Canal de Denúncies

Amb la finalitat d’instaurar una veritable cultura ètica i fomentar la política de tolerància zero envers actes irregulars, il·lícits, delictius o contraris als principis i valors de l’entitat, PIMEC disposa d’un Canal intern de Denúncies.

Aquest canal és la via preferent per posar en coneixement de l’entitat, fins i tot de manera anònima, qualsevol conducta contrària a la legalitat, als principis i valors del Codi Ètic o a la normativa interna de l’entitat, així com qualsevol mena d’incompliment contractual.

Així, les persones treballadores, els socis i sòcies, els proveïdors i col·laboradors de l’entitat i, en general, qualsevol persona física o jurídica externa es podrà adreçar a PIMEC a través dels canals de comunicació habilitats a l’efecte.

Aplicació en línia: CO-RESOL

Telèfon: +34 93 496 45 00 – extensió 1212

Reunió amb el responsable dels sistema

No obstant l’anterior, la persona interessada es podrà dirigir als canals externs corresponents gestionats per les autoritats independents de protecció a l’informant competents en aquest àmbit.

Important

El Canal intern de Denúncies no és el canal adequat de comunicació per a qüestions relacionades amb el Defensor del Soci, el Departament d’Atenció al Soci, el Responsable de Protecció de Dades o, a nivell intern, amb el Departament de Recursos Humans.

Principis i garanties

De conformitat amb la normativa interna reguladora del Canal intern de Denúncies, aquest serà gestionat pel Responsable del Sistema Intern d’Informació i pel Comitè Ètic de PIMEC els quals, amb plena autonomia, independència i absència de conflictes d’interès, vetllaran pel bon funcionament del Canal aplicant els principis d’accessibilitat, bona fe, protecció a la persona denunciant, confidencialitat, objectivitat, imparcialitat, transparència, celeritat i presumpció d’innocència.

En especial, garantiran el principi de prohibició de represàlies contra la persona denunciant, que estarà protegida davant de qualsevol mena de represàlia, discriminació i penalització pel fet d’haver dut a terme la comunicació.

Així mateix, respectaran en tot moment els drets que assisteixen la persona denunciada –dret a la presumpció d’innocència, de defensa, a ser escoltada, a accedir a l’expedient d’investigació i a l’honor.

Finalment, establiran les mesures necessàries per garantir la màxima confidencialitat i anonimat de la persona denunciant, de la denunciada i, en general, del contingut i tramitació de la comunicació.

Normativa interna reguladora

Per a més informació, pots consultar la normativa interna reguladora del Canal intern de Denúncies.