme inclusiu que promogui els valors de la distribució de la riquesa en benefici del progrés real i conseqüent amb les nostres societats i el planeta.

Aquests plantejaments comporta els següents compromisos:

Amb la Societat. Per poder ser un referent en la representació i defensa de les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms, que són la columna vertebral del nostre teixit empresarial i generadors de riquesa i ocupació, afavorint una política de progrés industrial, comercial, social i mercantil.

Amb els Associats  i  Associades. Per satisfer les seves expectatives tant des del punt de vista de la representativitat institucional, com de la qualitat dels serveis que els hi proporcionem.

Amb l’equip professional. Per que pugui assolir la seva realització i perfeccionament, professional i econòmic, garantint la seva màxima seguretat i orgull de pertinença.

Amb els Proveïdors. Per tal d’establir col·laboracions duradores i de confiança, amb la màxima diligència i eficiència.

2.2. Normes de comportament

2.2.1. Política de transparència

a. Transparència Informativa

PIMEC mantindrà una política de transparència informativa, donant publicitat i informació veraç de les seves activitats als seus associats i a la societat en general, complint les normes i disposicions vigents que li siguin d’aplicació en l’àmbit de la transparència de la informació.

Per a PIMEC és prioritari conèixer les opinions dels seus associats, a fi de poder-los donar un millor servei. Per aquest motiu tindrà sempre oberts tots els canals necessaris per mantenir aquesta comunicació constant.

b. Transparència amb Associats i Clients

S’evitarà qualsevol tipus d’influència per part d’associats o clients que puguin alterar l’objectivitat professional de PIMEC. A part de les relacions comercials o mercantils, normals entre empreses, ningú no podrà cobrar cap classe de remuneració provinent d’associats o clients.

c. Transparència amb Proveïdors

Per a la compra de béns i la contractació de serveis, obres i subministraments, l’Entitat es regirà pel criteri de la millor oferta, tenint en compte el preu, la qualitat i l’adequació a les especificacions i requeriments.

Per decidir la compra o contractació es procurarà sempre disposar de tres ofertes diferents, que seran conservades i arxivades en el corresponent expedient. Els processos de selecció de proveïdors s’ajustaran a criteris de màxima objectivitat i les informacions i els preus oferts seran tractats de forma confidencial.

d. Transparència Econòmica

PIMEC assumeix el compromís de prevenció de pagaments irregulars i de blanqueig de capitals i evitarà tota actuació que es pugui considerar irregular en les seves relacions amb associats, clients, proveïdors, competidors i  autoritats.  Es  tindrà especial cura en els pagaments en metàl·lic que resultin inusuals, així com en els realitzats amb xecs al portador o amb divises o de comptes residents  a  paradisos fiscals.

Es prestarà especial atenció quan es detectin indicis d’incompliments de la legalitat, en persones o entitats que es relacionin amb PIMEC.

PIMEC s’abstindrà de realitzar donatius o aportacions a partits polítics, mitjans de comunicació, autoritats o funcionaris públics, organismes o administracions en general.

Les dietes o altres percepcions econòmiques que qualsevol de les persones integrants de “l’equip PIMEC” puguin percebre dels organismes o administracions on participin en representació de PIMEC, seran cedides a l’Entitat. PIMEC té el seu propi sistema de “dietes i despeses de representació” per compensar les despeses que la pròpia representativitat pugui ocasionar a les persones.

2.2.2. Compliment de la legalitat

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” compliran la legalitat vigent, atenent l’esperit i la finalitat de les normes.

Qualsevol persona de “l’equip PIMEC” té l’obligació d’informar el Comitè Ètic o el Comitè Executiu sobre qualsevol procediment judicial o administratiu de caràcter sancionador, en què sigui part investigada o inculpada, i que pugui afectar l’exercici de les seves funcions o perjudicar la imatge de l’Entitat.

2.2.3. Compromís de lleialtat

El conjunt de les persones integrants de “l’equip PIMEC” desenvoluparan la seva feina i els seus respectius càrrecs amb lleialtat a la missió de l’Entitat i als valors, principis i normes de comportament continguts en el present Codi Ètic.

