Anàlisi preventiu de la situació d’endeutament de la teva empresa

Anàlisi preventiu de la situació d’endeutament de la teva empresa

Si us plau, clica a l’opció més adient respecte als aspectes laborals i de deute financer de la teva empresa. Et podem ajudar en l’àmbit dels recursos jurídics als quals pots recórrer.

En els darrers anys i com a conseqüència de circumstàncies alienes a l’empresa (pandèmia, inflació, conflictes bèl·lics o altres) has tingut un descens de la facturació o impossibilitat de portar a terme l’activitat?
Has tramitat o estàs tramitant alguna mesura laboral (ERTO) en els darrers ?
T’han concedit moratòries en el pagament del lloguer del local en els darrers anys?
En cas afirmatiu a la pregunta anterior, has pogut atendre la totalitat de pagaments derivats d’aquests acords de moratòria?
T’han concedit ajornaments d’impostos per part de l’Agència Tributària?
T’han concedit ajornaments per part de la Seguretat Social?
Tens productes financers a curt termini (pòlisses de crèdit o línies de descompte comercial) amb entitats bancàries que et vencen aquest any i sospites que no et seran renovades?
Tens vençuts terminis de pagament amb proveïdors que no has pogut atendre?
(Terminis proveïdors) En cas de resposta afirmativa, en quina proporció, respecte del total:
T’han vençut obligacions amb entitats financeres que no has pogut atendre?
(Obligacions amb entitats financeres) En cas de resposta afirmativa, en quina proporció, respecte del total:
Les obligacions amb entitats financeres, estan avalades o garantides per terceres persones o entitats?
Has deixat de pagar algun salari?
Ets objecte de procediments judicials de reclamació de quantitat per part de terceres persones?
Estàs incurs/a en algun procediment de negociació del deute amb els teus proveïdors/creditors?
Tens productes financers a curt termini (pòlisses de crèdit o línies de descompte comercial) amb entitats bancàries que et vencen aquest any i sospites que no et seran renovades?