Sistemes d'alarma connectats a una central receptora d'alarmes (CRA): cal adaptar-se a la normativa
07/09/2023

Sistemes d’alarma connectats a una central receptora d’alarmes (CRA): cal adaptar-se a la normativa

El 31 de desembre de 2023 finalitza el període transitori d’adequació als graus de seguretat dels sistemes de seguretat instal·lats, establert a la normativa de seguretat privada. Aquesta normativa comporta la necessitat d’adaptació d’aquests sistemes instal·lats abans de l’agost del 2011. La conseqüència de la no adaptació és la desconnexió del sistema de seguretat, a banda de sancions econòmiques en casos en què en una inspecció es detecti un incompliment.Els graus de seguretat són els nivells de seguretat certificats dels components que formen part del sistema de seguretat, els quals han de complir les característiques tècniques que estableix la normativa en funció del risc: Grau 1Risc baixSistemes d’alarma amb senyalització acústicaNo connexió a central receptora d’alarmes (CRA) o centre de control Grau 2Risc baix/mitjàHabitatges i petits comerços que es connectin a CRA o centre de controlConnexió a CRA o centre de control Grau 3Risc mitjà/altEstabliments obligats a disposar de mesures de seguretatConnexió a CRA o centre de control Grau 4Risc altInfraestructures crítiques, instal·lacions militars, establiments que emmagatzemen material explosiu /matèries perilloses /efectiuConnexió a CRA o centre de control Sol·liciteu a una empresa instal·ladora de sistemes de seguretat degudament acreditada que faci els canvis pertinents. Recordem que tota adaptació/manipulació/modificació d’un sistema de seguretat privada l’ha de fer una empresa de seguretat privada degudament inscrita com a tal i autoritzada per fer aquesta activitat. Més informació:https://interior.gencat.cat/ca/detalls/Article/adaptacio-normativa-grau-2-3-00001 Contacte per resoldre dubtes: acaes@acaes.net
Compartir:

linkedin share button