Comunicació a l’INSS de lloc de treball i descripció de funcions
28/05/2024

Comunicació a l’INSS de lloc de treball i descripció de funcions

Tal com es va informar als usuaris del Sistema RED a través de l’Avís RED 19/12/2023 – Modificacions en l’àmbit de l’INSS, l’any passat va entrar en vigor la normativa que suprimia l’obligació de les empreses de transmetre a l’INSS els comunicats de confirmació i d’alta de les baixes mèdiques, mantenint únicament l’enviament de les dades econòmiques contingudes en els comunicats de baixa. Aquests canvis normatius van implicar l’adaptació informàtica dels fitxers FDI i FRI i del servei “Incapacitat Temporal Online” del Sistema RED Online, per la qual cosa es van incloure en aquestes versions dos camps nous d’emplenament voluntari: “lloc de treball” i “descripció de funcions“. Des d’aleshores, i amb l’objectiu de millorar el control de les situacions d’incapacitat temporal, des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social s’han adaptat els protocols informàtics per comunicar la informació continguda en aquests camps a les Mútues Col·laboradores i als Serveis Públics de Salut. En aquest sentit, des del passat 10 de gener, en què va entrar en funcionament la versió de SILTRA 3.5.0, és obligatori omplir els camps LLOC DE TREBALL i DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS, amb les següents validacions:
  • Lloc de treball: ha d’incloure contingut, d’almenys 4 caràcters, i no es permetrà que s’empleni només amb nombres o símbols. En cas que no es compleixi amb aquestes validacions, es retornarà l’error 158 “LLOC DE TREBALL OBLIGATORI”.
  • Descripció de funcions: ha d’incloure contingut, d’almenys 15 caràcters, i no es permetrà que s’empleni només amb nombres o símbols. En cas que no es compleixi amb aquestes validacions, es retornarà l’error 159 “DESCRIPCIONS OBLIGATORI”.
Es recorda l’obligació d’enviar aquesta informació a l’INSS conforme al RD 1060/2022 i l’Ordre ISM/2/2023, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica. Igualment, es recorda la importància d’aquesta informació perquè els facultatius competents, tant del Servei Públic de Salut i Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, com del mateix INSS, puguin valorar la situació de la persona treballadora d’acord amb el treball exercit, i realitzar així un control més adequat del seu procés d’incapacitat temporal. Aquesta comunicació es pot realitzar a través de: – Fitxer FDI – INCAWEB. Gestió online de comunicats d’incapacitat temporal. L’incompliment de l’esmentada obligació podrà constituir, si escau, una infracció de les tipificades a l’article 21.4 del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Així mateix, des del passat 10 de gener, SILTRA admet l’acció “DE – DADES ECONÒMIQUES” per als treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA- incloent-hi també els camps “lloc de treball” i la “descripció de funcions”, informació que abans només era possible comunicar a través del servei “Incapacitat Temporal Online” del Sistema RED Online.   Més informació: szhou@pimec.org
Compartir:

linkedin share button