S’amplien els supòsits per sol·licitar una reducció de l’impost elèctric
24/02/2015

S’amplien els supòsits per sol·licitar una reducció de l’impost elèctric

S’han ampliat els tipus d’activitats i els supòsits per tal de poder sol·licitar la deducció fiscal de l’impost elèctric, que pot arribar al 85%.
L’art. 98 de la Llei 28/2014, recull el dret a sol·licitar la reducció de la base imposable del 85% de l’impost elèctric de l’energia que es destini als següents usos: Activitats industrials en què l’electricitat consumida representi més del 50% del cost d’un producte Regs agrícoles Activitats industrials en què les compres o el consum d’energia elèctrica representin almenys el 5% del valor del producte. Aquests supòsits s’uneixen als que ja estaven en vigor en virtut d’allò establert a la Llei 16/2013 i que eren: Reducció química i processos electrolítics Processos mineralògics classificats en la divisió 23 del Reglament CE 1893/2006 Processos metal·lúrgics (producció de metall i la seva preparació): grups compresos del 221 al 225, ambdós inclosos (siderúrgia i fabricació de productes siderúrgics, i producció i transformació de metalls no fèrrics), i del 311 al 319, ambdós inclosos (relatius a fabricació de productes metàl·lics), segons la classificació de què es disposi de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). No obstant la reducció, l’article 99 de la citada norma estableix quotes mínimes de l’impost elèctric de 0,05 cèntims de €/kWh per als subministraments industrials d’alta tensió i baixa tensió de regs agrícoles, i de 0,1 cèntims de €/kWh per a altres usos (baixa tensió). Més informació: Dept. Medi Ambient Núria Vintró Correu electrònic: nvintro@pimec.org Telèfon: 93 496 45 00
Compartir:

linkedin share button