Valoració de PIMEC al Projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
30/11/2016

Valoració de PIMEC al Projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

La patronal considera que la millora global en les partides de caire econòmic i empresarial és una bona notícia per impulsar la tendència positiva de l’eco
Barcelona, 1 de desembre de 2016. A partir del projecte de pressupostos presentat per la Generalitat de Catalunya i de la reunió que el president de PIMEC, Josep González, va mantenir amb el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, el passat 18 de novembre, PIMEC en fa una valoració globalment positiva per la millora de les partides destinades al suport de l’activitat econòmica i empresarial respecte al darrer pressupost aprovat, el del 2015. En aquest sentit, la patronal destaca els següents aspectes:· L’escenari macroeconòmic a partir del qual es calculen els ingressos i necessitats és de creixement econòmic, tot i una certa moderació respecte a les taxes del 2016. La patronal considera raonable aquesta moderació tenint en compte el refredament global i confia que els riscos internacionals i domèstics no obliguin a rebaixar unes previsions de creixement del PIB del 2,7% i de creació de 69.000 llocs de treball equivalents a temps complet.· La conjuntura de creixement econòmic permet al Govern estimar un increment dels ingressos no financers i no finalistes del 7,8% respecte al 2015. PIMEC lamenta que part d’aquests ingressos addicionals, però, siguin fruit d’un increment de la pressió fiscal en forma de modificacions impositives i creació d’impostos nous. Concretament, per al 2017 es preveu que les modificacions aplicades des de l’any 2012 suposin 1.281 milions d’euros addicionals, dels quals 182 corresponen a les mesures plantejades en aquest projecte de pressupostos. D’altra banda, la patronal lamenta que calgui fer un ajust de 1.800 milions d’euros provinent d’una mala estimació d’ingressos en exercicis anteriors.· Quant a les despeses, la patronal valora positivament que es tracti d’uns pressupostos expansius respecte al 2015 a causa de la necessitat d’impulsar l’economia després de tants anys de retallades, però demana que es facin els esforços necessaris perquè la despesa sigui al més productiva i eficient possible per tal d’optimitzar els recursos escassos de què es disposa.· Es valora positivament l’increment de despesa per al foment de l’ocupació (+31,4%), i concretament les mesures dirigides a millorar l’ocupabilitat de la població activa (+22,6% respecte al 2015), que haurien de permetre seguir lluitant contra un dels principals problemes actuals: l’elevat nivell d’atur.· Pel que fa a la despesa en R+D+i, la patronal valora positivament l’increment del 3,9% del total d’aquestes partides, i concretament l’augment del 17,1% destinat a innovació per la seva incidència sobre la competitivitat empresarial. Cal tenir en compte que aquesta partida havia disminuït al 2014 i que la dotació per al 2017 segueix sent insuficient.· Si existeix un sector d’especial rellevància per la seva capacitat tractora del conjunt de l’economia, aquest és l’industrial. Per aquest motiu, PIMEC valora positivament l’increment del 38,2% de la dotació en aquest àmbit. Cal recordar, però, que aquest programa havia sofert reduccions en pressupostos anteriors i que encara se situa per sota de la meitat de la xifra del 2012.· Pel que fa a les pimes, és d’especial rellevància el sector del comerç. En aquest cas, el pressupost previst s’incrementa un 90,4% respecte al 2015, però novament cal tenir en compte que aquest increment suposa només un lleuger augment respecte a les xifres del 2014, en un sector molt castigat per la crisi a causa de la forta caiguda de la demanda interna.· Un altre sector d’especial rellevància, en aquest cas pel seu impacte no només sobre l’activitat productiva sinó també sobre la balança de pagaments, és el turístic. En aquest cas, l’increment en la dotació pressupostària respecte al 2015 és de l’11,1%, de manera que PIMEC també en valora positivament la millora.· El projecte de pressupostos preveu un increment de la dotació per al foment de la internacionalització (+15,8%), fet que cal valorar positivament per la cada vegada més necessària obertura a mercats exteriors.Com s’ha comentat, en els darrers exercicis s’han aprovat mesures fiscals i financeres que han afegit càrrega tributària als contribuents. En aquest sentit, PIMEC mostra la seva disconformitat amb algunes d’aquestes mesures, sobretot perquè no tenen en compte l’impacte sobre les pimes, atès que no coneixem que s’hagi aplicat el test de les pimes. La patronal lamenta que els nous tributs i les modificacions fiscals plantejades incrementin una pressió fiscal ja de per si molt elevada. 

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button