Estatuts

ESTATUTS SOCIALS DE PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Denominació,  Normativa Aplicable, Personalitat Jurídica, Objecte, Àmbit Territorial i Funcional, Domicili i Durada

Article 1.- Denominació, objecte i normativa aplicable

Sota la denominació PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya ha estat constituïda com a confederació patronal de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, amb la missió d’aglutinar al seu si les empreses, persones treballadores autònomes, associacions i federacions empresarials i altres entitats i col·lectius amb afinitat amb els objectius i finalitats de la Confederació, que tinguin seu a Catalunya, i com a òrgan de representació, promoció, coordinació, servei i defensa dels seus interessos i de participació als organismes de consulta i col·laboració.

Aquesta entitat empresarial, legalment constituïda, es regeix per  aquests  estatuts, el seu corresponent Reglament de règim intern, per la Llei 19/1977, d’1 d’abril, el Reial decret 416/2015, de 29 de maig i altres disposicions legals vigents que siguin d’aplicació.

Article 2.- Personalitat jurídica

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya és una  organització patronal  privada amb personalitat jurídica i plena capacitat  d’obrar, sense  afany  de  lucre, que respon als principis democràtics i del pluralisme en la seva organització i en el seu funcionament i que es governa amb plena autonomia, caràcter no partidista i gaudeix de protecció legal per garantir la seva independència de l’Administració  pública  i contra tot acte d’ingerència per part d’aquesta i de qualsevol altra entitat  o organització.

L’Entitat és successora universal de les confederacions PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA (PIMEC) i SEFES, Organització Empresarial de Catalunya, i representa en tots els àmbits una suma de col·lectius, representativitats i elements patrimonials, expressió concreta de la ferma voluntat que determina el procés d’integració d’ambdues organitzacions.

Article 3.- Àmbit territorial i funcional

La confederació és una organització que té com a àmbit territorial la Comunitat Autònoma de Catalunya i garanteix l’autonomia de tots els integrants que la constitueixin, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’entitat en les matèries que la puguin afectar i siguin rellevants per a l’interès comú dels seus associats.

Article 4.- Domicili

L’entitat estableix el seu domicili social al carrer Viladomat, 174 de Barcelona, sense perjudici que la Junta Directiva pugui acordar en qualsevol moment el canvi de domicili, i també establir les delegacions i les representacions que consideri més adients per a la consecució dels seus fins. En el supòsit de modificació del domicili social, s’haurà de procedir a la modificació estatutària corresponent.

Article 5.– Durada

L’entitat es constitueix per temps indefinit.

No obstant això, l’Assemblea General podrà, tot acomplint els requisits previstos a la llei i a aquests estatuts, acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la fusió amb altres confederacions empresarials.

CAPÍTOL II. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

Article 6.- Objectius i competències

L’objectiu primordial de l’entitat serà la defensa dels interessos de les empreses, associacions i federacions empresarials i altres entitats i col·lectius que formin part d’ella des del pluralisme i dels valors, i per la seva condició de més representativa, de les empreses en general d’acord amb la normativa vigent i els tractats internacionals.

Per assolir la finalitat esmentada, l’entitat assenyala com a objectius fonamentals els següents:

a. La coordinació, representació, gestió i foment dels interessos econòmics, socials i professionals comuns als seus socis i per la seva condició de més representativa, de les empreses en general, i de les micro, petites, mitjanes empreses i persones treballadores autònomes en particular.

b. La col·laboració en el desenvolupament de Catalunya en un marc de llibertats i de promoció de la iniciativa privada, defensant, protegint i impulsant el lliure mercat, tenint cura dels interessos de l’empresariat i, molt especialment, els dels socis de l’entitat.

c. Fomentar i incentivar el desenvolupament tècnic, econòmic i social de l’empresa en general i, especialment, de les petites i mitjanes empreses, de les microempreses, i de l’artesanat.

d. Representar els seus socis i les seves organitzacions davant de totes les entitats públiques i privades, sigui quin sigui el seu àmbit, així com les empreses en general per la seva condició de més representativa.

e. L’establiment i  prestació  dels  serveis  més  adients  que  contribueixin  al  progrés tècnic, econòmic i social dels socis.

f. Tots aquells objectius d’anàloga naturalesa que es considerin necessaris o convenients per a l’acompliment de les seves finalitats i per a la defensa  dels legítims interessos dels socis de l’entitat i de les empreses en general.

Per assolir els objectius anteriors, l’entitat durà a terme les següents tasques:

a. Dotar l’empresariat català dels instruments de progrés i benestar per a la consecució dels objectius marcats per a l’elaboració d’una política industrial, social, laboral, econòmica, fiscal, comercial, agrícola i de serveis, mercantil i cultural més eficient i consolidada, contribuint a un major equilibri de forces.

b. Promocionar el concepte i l’activitat de l’empresa privada, en general i de la petita i mitjana empresa privada, en particular, com a motor de desenvolupament econòmic i de progrés social.

c. Propiciar la presència de l’entitat en  tots  aquells  organismes,  institucions  i entitats, amb l’objectiu d’impulsar i difondre els principis de llibertat d’empresa i d’iniciativa privada.

d. Establir els mitjans més adients per tal que en el diàleg amb les diverses forces socials més representatives, sigui portaveu dels interessos empresarials, en l’àmbit del principi de llibertat d’empresa i d’iniciativa privada.

e. Dirigir, promoure i desenvolupar plans de formació.

f. Participar en la negociació col·lectiva amb les diferents organitzacions sindicals, amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat i el progrés en el marc de les relacions laborals, mitjançant l’acció coordinada de les entitats territorials i sectorials que puguin constituir-se mitjançant la iniciativa i l’acord de l’entitat.

g. Establir relacions, des de la perspectiva del seu col·lectiu, sigui quin sigui el seu àmbit.

h. Establir i coordinar els serveis de l’entitat amb les necessitats dels seus socis.

i. Assessorar i informar sobre les ajudes públiques en general i en especial sobre les d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, dirigides a empreses i emprenedors, amb la finalitat de promoure la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses.

j. Defensar davant de qualsevol ordre jurisdiccional els interessos comuns dels socis o els generals dels seus integrants, exercitant les accions que corresponguin.

k. Establir polítiques i accions per fomentar la igualtat entre homes i dones.

l. Promoure la igualtat d’oportunitats, respectant la diversitat i promovent accions per facilitar la integració de tots els col·lectius presents a la nostra societat.

m. Propiciar accions dirigides a la inserció i la integració laboral dels col·lectius més desfavorits.

n. Desenvolupar plans per afavorir la implantació de polítiques de prevenció  dels riscos laborals, de seguretat en el treball i de protecció del medi ambient.

o. Qualsevol altre compatible amb els objectius marcats per l’entitat.

CAPÍTOL III. MEMBRES DE LA CONFEDERACIÓ

Article 7.- Membres de la confederació

Els/les membres de la confederació podran ser “soci col·lectiu” o “soci o sòcia individual”. 

Seran socis col·lectius les federacions o associacions empresarials i altres entitats i col·lectius amb afinitat amb els objectius i finalitats de la Confederació que, sigui quina sigui la denominació de l’organització i el seu àmbit, estiguin legalment constituïdes i tinguin la seu a Catalunya.

Tindran la condició de socis o sòcies individuals totes aquelles empreses, persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes per al desenvolupament de qualsevol activitat industrial, comercial, agrícola o de serveis i amb seu a Catalunya.

Article 8.- Adquisició de la condició de soci

Per adquirir la condició de soci, les federacions, associacions empresarials i altres entitats, així com les empreses, hauran de presentar, escrita i signada, una sol·licitud d’associació a la Secretaria General de l’entitat, la qual s’encarregarà de realitzar-ne la seva tramitació si es reuneixen els requisits establerts en aquests estatuts socials.

