La indemnització per clientela en el contracte d'agència
11/12/2022

La indemnització per clientela en el contracte d’agència

L’extinció del contracte d’agència pot donar lloc a diferents drets indemnitzatoris a favor de l’agent comercial, entre els quals es troba la indemnització per clientela recollida a l’article 28 de la Llei 12/1992 sobre Contracte d’Agència (LCA). A la finalització d’un contracte d’agència, sigui aquest per temps determinat o temps indefinit, l’agent que hagi aportat nous clients a l’empresari o incrementat sensiblement les operacions amb la clientela preexistent, tindrà dret a una indemnització si la seva activitat anterior pot continuar produint avantatges substancials a l’empresari i resulta equitativament procedent per l’existència de pactes de limitació de competència.Aquest dret es configura d’acord amb els següents elements:Extinció del contracte d’agència. És la situació de partida per al reconeixement de la indemnització. La llei no fa cap referència a la causa d’extinció del contracte, això no obstant, quan l’extinció del contracte d’agència es fonamenti en el cessament de l’activitat de l’empresari, és discutible l’aplicació de la indemnització donat que el precepte reconeix la indemnització per clientela en els supòsits que l’activitat de l’agent pot continuar produint avantatges substancials, i en aquest supòsit l’empresari no es podrà beneficiar, ja que aquest no continuarà amb l’activitat.Que l’agent hagi aportat nous clients a l’empresari o incrementat sensiblement les operacions amb els clients que ja tingués l’empresari en començar la relació contractual amb l’agent. Requisit indispensable per a la procedència de la indemnització per clientela a l’extinció del contracte. Per acreditar la concurrència d’aquest requisit, correspon a l’agent aportar la prova de l’efectiva aportació de clientela o increment substancial, i també demostrar el potencial aprofitament per a l’empresari.Que comporti avantatges substancials a l’empresari. Això és que, finalitzada la relació contractual amb l’agent, l’activitat realitzada per aquest continuï generant beneficis a l’empresari, és a dir, que l’empresari s’aprofiti de la cartera de clients que l’agent hagi constituït o incrementat.Quantum compensatori per clientela. La llei no estableix normes o criteris objectius que permetin fixar la quantia de la indemnització. Tanmateix, sí que la limita, i és que en cap cas podrà excedir de l’import mitjà anual de les remuneracions percebudes per l’agent durant els darrers 5 anys, o bé durant tota la durada del contracte si aquest fos inferior a 5 anys. A la pràctica, per determinar la quantia, s’han de tenir en compte els següents paràmetres: l’exclusivitat de l’agent respecte de l’empresari, el percentatge d’increment de clients o operacions, el benefici real que suposa l’aprofitament per part de l’empresari i la retribució de l’agent.Tot i que el pacte de limitació de competència no comporta per si mateix un pressupòsit per generar el dret d’indemnització per clientela, si al contracte es preveu una clàusula d’aquest tipus, es tindrà en compte a l’hora de determinar la compensació perquè aquesta resulti equitativament procedent, i també per les comissions que l’agent deixi de percebre. L’agent no podrà percebre aquesta indemnització quan (1) es tracti d’una extinció anticipada realitzada per l’empresari i es fonamenti en incompliments greus de l’agent d’acord amb les seves obligacions que legalment o contractualment li corresponen; (2) quan l’extinció del contracte es degui a la voluntat de l’agent, a excepció que es degui a incompliments imputables a l’empresari; i (3) si l’agent cedeix a un tercer els drets i obligacions derivats del contracte d’agència que el vinculaven a l’empresari.Els pactes contractuals que recullin la renúncia prèvia a la indemnització o compensació per clientela es consideraran nuls perquè per estar establert a la llei té caràcter imperatiu com també és contrària als drets i interessos de l’agent, a més és un dret que al moment de la signatura del contracte encara no ha nascut. Més informació:Raquel Álvarez, advocada de l’Àrea de Dret Civil i Dret Mercantil del Departament Jurídic de PIMEC.ralvarez@pimec.org Consulta el nostre Forfet d’assessorament continuat en dret civil i mercantil
Compartir:

linkedin share button