El Govern modifica el Pla de Sequera: Decret 4/2024
17/04/2024

El Govern modifica el Pla de Sequera: Decret 4/2024

El dimecres 17 d’abril s’ha publicat el Decret Llei 4/2024, de 16 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, on es modifiquen els següents aspectes:
 1. Consum d’aigua en allotjaments turístics: El decret faculta els municipis a dictar limitacions màximes en l’ús domèstic de l’aigua i s’estableix la mateixa equivalència per als establiments turístics.
Per als establiments d’allotjament turístic oberts s’estableix l’equivalència següent: En els municipis on se superin les dotacions màximes establertes en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera durant tres mesos consecutius, les limitacions de consum segons els llindars esmentats tindran caràcter obligatori per als establiments d’allotjament turístic que hi estiguin situats.   En municipis que hagin superat les dotacions màximes establertes en l’esmentat Pla especial durant els mesos de març, abril i maig de l’any 2024, a partir del dia 1 de juny de 2024.
 1. Establiment de refugis climàtics: Piscines públiques i privades podran ser declarades com a refugis climàtics per part dels municipis, permetent el reompliment de les mateixes sempre que s’apliquin mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua utilitzat en el seu reompliment.
Una piscina podrà ser declarada refugi climàtic per l’Administració local:
 1. a) Quan en el municipi, barri o districte, l’equipament sigui imprescindible per garantir un espai per reduir l’efecte de les altes temperatures a la ciutadania.
 2. b) Quan aquest equipament sigui públic i obert a la ciutadania o privat que tingui un acord amb l’Ajuntament per ser d’ús públic obert a la ciutadania en idèntiques condicions de preus que les piscines públiques.
 3. Dessalinitzadores portàtils privades: S’introdueix un règim especial que permet l’ús de dessalinitzadores privades com una font addicional d’aigua, sense afectar els recursos hídrics existents, sempre que es compleixin les següents condicions:
 4. a) Que l’usuari o la comunitat d’usuaris disposi de la corresponent concessió d’ús privatiu del domini públic hidràulic, sense perjudici de les autoritzacions i altres concessions demanials que siguin necessàries d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
 5. b) Que l’usuari o els usuaris de l’aigua la utilitzin per al manteniment de l’activitat econòmica que exerceixen i el corresponent manteniment dels llocs de treball de l’activitat.
 6. c) Que l’usuari o els usuaris presentin un pla d’estalvi de consum d’aigua respecte del seu consum en situació de normalitat, que comporti una reducció del consum d’aigua procedent de la xarxa de subministrament domiciliari com a mínim en els percentatges de reducció que estableix el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera per al tipus d’ús de què es tracti o en el percentatge que correspongui per acomplir la dotació màxima en alta per a abastament de població que s’estableixi en compliment de l’esmentat Pla especial.
 7. d) Que l’arribada de l’aigua al punt o punts d’utilització es faci amb un emmagatzematge periòdic de mínim set dies o bé que arribi amb la xarxa de distribució.
 8. e) Que en el cas que es constitueixi una comunitat d’usuaris, i sigui tècnicament i econòmicament viable, s’ofereixi l’entrada a la comunitat a explotacions agrícoles o ramaderes que tinguin dificultats en el subministrament d’aigua.
 9. Modificació del règim sancionador: El període per analitzar l’excés de consum dels municipis passa a ser trimestral en lloc de mensual, permetent modular millor les sancions. Les multes per infraccions lleus, greus i molt greus han estat ajustades, i s’ofereix la possibilitat de pagar les sancions de forma fraccionada sense interessos.
  Podeu trobar el Decret en el següent link: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=983471   Des de PIMEC continuarem vetllant per una aplicació flexible i adaptada a la realitat del Pla de Sequera. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes i consultes a: sequera@pimec.org
Compartir:

linkedin share button