Els sol·licitants, tant si es tracta de socis col·lectius com de socis o sòcies individuals, seran membres de ple dret una vegada admesos i aprovat el seu ingrés per part del Comitè Executiu, i gaudiran des d’aquest moment de tots els drets, i adquiriran el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en aquests estatuts.

 

Article 9.-  Representació dels socis als òrgans de govern

Tot soci de la confederació comunicarà per escrit a la Secretaria General el nom de la persona, que, amb capacitat decisòria, exercirà la seva representació a l’Assemblea General de l’entitat. En cas que no es produís l’esmentada comunicació per part de les associacions i federacions exercirà automàticament la representació el seu president o presidenta.

En tot cas, podrà ser conferida a aquests efectes, la representació a directius, gerents o apoderats, degudament autoritzats.

La representació de les persones jurídiques -organitzacions empresarials o empreses- dins dels òrgans electes de l’entitat tindrà sempre caire personal i s’ajustarà al previst en aquests estatuts i al seu corresponent Reglament de règim intern.

Article 10.- Pèrdua de la condició de soci i de càrrec directiu dels òrgans de govern

Els socis col·lectius, socis o sòcies individuals i càrrecs directius de l’entitat perdran la condició d’associats a la confederació o de càrrec directiu, respectivament, en els casos següents:

a. Renúncia voluntària, comunicada per escrit.

b. Pèrdua de la personalitat jurídica.

c. Manca de pagament de les quotes establertes per al manteniment de la confederació durant sis mesos continuats o de les despeses derivades de l’actuació dels serveis propis de l’entitat. Es podrà recuperar la condició perduda en haver abonat els pagaments pendents, tenint en compte que la reincidència podrà donar lloc a la no-readmissió.

d. Per separació, acordada pel Comitè Executiu, prèvia incoació d’expedient sancionador al soci o sòcia individual, o soci col·lectiu, i per les conductes portades a terme per ell mateix o les persones representants designades, d’acord amb allò que es disposa al Reglament de règim intern, per algunes de les següents causes:

d.1) Incompliment dels acords adoptats pels òrgans de govern de la confederació.

d.2) Incompliment de les obligacions establertes en aquests estatuts, en el Reglament de règim intern i en el Codi Ètic.

d.3) L’exteriorització de qüestions o acords interns de l’entitat, en contra dels interessos generals dels seus membres, que puguin perjudicar-la o redundin en benefici d’una altra organització aliena.

d.4) Observança d’una conducta de reiterada obstrucció a les finalitats i criteris defensats per l’entitat.

d.5) Manifestació d’una actuació deslleial, difamatòria, oclusiva o de desprestigi de l’entitat.

d.6) Constatació d’una conducta manifestament delictiva.

Els associats o càrrecs directius que es trobin en alguna de les causes referides dins d’aquest apartat d, tindran dret a ser escoltats i a exercir la seva defensa en l’expedient obert a aquest efecte per la Comissió d’Expedients, la qual decidirà en relació a la sanció definitiva que cal imposar de conformitat amb la normativa reglamentària prèviament establerta a aquest efecte.

Les sancions dictades contra càrrecs directius hauran de ser confirmades per la Presidència i ratificades posteriorment per l’Assemblea General en el decurs de la primera reunió que dugui a terme. Sense la confirmació de la Presidència, els càrrecs directius no podran ser destituïts en les seves funcions, llevat que la destitució sigui a petició pròpia o en casos greus, com es preveu en el paràgraf següent.

En el supòsit d’expedients considerats com a greus, que puguin afectar la imatge social o la integritat de l’entitat, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, o pel fet d’haver estat imputat judicialment per un delicte o que s’hagi obert judici oral en la seva contra, serà la Comissió d’Expedients, regulada al Reglament de règim intern, la que podrà acordar la suspensió dels càrrecs electes, sense el requisit de la decisió de la Presidència.

Article 11.- Registre de membres

Per tal que en tot moment l’entitat pugui conèixer la seva composició i la dels seus òrgans de govern portarà, amb els mitjans telemàtics que es considerin més adients, el corresponent registre, en el qual constaran necessàriament les següents dades personals:

– Identitat dels socis col·lectius, individuals i honoraris, la representació que exerceixen a l’Assemblea, així com les persones físiques representants legalment designades a l´efecte amb la seva identificació personal.

Aquest registre, es considera únic i la seva informació de caràcter personal i haurà de ser tractada i preservada d’acord amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, essent la seva custodia en tot moment responsabilitat de l’entitat, i per tant, es prohibida la seva difusió per qualsevol mitjà no autoritzat per l’Entitat.

Article 12.-  Quotes

El Comitè Executiu, fixarà les quotes periòdiques que hauran de satisfer els socis. Així mateix, es fixaran les sobrequotes temporals o permanents que es creguin convenients.

El soci que deixi d’abonar les seves quotes durant tres mesos consecutius o qualsevol altra aportació perdrà els drets polítics.

La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà acordar, amb caràcter excepcional i sota les condicions que determini, l’exoneració del deure de satisfer les quotes.

El Comitè Executiu autoritzarà la gestió dels impagaments, moratòries, ajornaments i situacions similars que es puguin produir, degudes a eventuals dificultats econòmiques d’algun associat.

Article 13.- Drets i deures dels socis

Els socis de l’entitat tenen els següents drets:

a. Participar amb veu i vot a l’Assemblea General d’acord amb les condicions establertes per a l’exercici d’aquest dret. Expressar la seva opinió pel que fa als assumptes relacionats amb els objectius de l’entitat i formular suggeriments i propostes als òrgans de govern.

b. Elegir i ser elegits per a càrrecs directius, d’acord amb aquests estatuts. Per tal que els/les membres de l’Entitat puguin fer ús d’aquest dret serà necessari que estiguin al corrent de pagament de les quotes i gaudeixin dels seus drets polítics.

c. Participar en les activitats de l’Entitat en compliment dels seus objectius i beneficiar-se dels serveis que s’ofereixin, en les condicions previstes en cada moment.

d. Instar l’òrgan de govern competent en cada cas per tal que exerciti les accions i interposi els recursos adients per a la defensa dels seus interessos legítims.

e. Ésser informats de les actuacions de l’entitat i participar en els debats dins dels òrgans reglamentaris de treball.

f. Conèixer la gestió econòmica i administrativa de l’entitat, amb sol·licitud prèvia adreçada al Comitè Executiu.

g. Participar en les votacions per a l’adopció d’acords en els òrgans de govern o de gestió, o en les comissions de treball en les quals participin.

h. Proposar candidats als òrgans de govern en les eleccions corresponents.

Són deures dels socis:

a. Complir aquests estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’entitat i actuar d’acord amb ells.

b. Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’entitat, mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que vàlidament s’acordin, en forma de quotes d’entrada, extraordinàries o derrames, o qualsevol altra que es pugui establir específicament per a la utilització dels serveis.

c. Prestar la col·laboració que calgui a les activitats de l’entitat.

d. Facilitar informació sobre les qüestions no reservades i d’interès per a les finalitats de l’entitat.

e. Participar activament en els càrrecs per als quals han estat elegits.

f. Assistir a les reunions a les quals siguin convocats.

g. Respectar la lliure manifestació de parers.

h. Facilitar a l’entitat la documentació pertinent en què es consigni el nom de l’associat col·lectiu o associat o associada individual, domicili social, activitat a què es dedica, nombre de persones o d’empreses representades, nom de la persona que el representi i totes aquelles dades que li siguin requerides pels òrgans de govern de l’entitat.

Article 14.- Defensor/a del Soci/a

El Comitè Executiu podrà proposar a la Junta Directiva la creació de la figura del Defensor/a del Soci/a.

La seva aprovació, així com el nomenament o cessament de la persona que ocuparà aquest càrrec, corresponen a la Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu.

Als efectes de funcionament, la figura del Defensor del Soci es dotarà d’un reglament de gestió, el qual serà aprovat i, si s’escau, modificat pel Comitè Executiu de l’Entitat.

CAPÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN

Article 15.- Òrgans de representació, govern i administració

Són òrgans de representació, govern i administració de l’entitat:

  • L’ Assemblea General
  • La Junta Directiva
  • El Comitè Executiu
  • La Presidència

Article 16.-  Càrrecs directius de l’entitat

Són càrrecs directius de l’entitat:

  • El president o presidenta
  • Els vicepresidents o vicepresidentes
  • Els o les vocals de la Junta Directiva i del Comitè Executiu

Article 17.-  Assemblea General

L’Assemblea General és el màxim òrgan de deliberació i de decisió que configura i expressa la voluntat sobirana de l’entitat.

Està constituïda per tots els socis col·lectius i tots el socis o sòcies individuals, que adoptaran els seus acords per majoria, excepte en els supòsits determinats en aquests estatuts que requereixin quòrums específics i les seves decisions, preses d’acord amb les disposicions d’aquests estatuts i les lleis vigents, obliguen tots els socis, fins i tot els absents, dissidents o aquells que s’abstenen.

Podran assistir-hi també els socis o sòcies honoraris/àries amb veu però sense vot.

Article 18.- Assemblea General ordinària i Assemblea General extraordinària

Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General ordinària es reunirà almenys una vegada a l’any, dintre del sis primers mesos, per aprovar el Pla general d’actuació de l’entitat, examinar la gestió dels òrgans de govern i aprovar, si s’escau, els pressupostos anyals d’ingressos i despeses, i també l’estat de comptes corresponent a l’any anterior.

L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan ho decideixi la Presidència per iniciativa pròpia o a proposta de la Junta Directiva,  o  bé  a  petició d’una tercera part de la representativitat dels socis. En aquest darrer supòsit, s’haurà de convocar l’Assemblea en un termini màxim de trenta dies.

Article 19.-   Forma de les convocatòries i constitució de les assemblees generals

Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries seran convocades pel president o presidenta. La convocatòria es farà amb una antelació mínima de vuit dies naturals a la seva realització, a través dels mitjans informàtics més adients en cada moment.

A la convocatòria es fixarà, a més a més de l’ordre del dia, la data, hora i lloc de realització de l’Assemblea. Quan l’Assemblea es reuneixi a iniciativa dels socis, s’hauran de fer constar necessàriament a l’ordre del dia, les matèries que aquests han proposat, a part d’aquelles que acordi la Junta Directiva.

Amb caràcter general, l’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan estiguin presents, personalment o per representació, la majoria dels socis i en segona convocatòria, mitja hora després, sigui quin sigui el nombre d’assistents.

En cas que en l’ordre del dia hi hagi algun punt relatiu a actes de disposició, venda o gravamen del patrimoni de l’entitat, en els termes previstos al punt 3 de l’article 53 i al 22.g) o h) dels estatuts, per a la vàlida constitució de l’Assemblea en segona convocatòria s’exigirà un quòrum, presencial o per delegació, d’una desena part dels vots, calculats d’acord amb allò previst a l’article 21.

Article 20.-  Acords de l’Assemblea General

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels presents, personalment o per representació. No obstant això, els acords relatius a actes de disposició, venda o gravamen del patrimoni de l’entitat, en els termes previstos al punt 3 de l’article 53 i al 22.g) o h) dels estatuts, la dissolució, fusió o qualsevol modificació estatutària hauran d’ésser aprovats amb el vot favorable d’una majoria més qualificada, com s’indica en els capítols corresponents.

Article 21.-  Representació i vots dels socis a l’Assemblea General

1. Tot soci col·lectiu tindrà dret a dos vots fixos a l’Assemblea. A més d’aquest criteri general, els socis col·lectius que siguin associacions tindran un vot més per cada vint-i-cinc de les seves empreses afiliades o fracció, fins a un màxim de trenta vots.

2. Els socis col·lectius que siguin federacions tindran, a part dels dos vots fixos, un vot més per cada vint-i-cinc empreses associades o fracció, amb un màxim total de quaranta vots.

3. En cap cas, de la representació regulada en aquest article podrà derivar una duplicitat de representativitat per vots, per la qual cosa es disposa que  tot  soci col·lectiu de ple dret que a la vegada estigui federat a una altra entitat, podrà, en cas de estimar-ho oportú, delegar l’exercici del dret al vot  proporcional  que  li correspongui en relació a la federació a la qual s’integri a l’Assemblea, assistint en aquest supòsit amb veu però sense vot.

En cas de no delegar-se el vot, exercirà el seu dret a vot d’acord amb aquells que tingui assignats, restant-se dels vots de la federació corresponent la part proporcional dels vots que corresponguin a la federació, en relació a l’esmentat soci col·lectiu.

La delegació es realitzarà per mitjà del document habilitat a l’efecte per l’Entitat, i el termini per poder dur a terme l’esmentada delegació serà com a mínim, cinc dies hàbils abans de la celebració de l’Assemblea General i dotze dies hàbils abans de la data determinada per a la celebració d’eleccions, essent necessària la consignació de la delegació de vot davant la secretaria general de l’Entitat. En cas que el termini de temps entre la convocatòria i la celebració d’Assemblea General o Eleccions Generals fos inferior, l’antelació haurà de ser de la meitat de dies entre les referides dates.

4. Els socis o sòcies individuals tindran un vot. En qualsevol cas, tot soci o sòcia individual o soci col·lectiu pot delegar el seu vot o vots corresponents a un altre membre de ple dret de l’Assemblea. La delegació es realitzarà per mitjà del document habilitat a l’efecte per l’Entitat, i el termini per a dur a terme la delegació serà com a mínim de cinc dies hàbils d’antelació a la data de celebració de l’Assemblea General i de dotze dies hàbils d’antelació a la data per a la celebració d’eleccions generals, essent necessària la consignació de la delegació de vot davant la secretaria general de l’Entitat. En cas que el termini de temps entre la convocatòria i la celebració d’Assemblea General o Eleccions Generals fos inferior, l’antelació haurà de ser de la meitat de dies entre les referides dates.

La representació del soci col·lectiu per a l’exercici del dret de vot serà exercida per la seva presidència, o bé, per la persona representant designada si fos diferent, i s’ha d’acreditar mitjançat document fefaent.

5. Als efectes previstos en aquest article, la Secretaria General de l’entitat sol·licitarà de tots els socis col·lectius, una vegada a l’any i durant el termini comprès entre l’inici de l’any natural i la celebració de l’Assemblea General ordinària que s’ha de celebrar dintre dels sis primers mesos de l’any, certificació fefaent del nombre d’empreses o associacions afiliades que aglutinen, amb data 31 de desembre de l’any anterior. En cas que no contestessin a l’esmentada sol·licitud en un termini de quinze dies naturals, s’aplicarà la darrera informació disponible.

Així mateix, els associats hauran de comunicar, a la sol·licitud que farà la Secretaria General, el nom de la persona que legalment els representin.

S’entendrà que les persones que ostentin la representació legal d’associats col·lectius es mantenen en el càrrec mentre no es produeixin canvis per part de l’associat, que haurà de comunicar-ho com a mínim en un termini de deu dies abans de l’Assemblea.

Article 22.-  Funcions i competències de l’Assemblea General

Són funcions i competències de l’Assemblea General les següents:

a. Adoptar els acords que cregui convenients relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’entitat i dels seus associats.

b. Aprovar la memòria de les activitats de l’exercici vençut, així com el balanç anual de les activitats i aprovar, si s’escau, la seva gestió.

c. Aprovar el pressupost per al següent exercici econòmic i aprovar els programes i plans d’actuació de l’entitat.

d. Elegir president o presidenta de l’entitat, que ho serà també dels seus òrgans de govern col·legiats, i les persones membres de la Junta Directiva, mitjançant sufragi lliure, directe i secret, d’acord amb el règim electoral contingut en aquests estatuts i en el Reglament de règim intern.

e. Ratificar la destitució i separació dels càrrecs directius, en els supòsits establerts a l’article 10 d’aquests estatuts.

f. Adoptar acords en matèria de fusió, absorció, dissolució i liquidació de l’entitat i qualsevol modificació dels estatuts socials.

g. Amb caràcter indelegable, adoptar els acords sobre actes de disposició, venda o gravamen de béns immobles als que es refereix el punt 3 de l’article 53.

h. Amb caràcter indelegable, i en exercici dels drets que corresponen a l’entitat en les juntes generals, assemblees o reunions dels òrgans de govern de les societats, associacions, fundacions i altres entitats en les que participi, adoptar els acords relatius a l’alienació, venda o gravamen de béns immobles als que es refereix el punt 3 de l’article 53.

i. Ratificar l’aprovació, per part de la Junta Directiva, de les modificacions del Codi Ètic de l’Entitat.

j. Qualsevol altra  competència  necessària  per  al  compliment  dels  objectius  de l’entitat.

