Resum del Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coor
16/06/2020

Resum del Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coor

El RDL 21/2020, de 9 de juny, té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i, eventualment, l’expiració de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues.A continuació, fem un resum de les principals mesures establertes per al sector del comerç al detall i de prestació de serveis, així com per al sector de l’hostaleria i la restauració:Àmbit d’aplicacióEl que estableix aquest Reial Decret Llei és aplicable a tot el territori nacional. En dos supòsits:1. Un cop superada la Fase III: Les mesures contemplades en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la disposició addicional sisena únicament seran d’aplicació en aquelles unitats territorials que hagin superat la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, i en què hagin quedat sense efecte totes les mesures de l’estat d’alarma (a excepció de l’article 15.2, que serà d’aplicació des del moment de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei en tot el territori nacional).2. Un cop finalitzada la pròrroga de l’estat d’alarma: les mesures contingudes en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la disposició addicional sisena seran d’aplicació en tot el territori nacional fins que el Govern declari de manera motivada, i d’acord amb l’evidència científica disponible, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.Capítol II – Mesures de Prevenció i HigieneÚs obligatori de mascaretesLes persones de sis anys en endavant queden obligades a fer servir mascaretes a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal d’almenys 1,5 metres.Aquesta obligació de l’apartat anterior no és exigible:- Per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta- Per a les persones que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.- Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat.- Quan per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible amb les indicacions de les autoritats sanitàries.Venda de mascaretes:La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar a les oficines de farmàcia garantint unes condicions d’higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.Centres de treball:Sense perjudici del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que sigui aplicable, el titular de l’activitat econòmica o, si escau, el director dels centres i entitats, haurà de:a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres entre els treballadors.Quan això no sigui possible, s’ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.Treballadors que presenten símptomes als llocs de treball:Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19, no hauran d’anar al seu centre de treball.Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat a aquest efecte per la comunitat autònoma (en el cas de Catalunya, CatSalut 061 o bé Emergències 112) o als centres de salut corresponent, i, si escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals.De manera immediata, el treballador es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.Establiments comercialsLes administracions competents han d’assegurar el compliment, pels titulars dels establiments comercials de venda al detall o majorista de qualsevol mena d’articles, de les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin.En qualsevol cas, s’haurà d’assegurar l’adopció de les mesures organitzatives que siguin necessàries per evitar aglomeracions i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distànciade seguretat, s’han d’observar les mesures d’higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.Les administracions competents han de prestar especial atenció a les particularitats dels centres i parcs comercials i dels mercats que desenvolupen la seva activitat a la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària, comunament denominats mercats de marxants.Activitats d’hostaleria i restauracióLes administracions competents han d’assegurar el compliment, pels titulars de bars, restaurants i altres establiments d’hostaleria i restauració, de les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que es determinin.En qualsevol cas, s’haurà d’assegurar l’adopció de les mesures organitzatives que siguin necessàries per evitar aglomeracions tant dins de l’establiment com en els espais de terrasses autoritzats i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s’han d’observar les mesures d’higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.Capítol VII – Règim sancionadorInfraccions i sancionsL’incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions que estableix aquest Reial Decret Llei, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, serà sancionat en els termes previstos en el Títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de Salut Pública.La vigilància, inspecció i control del compliment d’aquestes mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedeixin, correspondrà als òrgans competents de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals en l’àmbit de les respectives competències.L’incompliment de l’obligació d’ús de mascaretes que estableix l’article 6 serà considerat infracció lleu a l’efecte del que preveu l’article 57 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, i sancionat amb multa de fins a cent euros.Disposició Addicional CinquenaModificació de l’apartat 1 de l’article 36 del Reial Decret 11/2020, de 31 de març:Si com a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats competents durant la vigència de l’Estat d’Alarma, o durant les fases de desescalada o nova normalitat, els contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultessin d’impossible compliment, el consumidor i usuari tindrà dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies des de la seva impossible execució, sempre que es mantingui la vigència de les mesures adoptades que hagin motivat la impossibilitat del seu compliment.La pretensió de resolució només podrà ser estimada quan no es pugui obtenir de la proposta o propostes de revisió ofertes per cadascuna de les parts, sobre la base de la bona fe, una solució que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte. Les propostes de revisió podran incloure, entre altres, l’oferiment de bons o vals substitutoris del reemborsament, que en tot cas quedaran sotmesos a l’acceptació del consumidor o usuari.A aquests efectes, s’entendrà que no hi ha cap proposta de revisió que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte quan hagi transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual per part del consumidor o usuari sense que hi hagi acord entre les parts sobre la proposta de revisió.
Compartir:

linkedin share button