2.2.4. Caràcter no partidista

L’Entitat, per les seves finalitats de defensa dels interessos empresarials dels seus associats, ha de tenir un tracte fluid amb tots els poders polítics i administracions, per la qual cosa mantindrà un caràcter no partidista, que totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” respectaran, procurant en tot moment separar la seva representació de l’Entitat de les seves afinitats polítiques personals, abstenint-se de fer declaracions o actuacions públiques en l’exercici del seu càrrec que puguin comprometre aquesta neutralitat política de l’Entitat.

Incompatibilitats: Si en algun moment es produís alguna incompatibilitat manifesta o un conflicte notori entre la condició de membre de “l’equip PIMEC” i algun altre càrrec extern a l’Entitat que alguna persona pugui ostentar, aquesta renunciarà voluntàriament i de forma immediata a algun dels dos càrrecs, per no perjudicar l’Entitat. En el cas de dubte sobre si existeix o no incompatibilitat amb el càrrec extern, el Comitè Ètic i/o el Comitè Executiu de l’Entitat hauran de decidir si es dona autorització per ocupar els dos càrrecs, o no.

Per tal de mantenir i garantir el caràcter no partidista de l’entitat, quan algun membre dugui a terme un comportament obertament contrari a aquests principis i valors, l’entitat es reserva el dret a crear una Comissió d’Expedients mitjançant el Comitè Executiu, d’acord amb l’article 10 dels Estatuts Socials i l’article 4 del Reglament de Règim Intern, on es podran adoptar mesures al respecte, com ara la inhabilitació per ocupar un càrrec o inclús l’expulsió com a membre de l’entitat.

2.2.5. Relacions de treball

Formen part de la cultura i de l’estil de treball de l’Entitat el respecte a les persones i als compromisos, l’afany de resoldre les qüestions, l’efectivitat, l’eficiència, la iniciativa, la creativitat, la generació de confiança, la creació de sinergies entre els diferents estaments de l’Entitat, el treball en equip, la vocació de servei a l’associat i al client, la disciplina i la millora contínua, cercant sempre la qualitat i l’excel·lència.

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC”:

 • Compliran la legislació laboral, de seguretat i riscos laborals i de protecció del medi ambient. Quant a la seguretat, caldrà una especial atenció a la qüestió de la ciberseguretat
 • Fomentaran la igualtat de tracte entre homes i dones i la igualtat d’oportunitats
 • No toleraran comportaments discriminatoris, ni cap manifestació de violència, assetjament de qualsevol tipus, laboral, sexual, psicològic, moral o d’altres, ni abusos d’autoritat en el treball. Tampoc les conductes ofensives o intimidatòries que tinguin com a conseqüència atemptar contra la dignitat de la persona i crear un ambient hostil o humiliant.
 • Dins la pròpia ètica de comportament, no s’acceptaran faltes d’honestedat professional o de disciplina, ni que ningú tingui actuacions o conductes que perjudiquin l’Entitat, sigui o no en benefici propi o d’alguna tercera persona.

Pel que fa a la contractació de personal i per tal de garantir la imparcialitat i l’objectivitat en la selecció, l’Entitat es regirà sempre per criteris professionals, bé de la pròpia Consultoria de RH interna, o d’empreses externes especialitzades en processos de selecció.

2.2.6. Optimització de recursos

Totes les persones integrants dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC accepten el compromís d’optimitzar els recursos que l’Entitat rep dels seus associats, clients i de la societat en general, i de vetllar perquè la pròpia Entitat generi els seus recursos propis, assegurant així la continuïtat del projecte amb plena independència econòmica.

També de fer-ne un ús responsable i eficient, utilitzant-los de forma diligent i exclusiva en activitats professionals d’interès per a PIMEC.

2.2.7. Assistència regular a les reunions

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” i en especial les que formen part dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC es comprometen a assistir amb regularitat a les reunions dels esmentats òrgans, dels grups de treball o comissions a què pertanyin i a les quals estiguin convocats per representar l’Entitat en altres organismes, entitats o davant de les diferents administracions.