Article 23.-  Actes de les reunions de l’Assemblea General

De totes les reunions se n’estendrà una acta que reflectirà els acords adoptats i aniran signades pel president o presidenta i el secretari o secretària general de l’entitat. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, podent, no obstant això, emetre la secretaria general certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament tal circumstància.

Article 24.- La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de normal govern  i administració de l’entitat i ha de ser elegida i revocada per l’Assemblea General mitjançant el sufragi lliure, directe i secret, en la forma que determini el Règim Electoral.

Article 25.- Composició de la Junta Directiva

La Junta Directiva estarà integrada per un mínim de seixanta membres i un màxim de cent vint i estarà formada pel president o presidenta, els vicepresidents o vicepresidentes, els o les vocals del Comitè Executiu i un nombre de vocals necessari per completar-ne la composició. Seran elegits per un període de 4 anys, i poden ser objecte de reelecció.

Article 26.- Reunions de la Junta Directiva

La Junta Directiva es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada cada trimestre. També es reunirà, en sessió extraordinària, en els casos que ho sol·liciti la tercera part dels seus components o ho decideixi el president per iniciativa pròpia, atesa la importància dels assumptes a tractar.

Article 27.-  Forma de les convocatòries i constitució de la Junta Directiva

El president o presidenta de la Junta Directiva, que ho  serà de l’entitat, convocarà les seves persones membres amb cinc dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió, i trametrà la convocatòria corresponent, que inclourà l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar. Per raons d’urgència es podran tractar assumptes que no hi constin.

La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin a la reunió la majoria dels seus membres i estigui present el president o presidenta o qui el substitueixi. En una segona convocatòria, mitja hora després, sigui quin sigui el nombre d’assistents amb dret a vot.

Article 28.-  Règim dels acords i actes de les reunions

Per a l’adopció dels acords, es requerirà el vot favorable de la majoria simple dels membres assistents a la Junta Directiva.

Els/les membres de la Junta Directiva podran delegar la seva representació  en qualsevol altre dels membres d’aquest òrgan.

Les discussions i els acords de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, de la Junta Directiva constaran en actes, que seran signades per la presidència i la secretaria general.

Article 29.-  Funcions i facultats de la Junta Directiva

La Junta Directiva tindrà, entre d’altres, les següents funcions i facultats:

a. Executar i complir els acords de l’Assemblea General.

b. La direcció de les activitats de l’entitat en el marc de les seves competències.

c. Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació general i específics; executar-ne els aprovats i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.

d. Adoptar acords en relació a la representació, gestió, defensa i foment dels interessos dels membres de l’entitat, sense perjudici de la facultat de delegar en el Comitè Executiu la realització d’aquells que es trobin en el marc de la seva competència.

e. Conèixer i ratificar les gestions del Comitè Executiu.

f. Ratificar i aprovar la formulació dels comptes anuals efectuada pel Comitè Executiu i presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços i les liquidacions de comptes perquè siguin aprovats i les quotes aprovades perquè siguin ratificades per l’Assemblea.

g. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè sigui aprovada.

h. Conèixer i ratificar els acords adoptats pel Comitè Executiu respecte de l’afiliació o la incorporació a altres organitzacions o entitats.

i. Conèixer i ratificar els acords adoptats pel Comitè Executiu respecte de la participació econòmica en societats, associacions, fundacions i altres entitats, en interès de la consecució de la finalitat de l’entitat.

j. Conèixer i ratificar els acords adoptats pel Comitè Executiu relatius a la compareixença davant els organismes públics i per a la interposició de tota mena de recursos, amb la finalitat de defensar de manera adequada i eficaç els interessos al seu càrrec.

k. Aprovar el canvi de domicili social de l’entitat.

l. Vetllar per l’eficaç funcionament dels serveis de l’entitat.

m. Aprovar i, en el seu cas, modificar el Reglament de règim intern de l’entitat que desenvolupi aquests estatuts socials, sempre en funció de les finalitats previstes.

n. A proposta del Comitè Executiu, aprovar i, si escau, modificar el Codi Ètic de l’Entitat. 

o. Acordar la suspensió cautelar en l’exercici dels càrrecs directius de l’entitat, excepte del president o presidenta, i la proposició de la seva destitució a l’Assemblea General.

p. Designació, a proposta de la presidència, de les persones membres del Comitè Executiu.

q. Les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.

r. Ratificar la proposta del Comitè Executiu respecte de la convocatòria d’eleccions.

s. En casos de màxima urgència, podrà adoptar decisions sobre assumptes la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, i donar-ne compte a la primera sessió que tingui lloc, per a la seva ratificació.

Article 30.- El Comitè Executiu

És l’òrgan col·legiat executiu de normal govern, administració i direcció de l’entitat, que exercirà i tindrà la delegació permanent de les facultats i competències, d’acord amb el previst en aquests estatuts socials.

Composició: Estarà format pel president o presidenta, , els adjunts o adjuntes a presidència els vicepresidents o vicepresidentes i els o les vocals, escollits per la Junta Directiva, entre els que formen part de la mateixa Junta Directiva, a proposta de la presidència.

El nombre de membres totals del Comitè Executiu no podrà ser inferior a  10  ni superior a 25.

Article 31.- Competències del Comitè Executiu

Seran competències del Comitè Executiu, entre d’altres, les que s´esmenten a continuació:

a. Planificar i dirigir les activitats de l’entitat per a l’exercici i desenvolupament de les facultats i competències que té atribuïdes.

b. Proposar a la Junta Directiva la defensa, de forma adequada i eficaç, dels interessos al seu càrrec, així com els programes d’actuació i la realització o la direcció dels aprovats, donant compte del seu compliment.

c. Atorgar i signar, en nom de l’entitat, tota mena de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons d’organismes públics o privats, signant a tal efecte cartes de pagament, rebuts, factures o lliuraments.

d. Executar i, en el seu cas, elevar a públics, els acords adoptats pels òrgans col·legiats de l’entitat.

e. Dirigir el funcionament del personal de l’entitat, nomenant i cessant els empleats o empleades, atorgant a tal efecte contractes de treball i de prestació de serveis en el seu cas.

f. Delegar totes o part de les seves facultats, legalment delegables, atorgar poders de tot tipus, judicials o extrajudicials, i modificar o revocar apoderaments i delegacions conferides. Tant de les delegacions com dels poders extrajudicials, de les seves modificacions i revocacions, donarà compte a la Junta Directiva.

g. Operar amb la banca privada i oficial, fins i tot amb el Banc d’Espanya i amb tot tipus d’entitats financeres i de crèdit, duent a bon terme totes les operacions que la legislació i la pràctica bancària permeten. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar tota mena de comptes corrents i d’estalvi, signar xecs, ordres i altres documents, sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.

h. En general, sempre que l’interès de l’entitat ho faci necessari per al compliment de la seva missió, li correspon la realització d’actes d’administració, tant sobre béns mobles com immobles.

i. Acordar l’afiliació o la incorporació a altres organitzacions o entitats.

j. Adoptar acords relatius a la participació econòmica en societats, associacions, fundacions i altres entitats, en interès de la consecució de la finalitat de l’entitat.

k. Adoptar acords relatius a la compareixença davant els organismes públics i per a la interposició de tota mena de recursos, amb la finalitat de defensar de manera adequada i eficaç els interessos al seu càrrec.

l, En qualsevol  moment  del  mandat  electoral,  proposar  a  la  Junta  Directiva  la convocatòria d’eleccions.

m. Formular i signar els comptes anuals de l’Entitat.

n. Aprovar, a proposta de la presidència, el nomenament i cessament del president o presidenta del Comitè Ètic.

o. Vetllar pel bon funcionament del Comitè Ètic, amb el qual mantindrà, com a mínim, una reunió de seguiment cada semestre.

p. Totes aquelles atribucions que no estiguin expressament encomanades a altres òrgans de govern.

