El Tribunal Suprem augmenta les indemnitzacions per acomiadament
29/03/2015

El Tribunal Suprem augmenta les indemnitzacions per acomiadament

El passat 29 de setembre el Tribunal Suprem va emetre una sentència en matèria d’acomiadament que modifica la interpretació que fins ara s’ha fet de la Disposició Transitòria 5a 2 del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer. La Disposició Transitòria Cinquena estableix dos tipus d’indemnització per acomiadament improcedent:  45 dies per any de servei fins l’11 de febrer del 2012, amb un límit de 42 mensualitats. 33 dies per any de servei a partir del 12 de febrer de 2012 amb un límit de 720 dies de salari, excepte que del càlcul de la indemnització  fins el 12 de febrer de 2012, realitzat d’acord amb els 45 dies per any de servei, en resulti un nombre de dies superior a 720 dies. Aleshores, serà aquesta última quantia la que rebrà el treballador en concepte d’indemnització i mai podrà superar la xifra màxima de 42 mensualitats de salari. La sentència del passat mes de setembre estableix que la indemnització no té com a límit la quantia que hagués obtingut el treballador abans de la reforma superant el límit dels dos anys, amb el topall màxim de 42 mensualitats. Altrament, entén que si el treballador va continuar treballant després del 12 de febrer de 2012, pot continuar sumant indemnització a raó de 33 dies per any de treball amb el límit de 42 mensualitats. Aquesta interpretació que fa el Tribunal Suprem augmenta significativament l’import de les indemnitzacions dels treballadors més antics. Més informació: DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL Sra. Itziar Ruedas Telèfon: 93 496 45 00 Correu electrònic: iruedas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button