Sistema de diferiment d’IVA a la importació
23/11/2015

Sistema de diferiment d’IVA a la importació

El 30 de novembre finalitza el termini per acollir-se al règim de diferiment de l’IVA d’importacions al 2016 per a aquelles empreses i professionals impor
La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, incorporava diverses modificacions entre les quals recordem les següents: S’inclou la possibilitat que les quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit a la importació s’ingressin en la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document on consti la liquidació practicada per l’Administració mitjançant el model d’autoliquidació mensual (model 303). És a dir, el dia 20 de cada mes, a la presentació de l’exercici i el període a liquidar. El seu venciment es produirà en el moment en què es presenti el DUA en importació a la duana o en el moment de l’aixecament de la mercaderia per a aquelles empreses amb procediment simplificat de domiciliació. Es tracta d’un règim voluntari que exigeix que l’empresari o professional importador tingui un període de declaració mensual. Per poder optar per aquesta forma d’ingrés de l’IVA d’importació cal fer la declaració censal (model 036). Aquesta opció es realitzarà el novembre de l’any anterior a què hagi de tenir efecte o bé, en empreses noves, en el moment de donar-se d’alta, i s’entén prorrogada per als anys següents sempre que no es produeixi la renúncia a l’esmentada opció o l’exclusió. Aquest règim, una vegada feta l’opció, resulta obligatori per a totes les operacions d’importació realitzades en l’any natural. Per aquest motiu, cal recordar que el termini per poder-s’hi acollir al 2016 finalitza el proper 30 de novembre. Per a més informació, escriu a fiscal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button