La Junta Directiva podrà ampliar aquest àmbit de competències mitjançant acord exprés. En cap cas podran ser objecte de delegació la convocatòria de l’Assemblea, la ratificació i presentació de la rendició de comptes i balanços a l’Assemblea, ni les facultats que aquesta concedeixi a la Junta Directiva, llevat que fos expressament autoritzada per l’Assemblea.

Article 32.- Reunions i acords del Comitè Executiu

El Comitè Executiu, a instància de la presidència, es reunirà com a mínim un cop al mes i totes les vegades que el president o presidenta el convoqui. En primera convocatòria serà vàlida la seva constitució amb la presència de la majoria dels seus membres, i en segona, que tindrà lloc mitja hora més tard que la primera, sigui quin sigui el nombre d’assistents.

A efectes de millorar la participació i el debat sobre aspectes sectorials i estratègics de l’Entitat, es podrà designar a proposta de la Presidència a altres persones de la Junta Directiva, d’entre els seus membres, i sense superar el nombre total fixat a l’article 30, a fi efecte de que formin part d’un Comitè Executiu ampliat. Aquest Comitè Executiu ampliat, del que els membres seran designats atenent a les seves especialitzacions concretes es reunirà amb la periodicitat que s’acordi per la Presidència, i tindrà com a funció el debat i concreció de posicionaments estratègics de l’Entitat, sobre aspectes de l’actualitat socioeconòmica, així com l’aprofundiment en temàtiques específiques d’especial rellevància que es considerin.

Es fixarà  un  calendari anual de reunions,  tant  del  Comitè  Executiu com  de l’ampliat, si s’acorda la seva constitució, que seran convocades per la presidència amb tres dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió. La convocatòria corresponent inclourà l’ordre del dia  dels  assumptes  que s’hagin  de tractar.  Per  raons  d’urgència es podran tractar assumptes que no hi constin.

Els acords seran adoptats per majoria simple dels presents. Les persones membres del Comitè Executiu no podran delegar la seva representació en cap altre dels seus membres.

Del contingut de les seves reunions, la secretaria aixecarà acta, que un cop aprovada, serà signada pel president o presidenta i el secretari o secretària.

Article 33.- Durada del mandat i funcionament del Comitè Executiu

La durada dels mandats serà la mateixa que la de la Junta Directiva i la substitució dels seus membres serà acordada per la Junta Directiva, a proposta de la presidència.

Article 34.- La Presidència

La Presidència és l’òrgan unipersonal de representació de l’entitat. Per delegació dels òrgans de govern, desenvolupa, mitjançant el president o presidenta, la capacitat d’obrar de l’entitat en totes aquelles matèries que no estan expressament reservades per la llei i els estatuts a la resta  d’òrgans  de l’entitat, i  pot, en  conseqüència atorgar, en execució dels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General,  la  Junta Directiva o el Comitè Executiu de l’entitat, tota mena d’actes i contractes.

Article 35.- El president o presidenta

El president o presidenta de l’entitat serà elegit per l’Assemblea General, de la manera que determini el règim electoral establert als estatuts socials i al Reglament de règim intern.

La durada del seu mandat serà de quatre anys, podent ser reelegit o reelegida, com a màxim, una vegada, i cessarà:

a. a petició pròpia

b. per acabament del mandat

c. per acord adoptat pels dos terços dels vots dels socis presents i representats en l’Assemblea General que s’haurà de convocar expressament a l’efecte.

En casos de vacant, el substituirà un vicepresident o vicepresidenta que ha de ser aprovat per la Junta Directiva i que esgotarà el  període  de  mandat  pel  temps  que resti.

Article 36.- Facultats de la presidència

Les funcions i atribucions de la presidència són les següents:

a. Convocar  i   presidir   els   òrgans   col·legiats   de   representació,   de   govern   i d’administració de l’entitat.

b. Dirigir els debats i l’ordre de les reunions dels esmentats òrgans i verificar els escrutinis que hagin de realitzar-se a l’efecte, exercint  en  tots  ells,  en  les pertinents votacions i en cas d’empat, el vot de qualitat.

c. Representar l’entitat en tota mena d’actuacions, compareixences i relacions de qualsevol ordre i jurisdicció, sense més limitacions que les que s’han establert en aquests estatuts i atorgar poders a aquests efectes, amb l’acord previ del Comitè Executiu.

d. Dirigir les activitats i actuacions de l’entitat, així com els recursos humans i materials per delegació del Comitè Executiu.

e. Autoritzar, amb la seva signatura, les actes i certificacions de l’entitat.

f. Emetre informe anual de la seva actuació i de la Junta Directiva davant l’Assemblea General.

g. Complir i fer complir aquests estatuts socials, el Reglament de règim intern i el Codi Ètic de l’entitat.

h. Proposar a la Junta Directiva, d’entre els seus membres, les persones que hauran d’ocupar els càrrecs de vicepresidents o vicepresidentes i vocals del Comitè Executiu.

i. Proposar al Comitè Executiu, d’entre els seus membres, la persona que exercirà la presidència del Comitè Ètic.

j. Exercir la direcció i coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, serveis i departaments integrants de l’entitat, per mitjà de la Secretaria General de l’entitat, i juntament amb les direccions o gerències corresponents, tenint sempre en compte el contingut del Codi Ètic i els criteris interpretatius que elabori el Comitè Ètic.

k. Convocar el Consell Assessor.

l. Nomenar adjunts/es, assessors/es, consellers/es.

m. Aquelles altres que li delegui expressament l’Assemblea General.

Article 37.- Els Vicepresidents o vicepresidentes

Seran designats, a proposta de la presidència, pels membres i entre els membres de la Junta Directiva. La presidència fixarà el seu nombre, que no podrà ser inferior a 2 ni superior a 6.

Substituiran el president o presidenta en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb l’ordre establert numèricament, en els supòsits d’absència o impossibilitat. En cas de vacant del president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta que el substitueixi haurà de ser aprovat per la Junta Directiva i esgotarà el període de mandat pel temps que resti.

CAPÍTOL V. ÒRGANS CONSULTIUS I D’ASSESSORAMENT

Article 38.- Adjunts o adjuntes, assessors o assessores i consellers o conselleres de Presidència.

La presidència podrà nomenar, d’entre les persones membres de l’entitat, amb el títol d’adjunts o adjuntes en qui podrà delegar les funcions institucionals que consideri.

També podrà nomenar assessors o assessores o consellers o conselleres de la presidència, aquelles persones que consideri adequades per millorar el funcionament de l’entitat. Podran assistir a les reunions que determini la presidència, en cada moment.

Del seu nomenament s’haurà d’informar el Comitè Executiu i la Junta Directiva. Les persones que siguin nomenades per aquests càrrecs i no pertanyin a la Junta Directiva, tindran la consideració de càrrecs consultius.

Article 39.- El Consell Assessor.

És facultat de la presidència convocar el Consell Assessor. Estarà format per:

a. El president o presidenta

b. Els vicepresidents o vicepresidentes

c. Aquelles persones o membres de l’entitat designats lliurement per la presidència, que serà qui convocarà les reunions i establirà les normes de funcionament.

