PIMEC i la resta d’agents socials signen el text definitiu del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despa
12/09/2023

PIMEC i la resta d’agents socials signen el text definitiu del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despa

Celebra les mesures que va introduir a l’acord perquè les mipimes no vegin afectada la seva viabilitat i puguin millorar la productivitat i competitivitat, malgrat l’impacte de l’augment dels salarisLa patronal destaca  que ara es procedirà a la seva tramitació davant l’Autoritat Laboral, i que les empreses hauran de procedir a la regularització dels endarreriments en el termini màxim de dos mesos des de la seva publicació del conveni en el DOGC Barcelona, 13 de setembre del 2023. Després d’una llarga i complexa negociació, molt afectada per les diferents dificultats dels darrers mesos i la tensió inflacionària, els agents socials catalans més representatius han escenificat avui la rúbrica de la renovació del Conveni Col·lectiu de Treball d’Oficines i Despatxos de Catalunya.  PIMEC celebra aquest fet, fruit de la negociació i el diàleg, tot demostrant que quan es negocia sense imposicions i des de la paritat en la representació empresarial, els acords són més adequats per al progrés del nostre teixit productiu, la nostra economia i la societat en general.El secretari general de la patronal catalana, Josep Ginesta, ha manifestat la satisfacció pel fet que “PIMEC ha aconseguit ajustar l’acord signat a la realitat empresarial de les mipimes del nostre país”, que són una àmplia majoria. Així mateix, ha afirmat que “aquestes mesures faran que les empreses no vegin tan afectada la seva viabilitat, productivitat i competitivitat per l’impacte de la pujada dels sous i la millora i adaptació de condicions laborals”.Principals mesuresAquest inclou increments salarials d’un 4% pels anys 2022 i 2023 i d’un 3% el 2024. A més, si finalitzat l’any 2023 l’IPC interanual de desembre fos superior al 4%, s’aplicarà un increment addicional màxim de l’1% amb efectes des de l’1 de gener de 2024. També, si finalitzat l’any 2024 l’IPC interanual de desembre de 2024 fos superior al 3%, s’aplicarà un increment màxim de l’1% amb efectes de l’1 de gener de 2025. En relació amb les compensacions i absorcions, excepcionalment i únicament per als anys 2022, 2023 i 2024, els increments salarials pactats en aquest conveni col·lectiu no seran compensables ni absorbibles en un 50% dels mateixos en aquells casos en què els salaris bruts no superin en còmput global els 28.145,02 euros (salari mitjà brut anual a Catalunya segons l’IDESCAT) per l’any 2022, en salaris de 29.270,82 euros per l’any 2023 i 30.148,95 euros per l’any 2024. En tot  cas es podran compensar i absorbir íntegrament les quantitats que s’hagin incrementat a partir de l’1 de gener de 2022, en concepte de pagament a compte del conveni. Sobre les jornades laborals, s’ha signat per l’any 2022 un còmput de 1.764 hores i, a partir d’1 de gener de 2023, de 1.760 hores. D’altra banda, en relació amb l’excedència, la persona treballadora l’haurà de comunicar per escrit a l’empresa amb 15 dies d’antelació i el termini per sol·licitar el retorn serà de 30 dies d’antelació de la finalització de l’excedència.En l’àmbit de la contractació, els de duració determinada per circumstàncies de la producció es realitzaran per una durada màxima d’1 any; i la crida del  contracte fix discontinu s’efectuarà amb una antelació de 10 dies laborables a l’inici de la prestació dels serveis, podent realitzar contractes fixos discontinus a temps parcial fins a la publicació del següent conveni. La durada del període de prova pels contractes indefinits serà de sis mesos pels grups 1 i 2 i de dos mesos per a la resta dels grups. En el cas dels contractes temporals, serà de dos mesos pels grups 1 i 2 i d’un mes per a la resta. En relació amb el treball a distància, l’empresa abonarà a la persona treballadora que treballi a distància i/o teletreball la quantitat d’1,50 euros bruts per dia efectiu de treball a distància o teletreball. L’objectiu és compensar a la persona treballadora per aquelles despeses afegides que es derivin d’aquesta modalitat. Per l’any 2024 i següents, la quantitat s’actualitzarà en la mateixa proporció que el salari base.  
Compartir:

linkedin share button