2.2.8. Incompatibilitats i conflictes d’interessos

Les persones integrants de “l’equip PIMEC” podran ser proveïdors de serveis o productes a l’Entitat, per elles mateixes o a través d’altres empreses vinculades de forma familiar o societària, sempre d’acord amb el que indica el punt 2.2.1.c).

Per tal de fomentar la més absoluta transparència, la secretaria general haurà d’informar semestralment d’aquesta relació comercial i del seu volum el Comitè Executiu de l’Entitat, que serà qui l’autoritzi.

S’evitaran les situacions que puguin donar lloc a conflicte entre els interessos personals, propis o de persones amb lligams familiars o afectius, i els de PIMEC. En el cas que es produeixin, les persones afectades ho hauran de comunicar al Comitè Ètic i s’abstindran de prendre decisions o d’influir-hi significativament.

Segons la característica concreta d’aquests possibles conflictes, el Comitè Ètic, amb el coneixement del Comitè Executiu, podrà, o no, donar autorització per a l’actuació corresponent.

Les persones membres de “l’equip PIMEC” es comprometen a no fer un mal ús deL seu càrrec per aconseguir un benefici propi o guanys extres.

2.2.9. Confidencialitat i protecció de dades

Totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat respecte de la informació que, per raó del seu càrrec o de la seva feina, puguin conèixer, especialment pel que fa referència als assumptes interns de l’Entitat i a qualsevol altre que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de causar perjudicis morals, materials o econòmics a terceres persones, si no és tractat amb la deguda confidencialitat.

Acceptaran per escrit el seu compromís de mantenir la confidencialitat de les dades personals d’associats, clients, proveïdors i de membres del propi “equip PIMEC”, i de complir amb els procediments en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix es comprometen a transmetre amb la màxima celeritat, aquelles informacions externes rellevants que puguin tenir, per tal d’evitar qualsevol tipus de perjudici a l’Entitat.

2.2.10. Regals i obsequis

Amb l’objectiu de no influir en la voluntat de les persones de “l’equip PIMEC” o d’altres persones externes a PIMEC, i que ningú pugui obtenir cap tipus de benefici, mitjançant pràctiques no ètiques, cap persona de “l’equip PIMEC” podrà fer ni acceptar regals o obsequis.

En aquest sentit, “l’equip PIMEC” té prohibit rebre i oferir o entregar cap tipus de comissió, retribució o pagament, ja que s’entenen com a actes de suborn que impliquen directament o indirectament avantatges impropis i tràfic d’influències.

S’exceptuen els regals o obsequis que tinguin un valor simbòlic (50€) o que responguin a accions de cortesia o atencions comercials o institucionals. En cas de dubte, les persones afectades, abans de l’acceptació o del rebuig de regals o obsequis, hauran de consultar el Comitè Ètic.

3. DIVULGACIÓ I INFORMACIÓ DEL CODI ÈTIC

Per al seu millor coneixement, s’organitzarà la impartició d’una formació específica del present Codi dirigida a totes les persones integrants de “l’equip PIMEC”.

El text del Codi figurarà a la pàgina web de l’Entitat i en el seu Manual de Benvinguda. Es preveurà la formació de les persones que es vagin integrant a “l’equip PIMEC”.

4. COMITÈ ÈTIC

Per garantir el compliment i la interpretació del present Codi, es constitueix el Comitè Ètic de PIMEC. Serà un òrgan col·legiat intern i permanent, que tindrà caràcter independent i poders autònoms d’iniciativa i de control i vigilància.

Els seus criteris interpretatius són vinculants per a tot “l’equip PIMEC”. La composició del Comitè Ètic serà:

 • Un membre del Comitè Executiu, que actuarà de president o presidenta.
 • El secretari o secretària general de l’Entitat.
 • Una persona de la plantilla de personal, directiu o no, que serà designada per la presidència del Comitè Ètic, a proposta de la secretaria general.

