Condicions generals de contractació

Última actualizació: 21 de març 2024

Les presents Condicions Generals de Contractació, així com les condicions particulars que es puguin establir, regulen la relació entre els usuaris i usuàries del lloc web www.pimec.org (d’ara endavant, “el lloc web”) que contractin els serveis oferts per la titular del lloc web, l’entitat PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, proveïda de NIF G61512257, amb domicili al carrer Viladomat 174. 08015 de Barcelona, adreça electrònica pimec@pimec.org i telèfon 93 496 45 00 (d’ara endavant, “la prestadora”).

La contractació dels serveis per part de l’usuari/a suposa, en tot cas, l’adhesió de les Condicions Generals, amb caràcter íntegre i sense cap mena de reserves, així com l’assumpció de totes les obligacions en elles disposades.

En aquest sentit, l’usuari/a declara ser major d’edat, tenir la capacitat legal suficient per contractar i haver llegit, entès i comprès les Condicions Generals de Contractació.

Les presents Condicions Generals tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web. No obstant, la prestadora es reserva el dret a actualitzar-les o modificar-les, en qualsevol moment i de manera unilateral.

Així mateix, la prestadora es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar, en qualsevol moment, l’oferta de serveis continguda en el lloc web, sense que això pugui afectar els serveis contractats prèviament a la modificació.

Per a qualsevol aclariment o consulta, l’usuari/a pot adreçar-se a la prestadora mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica: pimec@pimec.org.

OBJECTE

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen per objecte regular la relació contractual nascuda entre la prestadora i l’usuari/a a conseqüència de la contractació dels serveis oferts en el lloc web www.pimec.org.

NORMATIVA APLICABLE

Les Condicions Generals de Contractació es regiran per la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; La Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; així com aquelles disposicions legals que puguin resultar d’aplicació.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari/a podrà accedir a l’oferta de serveis de la prestadora a través del seu lloc web.

De conformitat amb el que exigeix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, el procediment de contractació és el que es determina a continuació:

  1. Accedir a l’oferta del servei d’interès, on es trobarà tota la informació respecte de l’objecte del servei, el preu i la forma de prestació del mateix.
  2. Clicar el botó “Inscripció”.
  3. Emplenar el formulari d’inscripció, proporcionant l’usuari/a lliure i voluntàriament les dades personals requerides.
  4. Clicar el botó “Enviar”, validant la contractació.
  5. Abonar el preu per mitjà de TPV, transferència bancària o ingrés bancari.

Finalitzada l’operació i en un termini màxim de 48 hores la prestadora remetrà a l’usuari/a un correu electrònic amb la confirmació de la contractació i el detall de la transacció efectuada. 

IDIOMA

Les Condicions Generals de la contractació es podran formalitzar en català, o bé en castellà.

PREU I FORMA DE PAGAMENT

Els preus aplicables a cada servei seran aquells publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica en la fase de pagament del procés de contractació.

Les ofertes seran vàlides pel temps en què es trobin publicades al lloc web, o bé fins a la data indicada en la pròpia oferta.

L’usuari/a podrà dur a terme l’abonament del preu a través dels següents mitjans de pagament:

  • TPV: mitjançant targeta de crèdit o dèbit (VISA, MASTERCARD o VISA ELECTRON).

Els pagaments efectuats amb targeta es carregaran automàticament i, per tant, es confirmarà la inscripció al curs.

  • Transferència o ingrés bancari: mitjançant transferència amb les dades que li indicarà la prestadora.

Les transferències o ingressos bancaris s’hauran de verificar. Un cop comprovades, es confirmarà la inscripció al curs.

La prestadora disposa dels recursos necessaris que garanteixen la seguretat de les seves compres i dades. Les informacions relatives a la contractació i, especialment, el pagament en línia amb targeta bancària, estan protegits, atès que les transaccions es duen a terme amb un certificat de seguretat SSL de 256 bits.

TERMINI DE LLIURAMENT

Els serveis contractats es prestaran de conformitat amb els termes previstos a l’oferta corresponent.

DESISTIMENT

De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, l’usuari/a podrà exercir el seu dret de desistiment en un termini de catorze (14) dies naturals, des de la data de formalització de la contractació dels serveis, sense necessitat de justificació.

L’exercici del dret de desistiment haurà de ser comunicat per l’usuari/a, dins de l’esmentat termini, mitjançant la remissió per escrit de la seva declaració inequívoca de la seva decisió de desistir, a l’adreça corresponent al domicili social de la prestadora. A aquest efecte l’usuari/a té a la seva disposició, a l’annex B de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, un model de formulari de desistiment, que pot fer servir si ho considera pertinent.

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment, la prestadora reintegrarà l’import abonat en un termini màxim de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud corresponent. El reemborsament es durà a terme pel mateix mètode de pagament emprat per la contractació, tret que s’indiqui específicament el contrari, i indicant en aquest cas el mètode de pagament pel qual desitja que se li faci la devolució, i sempre que del reemborsament no es derivi cap despesa. Tanmateix, si la contractació de serveis hagués implicat l’entrega de béns o materials, la prestadora podrà retenir el reemborsament fins a la recepció d’aquests.

No obstant l’anterior, l’usuari/a no podrà exercir el dret de desistiment en cas, realitzada la contractació, la prestadora hagués iniciat o finalitzat l’execució dels serveis. A tals efectes, l’usuari/a atorga el seu consentiment exprés al fet que l’execució dels serveis contractats pot iniciar-se abans que finalitzi el termini dels catorze (14)  dies naturals des de la celebració del contracte.

RESPONSABILITAT

L’usuari/a és l’únic/a responsable de l’elecció del servei objecte de contractació, així com de l’ús o funció a què el destini. Per tant, la prestadora no es farà responsable ni garanteix que el servei sigui l’adequat per a les aplicacions preteses per l’usuari/a, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest/a.

La prestadora tampoc assumirà cap responsabilitat quan la prestació del servei no arribi a realitzar-se de forma correcta com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari/a siguin falses, inexactes o incompletes, quedant exonerada de qualsevol mena de responsabilitat per possibles danys i perjudicis.

Igualment, la prestadora no es farà responsable per incompliment o retard en el compliment de les obligacions assumides per motiu d’esdeveniments fora del nostre control raonable o casos de causa o força major, entre d’altres, vagues, tancaments patronals, revoltes, guerres, incendis, tempestes, inundacions, terratrèmols, epidèmies o altres desastres naturals, impossibilitat o tancament de transports, de comunicacions o telecomunicacions o restriccions governamentals o legals. Les obligacions queden suspeses en aquestes circumstàncies.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que proporcioni l’usuari/a lliure i voluntàriament estan protegides d’acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal i seran tractades conforme al que s’estableix en les corresponents clàusules informatives proporcionades en els formularis de recollida de dades, així que l’ usuari/a haurà de llegir i acceptar abans d’efectuar de formalitzar la contractació dels serveis.

Per a més informació en matèria de tractament de dades personals, així com sobre l’exercici dels drets corresponents, consulti la nostra Política de Privacitat.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que les parts hagin d’efectuar en relació amb les Condicions Generals s’han de dur a terme per escrit i s’entenen degudament realitzades quan són lliurades en mà, o bé a qualsevol altre domicili o adreça de correu electrònic que cada part indiqui a l’altra a aquest efecte.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta únicament a aquesta disposició o la part de disposició que sigui nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, de manera que aquesta disposició, o part de disposició, que en resulti afectada es té per no posada.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. 

La prestadora i l’usuari/a acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la contractació dels serveis als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.