Avís legal

Última actualizació: 21 de març 2024

Avís i informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que l’entitat titular del lloc web “www.pimec.org” (d’ara endavant, el “Lloc web”) és PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya (d’ara endavant, “l’Entitat titular”), proveïda de N.I.F. número G-61512257, amb domicili social al carrer Viladomat, 174,  de Barcelona, 08015,  telèfon 93 496 45 00 i correu electrònic pimec@pimec.org, i la qual es troba inscrita, amb el número 97/79/71 a l’Oficina Pública de Registre de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

El present Avís legal regula l’accés i les condicions generals d’ús del Lloc web que l’Entitat titular posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb la divulgació de les activitats de PIMEC (d’ara endavant, “els Usuaris” o “l’Usuari”).

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de l’Usuari de les disposicions incloses en aquest Avís legal en la versió publicada per PIMEC en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix, PIMEC posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes condicions generals d’ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions generals d’ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i d’acceptar, així mateix, les corresponents condicions particulars pròpies.

Condicions generals d’ús

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent, adequat i lícit del Lloc web i dels continguts i serveis accessibles des d’aquest, amb total subjecció la legislació aplicable a cada moment, les presents condicions generals d’ús, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Així mateix, l’usuari haurà de proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc Web.

Tota la informació que faciliti l’Usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis.

D’igual manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a l’Entitat titular permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Entitat titular o a tercers com a conseqüència de la informació que faciliti.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest Lloc web. En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitat il·lícita i expressament prohibits en les presents condicions generals d’ús així com a les condicions particulars que resultin contràries als drets i interessos de l’Entitat titular, les entitats vinculades, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre davant dels mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), faci mal, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’Entitat titular, les entitats vinculades,  dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc web.

L’Usuari s’haurà d’abstenir, a títol enunciatiu i no limitatiu: (i) d’accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés, (ii) de provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, (iii) d’introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Entitat, proveïdors o de tercers, (iv) d’intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Entitat, tercers proveïdors i altres Usuaris, (v) de reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès, (vi) de suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’Entitat o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts, i  (vii) d’obtenir o intentar obtenir els continguts emprant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.

En particular, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que: (i) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent, (ii) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic, (iii) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició, (iv) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic, (v) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, (vi) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic, (vii) sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, (viii) constitueixi qualsevol classe de publicitat, i (ix) inclogui qualsevol mena de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, l’Usuari obtingués una contrasenya, aquest s’obliga a utilitzar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret i, per tant, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’Entitat titular qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’Entitat titular quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de responsabilitat de l’Usurari qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Així mateix, de conformitat amb la política anti-spamming de l’Entitat titular, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recavar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d’activitats amb finalitat promocional o publicitària, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits.

L’Usuari que incompleixi negligentment o culpablement qualsevol de les precedents disposicions respondrà de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que causi a l’Entitat titular o a tercers.

Responsabilitat

L’Entitat titular no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser provocats com a conseqüència de la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i serveis continguts en aquest Lloc web o altres continguts als quals puguin accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als erros en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, si escau, es prestin esmentats serveis.

L’Entitat titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole que es puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei i concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: per actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per a tercers mitjançant el Lloc web, així com la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers mitjançant aquest Lloc web. L’Usuari mantindrà a l’Entitat titular indemne enfront qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers que, com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web, hagi causat.

Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements que es mostren al Lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial que corresponguin i són propietat exclusiva de l’Entitat titular del Lloc web.

Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts, mantenint indemne a l’Entitat titular de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés al Lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’Entitat titular.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en el Lloc web, així com el mateix espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari del Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’Entitat titular l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Protecció de dades

Les dades personals que proporcioni l’Usuari lliure i voluntàriament estan protegides d’acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal i seran tractades conforme al que s’estableix en les corresponents clàusules informatives proporcionades en els formularis de recollida de dades, que l’Usuari haurà de llegir i acceptar abans d’efectuar l’enviament del formulari.

Per a més informació en matèria de privacitat i protecció de dades, consulti la nostra Política de Privacitat.

Ús de galetes

Per a la utilització del Lloc web és necessària la utilització de galetes. Les galetes o cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, així com una eina estadística per obtenir dades estadístiques de l’ús del Lloc web.

L’Entitat titular del Lloc web només empra galetes tècniques de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries. De totes maneres, l’Usuari que pot activar o desactivar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.

Declaracions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, la seva posada a disposició comporta l’atorgament de cap garantia ni cap declaració en relació amb els mateixos, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerç, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

Força major

L’Entitat titular no serà responsable de la impossibilitat de prestar servei a través del Lloc web, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, qualsevol dels supòsits de força major o de cas fortuït.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals d’ús, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social de l’Entitat titular del Lloc web.