Podran assistir a les reunions del Comitè Ètic un màxim de dos persones assessores, que tindran veu però no vot.

El nomenament i cessament del president o presidenta del Comitè Ètic serà aprovat pel Comitè Executiu de l’Entitat.

Les competències bàsiques del Comitè Ètic són:

 • Definir les mesures de control per tal de garantir l’aplicació correcta del Codi.
 • Organitzar l’actuació d’auditories internes per comprovar el correcte funcionament del Codi Ètic.
 • Donar resposta als dubtes, consultes o preguntes de qualsevol persona integrant de “l’equip PIMEC” sobre el contingut del Codi; en aquest sentit, ostentarà la funció d’interpretació vinculant.
 • Vetllar pel bon funcionament del Codi i notificar-ne els possibles incompliments al Comitè Executiu.
 • Vetllar per l’eficàcia i la idoneïtat del Codi respecte a la prevenció d’infraccions en les diferents activitats desenvolupades a l’Entitat.
 • Impulsar els protocols i normes internes necessàries per al desenvolupament del Codi, amb l’objectiu de fer efectiva i segura la prevenció de riscos penals.

-Elaborar els informes de la seva activitat i de seguiment, i informar-ne periòdicament el Comitè Executiu.

-Assegurar que s’hagin dut a terme les oportunes iniciatives de formació del contingut del Codi.

-Actualitzar el contingut del Codi en els punts que consideri necessari, i presentar al Comitè Executiu les corresponents propostes de modificació.

El Comitè Ètic garantirà:

 • La confidencialitat de totes les dades i actuacions fetes, amb l’excepció que, per imperatiu legal o per requeriment judicial, s’hagi d’informar l’autoritat corresponent.
 • La comunicació àgil i ràpida entre qualsevol persona de l’equip PIMEC i el Comitè Ètic. A aquest efecte, s’establirà un canal específic de comunicació.
 • La instrucció d’un procediment adequat, segons cada cas, en què s’actuarà amb independència i escoltant totes les persones o parts implicades.
 • La indemnitat de qualsevol persona denunciant com a conseqüència de la presentació de denúncies, amb bona fe, al Comitè Ètic.

5. RÈGIM SANCIONADOR

Quan es determini que alguna persona integrant de “l’equip PIMEC” ha realitzat actuacions que contradiuen el contingut del Codi, el Comitè Ètic proposarà al Comitè Executiu l’adopció de mesures disciplinàries, d’acord amb la legislació laboral d’aplicació al personal contractat o segons els articles 10 dels Estatuts Socials i 3 del Reglament de Règim Interior de l’Entitat en el cas de la resta de persones de “l’equip PIMEC” (càrrecs directius, consultius o membres dels òrgans de gestió).

El Comitè Executiu de l’Entitat serà qui decidirà l’aplicació de la mesura disciplinària corresponent.

6. COMPROVACIÓ PERIÒDICA DEL FUNCIONAMENT DEL CODI ÈTIC

Per assegurar el correcte funcionament del Codi, el Comitè Ètic mantindrà, com a mínim, una reunió semestral amb el Comitè Executiu.

Quan es produeixi alguna circumstància que ho aconselli, els dos Comitès es reuniran a petició de qualsevol d’ells.

DISPOSICIÓ FINAL

El secretari o secretària General de l’Entitat serà la persona responsable de la custòdia dels documents signats i de que totes les persones integrants de “l’equip PIMEC” signin el present Codi Ètic, que serà presentat a tots els nous membres abans de l’acceptació dels seus càrrecs o llocs de treball.

També tindrà la responsabilitat que, prèvia anàlisi corresponent dels riscos, es redactin els corresponents protocols, procediments i normes internes que facilitin l’aplicació del present Codi i estableixin mesures eficaces per a la prevenció de delictes.

Aquest Codi Ètic ha estat aprovat per la Junta Directiva de l’entitat, a Barcelona, en data 8 de gener de 2008 i modificat el 3 de maig de 2022.