La seva funció principal serà:

Proposar al Comitè Executiu i a la Junta Directiva  de l’entitat les línies d’actuació que es creguin més adients en cada moment, d’acord amb les inquietuds i necessitats de les petites i mitjanes empreses.

Les seves sessions seran presidides pel president o presidenta de l’entitat o persona del Consell Assessor en qui es delegui.

Les seves recomanacions en cap cas vincularan l’entitat, llevat que siguin aprovades pels òrgans de govern, de conformitat amb el previst als presents estatuts socials.

En paral·lel al del Consell Assessor, la presidència podrà posar en  funcionament, d’acord amb el  Comitè Executiu, altres consells assessors o  observatoris de la realitat de les petites i mitjanes empreses, atenent la importància conjuntural de temes específics o de sector o àmbit empresarial.

CAPÍTOL VI. CODI ÈTIC

Article 40.- El Codi Ètic

El Codi Ètic és d’obligat compliment i afecta totes les persones que formen part de l’Entitat, així com d’altres empreses, associacions o fundacions vinculades o que es puguin crear al seu entorn, i que són:

– Càrrecs directius o electes: el president o presidenta, els vicepresidents o vicepresidentes, els o les vocals del Comitè Executiu i de la Junta Directiva.

– Càrrecs consultius: adjunts o adjuntes i assessors o assessores de la presidència.

– Membres dels òrgans de gestió: comissions executives i consells territorials i sectorials, membres de les comissions de treball i altres opcions d’organització interna.

– Càrrecs executius, secretari o secretària general i directius contractats per fer tasques de direcció.

– Personal contractat, qualsevol que sigui el règim jurídic laboral o de prestació de serveis sota el qual desenvolupin les seves funcions.

Tot aquest conjunt de persones, a més de complir-lo, hauran de conèixer, acceptar i signar el Codi Ètic.

Per garantir el seu compliment i la seva correcta interpretació, es constitueix el Comitè Ètic. Serà un òrgan col·legiat intern i permanent, que tindrà caràcter independent i poders autònoms d’iniciativa i de control i vigilància.

L’aprovació i modificació del Codi Ètic correspon a la Junta Directiva, prèvia proposta del Comitè Executiu, i constarà com a annex del Reglament de  Règim  Intern  de l’entitat.

CAPÍTOL VII. EL VOT DE CENSURA

Article 41.-  Vot de censura

La presidència o els membres del òrgans de govern col·legiats, conjuntament o individualment, estaran subjectes a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions.

La moció de censura haurà d’ésser presentada per, almenys, una tercera part dels membres de l’Assemblea General, i aprovada per majoria qualificada de 2/3 parts d’aquesta, reunida en sessió extraordinària.

Si l’Assemblea General adopta una moció de censura, la presidència o els membres dels òrgans de govern col·legiats, conjuntament o individualment, segons quins hagin estat subjectes a ella, presentaran la seva dimissió, i els càrrecs vacants seran coberts en el termini màxim d’un mes.

CAPÍTOL VIII. ORGANITZACIONS TERRITORIALS I SECTORIALS

Article 42.-  Organitzacions territorials

Amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament dels objectius de l’entitat, la Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà acordar la constitució d’organitzacions territorials.

Les esmentades organitzacions s’identificaran amb la denominació PIMEC, seguida de l’àmbit territorial en el qual desenvolupin la seva activitat social, depenent, tant en l’àmbit institucional com econòmic, de l’entitat.

Aquestes organitzacions territorials s’organitzaran mitjançant una Comissió Executiva -composta per un mínim de cinc membres- amb la presència necessària d’un president o presidenta i amb la designació d’un secretari o secretària o delegat o delegada. Tots els membres d’aquesta Comissió Executiva seran nomenats i destituïts pel Comitè Executiu de l’entitat, i el seu mandat s’estendrà per al període que duri el dels òrgans de govern de l’entitat.

Als efectes de funcionament, les organitzacions territorials es dotaran d’un Reglament de gestió, el qual serà aprovat i, si escau, modificat pel Comitè Executiu de l’entitat, prèvia anàlisi de les consideracions emeses tant per la Junta Directiva com per les comissions executives de cada organització territorial.

Les associacions, federacions o empreses associades a l’entitat formaran part de l’Organització Territorial que li correspongui en funció de la ubicació del seu centre de treball, cas d’estar constituïda, i assumiran tots i cadascun dels drets i obligacions dimanants d’aquests estatuts socials, així  com  els  que  puguin  derivar  dels Reglaments de gestió.

Article 43.- Organitzacions sectorials

Amb idèntica línia d’actuació que l’expressada per a la constitució de les organitzacions territorials, la Junta Directiva de l’entitat, a proposta del Comitè Executiu, podrà acordar la constitució d’organitzacions sectorials, d’acord amb cadascun dels sectors empresarials en els quals s’integrin les empreses associades a l’entitat.

Les esmentades organitzacions sectorials integraran  les  empreses del  sector  de  què es tracti i que tinguin el seu centre de treball en l’àmbit territorial que per elles es delimiti.

L’activitat principal d’aquestes organitzacions de tipus sectorial consistirà en la gestió i la coordinació de totes les iniciatives empresarials del seu sector, d’acord amb els objectius, finalitats i competències de l’entitat.

S’identificaran amb la denominació PIMEC, seguida de la qualificació del sector empresarial que correspongui.

Les organitzacions sectorials es dotaran del seu propi Reglament de gestió que serà aprovat i, si escau, modificat pel Comitè Executiu de l’entitat, prèvia anàlisi de les propostes emeses tant per la Junta Directiva com per les comissions executives de les organitzacions sectorials.

Aquestes comissions executives estaran formades per un mínim de cinc membres i al capdavant es designarà la figura d’un president o presidenta, assistit per un secretari o secretària, els quals seran escollits i destituïts pel Comitè Executiu de l’entitat. El seu mandat s’estendrà per al període que duri el dels òrgans de govern de l’entitat.

En tot allò no previst de manera expressa als Reglaments de gestió, s’atendrà a allò que es disposa en aquests estatuts socials i al  corresponent  Reglament  de  règim intern.

Les associacions, federacions o empreses associades a l’entitat formaran part de l’Organització Sectorial a la qual pertanyin i que estigui constituïda, sempre que estiguin integrades al seu àmbit d’actuació.

CAPÍTOL IX. COMISSIONS DE TREBALL I ALTRES OPCIONS D’ORGANITZACIÓ INTERNA

Article 44.- Comissions de Treball

El Comitè Executiu podrà acordar la constitució de Comissions de Treball per a l’estudi, desenvolupament o concreció de temes específics. En el moment de la seva creació, es determinaran tant els criteris professionals o qualsevol que es consideri oportú, així com la composició i l’àmbit de competències.

Les Comissions de Treball tindran un president o presidenta.

Article 45.-  Altres opcions d’organització interna

El Comitè Executiu podrà acordar la constitució d’altres organitzacions a nivell intern, que agrupin determinats àmbits, col·lectius o empreses amb interessos comuns, mitjançant la forma de clústers, plataformes, grups o altres formats, per a l’estudi, desenvolupament o concreció d’activitats específiques.

En el moment de la seva creació, se’n determinaran tant els criteris sectorials, territorials, temàtics o qualsevol altre que es consideri oportú, així com la composició i l’àmbit de competències.

Cada una d’aquestes organitzacions tindrà un president o presidenta.

CAPÍTOL X.  SECRETARIA GENERAL I PERSONAL DE L’ENTITAT

Article 46.- Secretaria General de l’entitat

El secretari o secretària general ho serà de l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu, amb veu però sense vot.

