S'obre la convocatòria d'ajuts per a cupons green
15/05/2023

S’obre la convocatòria d’ajuts per a cupons green

Aprofita els nous ajuts per a cupons green. El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert fins a les 14:00 hores del dia 1 de desembre de 2023
S’ha publicat la Resolució EMT/1613/2023, de 9 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial.Les bases reguladores d’aquests ajuts queden definides mitjançant la Resolució EMT/1498/2023.A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats de la línia de cupons green: OBJECTEL’objecte d’aquesta línia és la contractació d’un servei d’assessorament i orientació a proveïdors acreditats per ACCIÓ que permeti a les empreses la identificació d’oportunitats d’innovació que estiguin alineades amb la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, l’adaptació als impactes del canvi climàtic i la reducció de la vulnerabilitat dels sistemes naturals i socioeconòmics. BENEFICIARISPetites o mitjanes empreses, amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria. ACTUACIONS SUBVENCIONABLESLes tipologies d’actuacions subvencionables poden preveure l’ús de:   a) Tecnologies:Tecnologies relacionades amb la preservació d’oceans i mars, com les relacionades amb l’economia blava.Tecnologies relacionades amb la correcta gestió, millora de la qualitat, racionalització i reaprofitament de l’aigua com a recurs escàs, tractament i eliminació de contaminants i aprofitament de materials provinents dels llots de depuradora, el redisseny d’infraestructures i de sistemes de gestió, o la seva interrelació amb altres sectors com l’agricultura, les indústries i la producció d’energia.Tecnologies vinculades a la simbiosi industrial i orientades a la millora de l’eficiència en l’ús de recursos (materials, energia i aigua). Reciclatge, valorització i mineria urbana, xarxes intel·ligents i xarxes distribuïdes o ciutats intel·ligents.Projectes orientats a desenvolupar l’alimentació del futur, vetllant per una producció alimentària respectuosa amb el medi ambient, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o la reducció de la contaminació: tecnologies alimentàries, agrotecnologies i biotecnologia verda.Tecnologies per al desenvolupament de nous materials més sostenibles, per exemple relacionades amb la captura i utilització de CO₂, o b​iobased.Sistemes de captura i emmagatzematge de CO₂.Tecnologies orientades a la descarbonització de l’economia, l’ús de les energies renovables i sistemes d’emmagatzematge, com les relacionades amb l’hidrogen i les bateries, l’ús d’energies netes, tecnologies relacionades amb emmagatzematge i recuperació d’energia o edificis intel·ligents.Tecnologies relacionades amb la gestió eficient i sostenible de processos de fabricació que vetllin per l’aprofitament màxim dels recursos que s’utilitzen per a la fabricació de productes, com per exemple tecnologies de catàlisi i biocatàlisi, reciclatge químic.   b) Eines de planificació i/o diagnosi següents:Plans d’adaptació i anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord amb l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30). Es tindrà en compte que inclogui una anàlisi dels riscos més rellevants tenint en consideració factors com la seva localització, activitat i cadena de valor, així com l’establiment d’un calendari de mesures d’adaptació i d’un mecanisme de seguiment.Avaluacions del capital natural que incloguin la realització d’una diagnosi i la formulació de propostes d’impacte positiu en la conservació de la biodiversitat i la restauració d’ecosistemes.Plans d’empresa de mobilitat sostenible d’acord amb la planificació de la qualitat de l’aire de Catalunya.Càlcul de la petjada ambiental de productes industrials finals comercialitzats a Catalunya que estableix l’Annex III a) de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, d’acord amb la Recomanació (UE) 2021/2279 de la Comissió, de 15 de desembre de 2021, sobre l’ús dels mètodes de la petjada ambiental per mesurar i comunicar el comportament ambiental dels productes i organitzacions al llarg del seu cicle de vida.Elaboració o preparació de la renovació de Declaració Ambiental de Producte (DAP-EPD) dels productes i materials per a la construcció comercialitzats a Catalunya que estableix l’Annex III a) de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic.Els resultats d’aquest servei han de ser algun dels següents:Diagnosis ambientals:Informe o estudi per a la determinació de la petjada ambiental.Estudi tecnològic per a la millora ambiental d’un procés, servei o producteAnàlisi del cicle de vida del producte o del servei.Informe d’assajos o testatge:Informe d’incorporació i/o desenvolupament de tecnologies, a partir d’assajos, validacions i testatges per assolir reptes ambientals que ajudin a la transició ecològica de l’empresa, a la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic i a fer possible un model més circular.Definició d’estratègia de sostenibilitat i full de ruta per assolir la neutralitat climàtica i/o el model circular.Pla d’acció o recomanacions per a la mitigació o l’adaptació al canvi climàtic.Altres resultats associats a la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic.I els lliurables a presentar d’aquest servei hauran d’incorporar els detalls dels resultats dels serveis prestats i un pla d’acció o de recomanacions per a la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic vinculats al servei prestat. QUANTIALa subvenció es calcula aplicant un ajut del 100% al cost subvencionable acceptat, fins a un màxim de 8.000 euros.Si supera el màxim, en la liquidació; la despesa mínima, realitzada i justificada, és del 80% del cost aprovat de l’actuació subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓNo competitiva (per ordre cronològic de presentació) DESPESES SUBVENCIONABLESÉs subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ.NO són subvencionables:IVA, pagaments en efectiu, subministraments, fungibles, adquisició d’equipaments, adquisició de software o llicències d’ús, disseny i desenvolupament d’una APP, disseny de pàgines web, activitats permanents o periòdiques ni les despeses d’explotació normals de l’empresa.Serveis enfocats únicament a auditories, verificacions per un tercer i certificacions ambientals. IMPORTANTNomés es permetrà la contractació d’un proveïdor acreditat per a la realització de l’acció subvencionada.La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ:Proveïdors acreditats per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa de canvi climàtic.Entitats acreditades TECNIO. TERMINISSol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert fins a les 14:00 hores del dia 1 de desembre de 2023.Resolució i notificació: El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.Execució: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del 2023 i el 30 de setembre de 2024 i no es faran ampliacions d’aquest termini. Justificació: Com a màxim, durant els dos mesos posteriors a la finalització de l’actuació subvencionada. Més informació:DEPARTAMENT de Medi AmbientNúria Vintró BellapartTelèfon: 972 22 55 77Correu electrònic: nvintro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button