S’obre la convocatòria d’ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en
23/05/2023

S’obre la convocatòria d’ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en

El termini de presentació de sol·licituds finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 25 de juliol de 2023.
Avui ha entrat en vigor la Resolució ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.Les bases reguladores d’aquests ajuts queden definides mitjançant la Resolució ACC/1435/2023.A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquests ajuts, que consten de 2 annexos: ANNEX IAjuts per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.PERSONES BENEFICIÀRIESEls propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDESLa subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros (30.000,00 €) per actuació subvencionada. DESPESES SUBVENCIONABLESEs considera subvencionable la retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i si s’escau mitjans auxiliars.No es considera subvencionable la substitució de les cobertes retirades. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓEl procediment de concessió és el de concurrència pública no competitiva (Per ordre d’entrada de sol·licitud) CARÀCTER INCENTIVADORNo seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda. TERMINIS-       Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 25 de juliol de 2023.-       Resolució: 6 mesos des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.-       Execució: 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.-       Justificació: 3 mesos després de la data de finalització del termini d’execució. ANNEX IIAjuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant. PERSONES BENEFICIÀRIESEls propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDES1.    Retirada de cobertes d’amiant i instal·lació de les noves cobertesLa subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari fins a un percentatge.L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit: a)    Total de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta: 40% del pressupost.En cas de petita empresa s’afegirà un 20% (40+20 = 60%)En cas de mitjana empresa s’afegirà un 10% (40+10 = 50%) b)    Total de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta:Cobertes d’amiantImport màximsubvencionableDe fins a 49 m22000 €De 50 m2 fins a 99 m240 €/m2De 100 m2 fins a 499 m230 €/m2De 500 m2 fins a 999 m225 €/m2A partir de 1000 m220 €/m2  Si el pressupost de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta, és inferior al topall límit per m2 de l’apartat b), l’import subvencionable es calcularà segons el percentatge de l’apartat a).Si el pressupost de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta, és superior al topall límit per m2 de l’apartat b), l’import subvencionable serà el del topall. 2.    Instal·lacions d’autoconsumLa subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb les dades següents:Rang de potència(€/ kWp)P >100 kWp26210 > P
Compartir:

linkedin share button