El secretari o secretària general de l’entitat serà nomenat pel Comitè Executiu, a proposta del president o presidenta, i li correspondran les següents funcions:

a. Convocar, per ordre de la presidència, i assistir a les reunions dels òrgans col·legiats de representació, govern i administració de l’entitat, aixecar acta de les reunions que es realitzin i certificar els acords.

b. Adoptar les mesures necessàries per a l’execució dels acords dels òrgans de govern.

c. Custodiar la documentació oficial de l’entitat.

d. Exercir, sota les directrius de la Presidència, la direcció i coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, serveis i departaments integrants de l’entitat, i juntament amb les direccions o gerències corresponents, tenint sempre en compte el contingut del Codi Ètic i els criteris interpretatius que elabori el Comitè Ètic.

e. Ser responsable del Registre de socis de l’entitat i preservar-ne les dades personals que s’hi contenen.

f. Advertir dels possibles casos d’il·legalitat o de transgressió de les normes estatutàries en què es pogués incórrer en els actes i acords que es pretenguin adoptar, mitjançant notes en l’expedient o de paraula en la reunió.

g. Informar obligatòriament la presidència, l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu, sobre l’assistència suficient dels membres que reglamentàriament les constitueixen.

h. Designar, amb el vist i plau de la presidència, les persones que representen l’Entitat als òrgans de participació, representació i concertació.

i. Aquelles altres pròpies de la seva condició que li siguin assignades.

El Comitè Executiu, a proposta del president o presidenta podrà nomenar una persona adjunta a la Secretaria General i en dependència d’aquesta, que tindrà les funcions que es determinin en el moment del seu nomenament.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment, el secretari o secretària general podrà ser substituït/ida per la persona que s’hagi designada com a adjunta de la Secretaria General o per una persona tècnica o administrativa de l’entitat per designació de la presidència.

La Secretaria General de l’entitat, juntament amb les direccions o gerències corresponents, mantindrà els departaments i serveis necessaris per al seu correcte i adequat funcionament, tant des del punt de vista administratiu com tècnic, tenint sempre en compte el criteri de simplificació de funcions i racionalització del treball, d’acord amb les directrius del Comitè Executiu.

La Secretaria General, juntament amb les direccions o gerències corresponents, tindrà la responsabilitat que, prèvia anàlisi dels riscos existents, es redactin i es mantinguin actualitzats i vigents els protocols, procediments i normes internes corresponents que facilitin l’aplicació del Codi Ètic i que estableixin mesures eficaces per a la prevenció de delictes.

Article 47.- Personal de l’entitat

L’entitat es dotarà del personal tècnic, administratiu i auxiliar que sigui necessari per al seu servei.

L’esmentat personal serà designat pel Comitè Executiu i estarà subjecte a l’autoritat de l’entitat, que farà efectiva la presidència, per mitjà de la Secretaria General de l’entitat, juntament les direccions o gerències corresponents.

Totes les persones hauran de complir, conèixer, acceptar i signar el Codi Ètic de l’Entitat.

CAPÍTOL XI. DISTINCIONS I RECONEIXEMENTS

Article 48.- Distincions i reconeixements

1. Socis honoraris.

La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà atorgar la distinció  de “soci o sòcia honorari/ària” a aquelles persones físiques, que tinguin la representació d’associats o associades individuals o associats col·lectius que, pels càrrecs que exerceixin o hagin exercit, per la seva especial dignitat, pels serveis prestats a l’entitat o per la seva antiguitat en els càrrecs directius de l’entitat, s’hagin fet mereixedores d’aquesta distinció.

2. Medalla de reconeixement empresarial

2.1. La Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, podrà acordar la concessió de la Medalla de reconeixement empresarial a aquelles persones físiques, que tinguin la representació d’associats o associades individuals o associats col·lectius que, per les seves activitats personals en el desenvolupament de tasques en favor de l’organització empresarial, la seva trajectòria empresarial, la permanència i fidelitat al si de l’entitat, la seva rellevant significació i contribució en la defensa dels valors, finalitats i objectius que són propis de la Confederació, i per aquells altres mèrits que s’indiquen en el punt anterior, s’hagin fet mereixedores de l’esmentat reconeixement.

Les persones físiques, representants d’associats individuals o col·lectius a qui es concedeixi la Medalla de reconeixement empresarial, se’ls podrà atorgar també la distinció de “soci o sòcia honorari/ària”.

2.2. També es podrà concedir aquesta distinció a personalitats públiques, entitats de reconegut prestigi o empresaris que, sense tenir la condició d’associats, s’hagin distingit per la seva trajectòria empresarial o hagin desenvolupat en l’exercici dels seus càrrecs o activitats una important tasca en defensa dels valors i interessos empresarials.

2.3. El procediment de concessió, efectes i graduació de les diferents distincions i reconeixements estarà regulat en el Reglament de Règim Intern.

3. President o presidenta d’Honor

L’Assemblea General, a proposta del Comitè Executiu i amb l’aprovació de la Junta Directiva, podrà atorgar la denominació de president o presidenta d’honor de l’entitat a aquelles persones que hagin ocupat la presidència i que s’hagin distingit excepcionalment en la seva tasca a favor de l’entitat.

Podran utilitzar la denominació de “president o presidenta honorari/ària” i desenvoluparan totes aquelles funcions que, a proposta de la presidència, els encomani el Comitè Executiu.

CAPÍTOL XII. RÈGIM ELECTORAL

Article 49.- Règim electoral

Els càrrecs directius de l’entitat es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe i secret. El seu mandat tindrà una durada de quatre anys.

Les normes per a la realització d’eleccions generals de l’entitat seran determinades pel Reglament de règim intern.

Article 50.- Electors i elegibles

Seran electors o electores i podran presentar-se per a la seva elecció tots els socis col·lectius i els socis i sòcies individuals de l’entitat amb una antiguitat mínima de dotze mesos a comptar des de la data de la convocatòria de les eleccions. El soci o sòcia que encapçali una llista, aspirant a la presidència, haurà de tenir una antiguitat mínima, com a membre de l’entitat, de vint-i-quatre mesos.

Perdrà els seus drets electorals tot aquell soci col·lectiu o soci o sòcia individual, que no estigui al corrent de pagament de quotes el dia de la sessió en la qual la Junta Directiva ratifiqui la proposta del Comitè Executiu de decisió de convocar eleccions generals per a la renovació dels òrgans de govern.

Article 51.- Convocatòria d’eleccions generals

Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la seva realització, ha de transcórrer un mínim de vint-i-un dies naturals i un màxim de trenta.

La convocatòria ha d’informar, almenys, dels següents punts:

a. Nombre de membres dels òrgans de govern a escollir.

b. Càrrecs que s’han de cobrir.

c. Composició de la Junta Electoral.

d. Terminis d’exposició del cens electoral i per a reclamacions.

e. Termini per a presentació de candidatures.

f. Dia i llocs per a la realització d’eleccions generals, i temps establert per exercir el dret a vot.

g. Forma d’acreditació dels electors.

h. El Reglament Electoral que regularà les normes del procediment electoral a seguir.

CAPÍTOL XIII. RÈGIM DOCUMENTAL

Article 52.– Règim documental

1.Integren el règim documental de l’entitat:

a. Els arxius amb el recull de totes les actes, en les quals es transcriuran els continguts de les reunions de l’Assemblea General dels socis, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu, amb indicació de la data i lloc de realització, assistents, ordre del dia, assumptes tractats i acords adoptats. Les actes seran subscrites per la secretaria i per la presidència.

b. El registre de socis, en el qual constaran el nom, cognoms, nacionalitat, domicili i DNI dels associats que siguin persones físiques, i si es tracta de persones jurídiques, raó o denominació social, domicili, nacionalitat, CIF, dades de constitució i d’inscripció, en el seu cas, al registre corresponent, i en tots dos casos amb el seu número d’ordre d’ingrés. També podran fer-se constar els càrrecs directius que exerceixen a l’entitat, amb indicació d’altes i baixes que es produeixin en els esmentats càrrecs.

c. La documentació comptable que en cada moment sigui preceptiva, segons la legislació vigent, i tots aquells altres documents auxiliars, que es considerin oportuns per a un millor compliment dels objectius de l’entitat.

2. La secretaria general, juntament les direccions o gerències corresponents, tindrà la responsabilitat de la custodia de tota la documentació oficial.

