Fons de recapitalització d’empreses afectades per la covid-19 segons RDL 5/2021
11/07/2021

Fons de recapitalització d’empreses afectades per la covid-19 segons RDL 5/2021

La resolució de 15 de juny de 2021 publica l’Acord del Consell de Ministres pel que s’estableix el funcionament del Fons de re capitalització d’empreses afectades per la covid-19.ASPECTES PREVIS: Què és un préstec participatiu, i com ens ajuda a millorar la solvència de les empreses i la gestió empresarial. El préstec participatiu és un préstec que manté el seu calendari de devolució, però que podem registrar comptablement dins de l’apartat de fons propis sense cap implicació en la participació en el capital ni en els òrgans de gestió.Ens ajuda, per tant, a recuperar les ràtios de solvència.Quins canvis tindrà el nostre préstec amb aval en convertir-lo en participatiu:L’interès haurà de tenir un component variable en funció activitat (p.e. segons evolució facturació, benefici…).Només es podran fer amortitzacions anticipades si es compensen amb altres ampliacions equivalents.En ordre de prelació de crèdits els préstecs participatius se situaran després dels creditors comuns. Els préstecs participatius passen a tenir consideració de fons propis a efectes de legislació mercantil, reforçant així les ràtios de solvència de l’empresa que procedeix a la conversió. Els elements clau del fons i com accedir-hiADSCRIPCIÓ I GESTIÓAdscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria d’Estat de Comerç.GESTIÓ: encomanada a Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.OBJECTIUEnfortir la solvència de les empreses de grandària mitjana de qualsevol sector amb una xifra de negoci d’entre 15 i 400 Mio € a nivell consolidat sense problemes de viabilitat amb anterioritat a la crisi COVID 19, i que essent viables a mirjà i llarg termini, s’estiguin veient afectades pels afectes de la pandèmia en els balanços i en els seus mercats.APLICACIÓSuport públic temporal amb criteris de rendibilitat, risc i impacte en desenvolupament sostenible i mitjançant instruments de capital i híbrids de capital i, complementàriament deute.IMPORTS: de 4 a 25 Mio € per beneficiari.IMPORTS EN CAS PYME: de 3 a 15 Mio € per beneficiari.TIMING OTORGACIÓ31 desembre 2021 o data posterior en la mesura que el Marc Temporal ajudes COVID 19 ho permetés.TIPUS INSTRUMENTS_CAPITAL / HÍBRIDS DE CAPITAL._PRÉSTECS PARTICIPATIUS (durada màxima de 8 anys)._DEUTE (durada màxima de 6 anys). CRITERIS ELEGIBILITAT _Ser empresa no financera que tingui dificultats temporals:Caiguda facturació 2020 superior al 20 %.Deteriorament estructura de finançament (rati patrimoni net respecte deute financer net)._No residència en territori qualificat de paradís fiscal._No sentència a pena de pèrdua de participacions._No sentència culpable en contractes amb Administració._Corrent de pagaments en reintegrament subvencions, ajuts, obligacions tributàries i seguretat social._No haver sol·licitat declaració de concurs / estar declarada en concurs._No constituir empresa en crisi a 31 desembre 2019 en els termes establerts en Art 2 del Reglament UE 651/2014 (pèrdues acumulades superiors al 50 % del capital social). PLA VIABILITAT:_Demostrar viabilitat a mitjà i llarg termini presentant un Pla._Demostrar que l’estructura d’endeutament és sostenible amb el suport temporal del Pla._Informar conjunt mesures ajut rebudes._Presentar previsió reemborsament suport sol·licitat._Demostrar que en absència suport l’empresa té risc de continuïtat._Que l’empresa no pot aconseguir finançament en el mercat en condicions assequibles. L’ajut pot anar adreçat a un grup empresarial i en aquest cas els requisits és verifiquen a nivell consolidat.IMPORTS I REMUNERACIÓ INSTRUMENTS DEUTE_Import màxim per beneficiari:Doble dels costos salarials 2019.25 % del volum de negoci del beneficiari._Remuneració mínima per pimes: euríbor 12 mesos i marge de:+ 25 pb 1r any+ 50 pb anys 2 i 3+ 100 pb anys 4, 5 i 6.El tipus global mínim serà d’almenys 10 pb.IMPORTS I REMUNERACIÓ INSTRUMENTS DE CAPITAL O HÍBRIDS DE CAPITAL_Import màxim serà el mínim necessari per assegurar la viabilitat de l’empresa i no podrà implicar una millora de l’estructura de capital de l’empresa a 31 desembre 2019._Remuneració mínima dels instruments híbrids de capital per pimes: euríbor 12 mesos i marge de:+ 225 pb 1er any+ 325 pb anys 2 i 3+  450 pb anys 4 i 5+ 600 pb anys 6 i 7+800 pb any 8 i següentsSORTIDA DE L’ESTATL’acord defineix les formes de sortida de l’estat tenint el beneficiari la possibilitat de recomprar la participació adquirida d’acord amb el fons. Compromisos que assumeixen les empreses beneficiàries del fonsCOMPROMISOS DESTINATARIS MESURES_Mantenir l’activitat fins al reemborsament del suport rebut i en cas de pagament anticipat fins al 30 de juny de 2022. Per beneficiaris de deute:_No repartir dividends durant 2021 i 2022._No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de 2 anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures. Per beneficiaris d’operacions de capital o híbrides:_No anunciar amb finalitat comercial el caràcter de beneficiari._No assumir en base al finançament aconseguit riscs excessius._Mentre no s’hagi amortitzat almenys un 75 %, no podran adquirir participacions superiors al 10 % d’empreses actives del mateix sector._Prohibició distribuir dividends o equivalents fins al reemborsament definitiu._Fins al reemborsament mínim d’un 75 % la remuneració del Consell no podrà excedir la part fixa de la vigent per al 2019.  Des de CEF – PIMEC us podem acompanyar en tot el procés d’accés a aquest suport. Contacte: ajuts@pimec.org / jturu@pimec.org / pcots@pimec.org. Persona contacte: Jordi Turu Divendres, 16 de juliol, organitzem la trobada digital Fons de recapitalització per a pimes afectades per la covid-19 – COFIDES: com accedir-hiFes clic aquí per inscriure’t!
Compartir:

linkedin share button