CAPÍTOL XIV. RÈGIM ADMINISTRATIU, ECONÒMIC I COMPTABLE

Article 53.- Patrimoni i recursos de l’entitat

1. L’entitat té plena autonomia per a l’administració del seu patrimoni i dels seus recursos.

El patrimoni i els recursos de l’entitat estaran constituïts per:

a. Les quotes dels seus socis.

b. Els béns immobles que s’adquireixin.

c. Els productes i rendes dels seus béns mobles i immobles, els interessos dels seus comptes i tots els altres productes financers.

d. Les donacions, llegats, subvencions públiques o privades i aportacions que rebi.

e. Els ingressos que provinguin de venda de publicacions i prestacions de serveis.

f. Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

Els recursos seran administrats d’acord amb aquests estatuts i s’aplicaran per a l’acompliment dels objectius de l’entitat.

2. Dels bens immobles que siguin titularitat de l’entitat, directament o través d’entitats participades, el valor dels quals superi els tres milions d’euros, només poden ser alienats, venuts o gravats a títol onerós, sempre que l’operació sigui beneficiosa per a l’entitat i respongui a criteris economicofinancers i de mercat, d’acord amb un informe subscrit per tècnics independents. El producte obtingut amb l’alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns immobles tot aplicant el principi de subrogació real.

3. En els casos del punt anterior, si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin total o parcialment el deure de reinversió anteriorment esmentat, serà necessari un informe tècnic independent que haurà d’acreditar la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. En aquest cas, es requereix l’acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte i vàlidament constituïda d’acord amb el quòrum que s’indica al darrer paràgraf de l’article 19, amb el vot favorable dels dos terços dels vots a l’assemblea calculats d’acord amb el que preveu l’article 21, personalment o per representació. Els mateixos quòrums d’assistència i majoria d’aprovació seran d’aplicació en cas d’actes de disposició, venda o gravamen de les participacions de les entitats titulars dels béns immobles de valor superior a l’esmentat al punt 2 anterior.

Article 54.-  Règim econòmic i comptable

El funcionament econòmic de l’Entitat es regularà en règim de pressupost. Es regirà mitjançant pressupostos ordinaris per als diferents exercicis econòmics i mitjançant pressupostos extraordinaris per atendre necessitats conjunturals.

Els pressupostos se sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General.

El Comitè  Executiu  haurà de  formular  i  signar,  dins  dels  sis  primers  mesos  de l’exercici següent, els comptes anuals de l’Entitat de l’any o exercici anterior.

El Comitè Executiu s’encarregarà que els comptes anuals de l’Entitat siguin auditats, també anualment, per una empresa externa degudament autoritzada.

La Junta Directiva haurà de procedir, amb posterioritat, a la ratificació i  aprovació de la formulació efectuada pel Comitè Executiu i haurà de presentar a l’Assemblea General de Socis els balanços i les liquidacions de comptes perquè siguin aprovats definitivament.

Els comptes anuals i els pressupostos hauran d’estar a disposició de tots els socis que ho sol·licitin en el domicili social, durant els cinc dies anteriors a l’assenyalat per a la realització de l’Assemblea.

Article 55.- Gratuïtat dels càrrecs

1. Els càrrecs directius de l’Entitat, així  com  els càrrecs consultius, els dels membres de les Comissions Executives i dels Consells Territorials i Sectorials, els de les Comissions de Treball i d’altres opcions d’organització interna, són gratuïts i no remunerats.

2. La Junta Directiva podrà aprovar una excepció al que s’indica en el punt anterior, només en el cas del president o presidenta, si l’entitat opta per tenir una presidència de caràcter executiu.

3. En el cas que la Junta Directiva aprovés que la presidència tingui una retribució, es constituirà una Comissió formada per tres persones, que anualment establirà el sou anual del president o presidenta i la quantia i el procediment dels seus incentius.

Les tres persones d’aquesta Comissió seran ratificades per la Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, i seran:

– El president o presidenta del Comitè Ètic

– Un consultor o consultora extern especialista en retribucions

– El/la defensor/a del soci/a.

Article 56.- Dietes i despeses de representació

1. Els càrrecs mencionats en l’article anterior tindran dret al rescabalament de totes les despeses ocasionades, o a la seva compensació, per l’exercici de les seves funcions, sempre que estiguin degudament justificades i autoritzades.

2. El secretari o secretària general de l’Entitat serà el responsable de la gestió, control i seguiment de l’assenyalat en aquest article.

Article 57.- Règim administratiu

La secretaria general, en relació al Règim Documental indicat a l’article 52 dels Estatuts Socials de l’Entitat i, en acompliment de les seves funcions, podrà decidir, amb l’aprovació prèvia del Comitè Executiu, la utilització dels mitjans informàtics més adients en cada moment, d’acord amb els criteris d’eficàcia, simplificació i racionalització administrativa.

Igualment, la secretaria general, quant a les convocatòries de les reunions dels diferents òrgans de govern de l’entitat, previstes als articles 19 i 27 dels Estatuts, podrà decidir, amb l’aprovació prèvia del Comitè Executiu, l’ús dels mitjans telemàtics que cregui convenients, assegurant-se del seu correcte funcionament i garantint-ne l’eficàcia.

CAPÍTOL XV. EL RÈGIM DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT

Article 58.- Modificació d’estatuts socials

Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut de l’acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte i vàlidament constituïda, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents, personalment o per representació.

La modificació estatutària pot ésser proposada a l’Assemblea General per la Junta Directiva o per un nombre de membres de l’Assemblea superior als seus dos terços. En aquest darrer  cas, la proposta de modificació  serà sotmesa a la Junta Directiva un mes abans de la sessió de l’Assemblea General extraordinària per a la seva aprovació.

Article 59.- Fusió i absorció amb altres associacions i entitats

L’entitat podrà acordar la fusió i/o absorció amb altres confederacions o entitats anàlogues. El procediment que haurà de seguir-se serà el mateix que el regulat en l’article anterior per a la modificació estatutària.

Article 60.-  Extinció de l’entitat

Seran causes d’extinció de l’entitat les següents:

a. L’acord de dissolució adoptat per l’Assemblea General de Socis amb els quòrums establerts en l’article següent d’aquests estatuts.

b. Resolució judicial.

c. Fusió i absorció amb altres confederacions o entitats que comportin l´extinció de l’entitat.

d. Qualsevol altra causa establerta en l’ordenament jurídic vigent.

Article 61.- Dissolució de l’entitat

La dissolució de l’entitat haurà d’acordar-se en Assemblea General convocada a tal efecte, i amb el vot favorable de les tres quartes parts dels vots presents, personalment o per representació.

La proposta de dissolució poden fer-la la Junta Directiva  o  els  dos  terços  dels membres de l’Assemblea General.  En aquest darrer cas, la proposta serà sotmesa  a la Junta Directiva un mes abans de  la  sessió  de  l’Assemblea  General.  En  tots  els casos, l’Assemblea ha d’ésser convocada amb una antelació de quinze dies naturals i la convocatòria haurà de contenir el text de la proposta de dissolució.

Acordada la dissolució, es liquidarà per part d’una comissió integrada pel president o presidenta i set socis designats per la mateixa Assemblea.

El remanent del patrimoni social, si existís, es destinarà a la promoció i desenvolupament d’activitats similars d’acord amb les finalitats i objectius per als quals es constituí aquesta entitat.

CAPÍTOL XVI. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 62.-  Reglament de règim intern

L’entitat tindrà un Reglament de règim intern que desenvoluparà el seu funcionament intern.

L’esmentat Reglament no podrà contenir cap estipulació que estigui en contradicció amb aquests estatuts socials.

L’aprovació i modificació del Reglament de règim intern serà acordada per la Junta Directiva, prèvia proposta del Comitè Executiu.

DILIGÈNCIA FINAL. El text íntegre dels nous Estatuts incorpora les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària del dia 3 de maig de 2022.