S’obre la convocatòria d’ajuts per a l’impuls de l’economia circular en el sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat
17/04/2024

S’obre la convocatòria d’ajuts per a l’impuls de l’economia circular en el sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat

Aprofita els nous ajuts per a l’impuls de l’economia circular en el sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de juny de 2024.
Enguany s’ha publicat l’extracte de la resolució de 8 d’abril de 2024, de la Direcció de la Fundació Biodiversitat F.S.P., per la qual s’aprova la publicació de la convocatòria d’ajudes per a l’impuls de l’economia circular al sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat.   Les bases reguladores d’aquests ajuts queden definides mitjançant l’Ordre TED/167/2024   A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquests ajuts:   OBJECTIU Donar suport a projectes que contribueixin de forma substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector del tèxtil, de la moda i confecció i del calçat.   BENEFICIARIS Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut, sempre que estiguin legalment i vàlidament constituïdes i disposin d’un establiment o sucursal a Espanya:
 1. Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia. No podran acollir-se als ajuts les entitats sense afany de lucre, a excepció de les entitats d’economia social.
 2. Les entitats d’economia social definides en l’article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social.
 3. Les agrupacions de les anteriors sempre que estiguin participades per, almenys, una pime, start-up o entitat d’economia social, sense necessitat que aquestes agrupacions disposin de personalitat jurídica.
  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES Seran subvencionables les actuacions que, en el sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat redueixin el consum de matèries primeres verges, redueixin la generació de residus i/o en millorin la gestió, contribuint de manera substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:
 1. Recerca i desenvolupament, que inclou projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i estudis de viabilitat.
 • Ecodisseny de productes.
 • Millora de la gestió de residus tèxtils.
 
 1. Digitalització per a innovar en matèria de processos i organització.
 • Traçabilitat de productes, substàncies, materials i residus per a la seva mesura, control i seguiment amb la finalitat d’obtenir productes segurs i incrementar el volum de reciclatge d’alta qualitat.
 • Nous models de negoci basats en la digitalització com a instrument per a processos de servitització.
 • Serveis de retorn de productes usats per a reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
 
 1. Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajuda.
 • Inversions que redueixin la generació de minves i residus preconsum i/o que suposin una millora de la situació actual en el tractament dels residus generats per la mateixa entitat beneficiària.
 • Inversions que redueixin el consum de matèria primera verge mitjançant l’ús de subproductes o de materials procedents de residus.
 • Inversions que redueixin el consum de matèria primera verge mitjançant l’increment en l’eficiència de l’ús de materials sense comprometre la seva durabilitat i reciclabilitat.
 • Substitució de fibres i materials per altres amb un menor impacte ambiental.
 • Desenvolupament o canvi cap a models de negoci basats en la servitització i/o en productes de major qualitat i durabilitat que ofereixin garanties de reparabilitat i reciclabilitat.
 • Mesures per abordar l’alliberació no intencionada de microplàstics dels productes tèxtils en tot el seu cicle de vida.
 • Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremament preocupants en materials i productes.
 • Substitució de productes químics per enzims.
 • Incorporació dels criteris ecològics establerts en la Decisió de la Comissió dels criteris ecològics per a l’atorgament de l’etiqueta ecològica de la UE als productes tèxtils.
 
 1. Millora de la gestió de residus procedent de tercers.
 • Inversions en sistemes i infraestructures que milloren la classificació del residu tèxtil.
 • Inversions en sistemes i infraestructures que impulsen la preparació per a la reutilització.
 • Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus que permetin incrementar i optimitzar l’obtenció de material reciclat d’alta qualitat, i generar noves matèries primeres.
  S’inclouen dins d’aquesta convocatòria els projectes detallats a l’Annex I de la convocatòria, que enumera diferents tipus de productes tèxtils, calçat i complements, en qualsevol dels estats del procés productiu (brut, semielaborat, elaborat, semimanufacturat, manufacturat, semiconfeccionat o confeccionat), així com les matèries primeres, productes intermedis i residus.   Les actuacions es dirigiran a obtenir algun dels resultats quantificables establerts a l’Annex II de la convocatòria.   En cas que sigui necessari es podrà subcontractar fins a un 50% de l’activitat subvencionada (fins al 80% en el cas dels projectes emmarcats en la línia de transformació digital de processos).     QUANTIA La dotació màxima global de la convocatòria és de 97.500.000 euros. L’import mínim dels ajuts concedits per projecte i entitat serà de 100.000 euros i el màxim, de 10.000.000 euros. En el cas dels estudis de viabilitat i en projectes de digitalització, l’ajut màxim per projecte serà de 5.000.000 euros. Cap entitat podrà rebre més de 10.000.000 euros per convocatòria, independentment del nombre de projectes que executi en cada una d’elles. Per als projectes presentats per una agrupació, l’import mínim a rebre per cada una de les entitats que la formin haurà de ser de 100.000 euros.   CARÀCTER INCENTIVADOR No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.   RÈGIM REGLAT El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.   TERMINIS
 • Sol·licitud: El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 10 de juny de 2024.
 • Resolució: 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
 • Execució: Com a màxim fins al 30 de juny de 2027.
 • Justificació: 2 mesos des de la finalització del termini d’execució.
  ENLLAÇOS D’INTERÈS Convocatòria Accés al tràmit     Més informació: Núria Vintró Bellapart Telèfon: 972 22 55 77 Correu electrònic: nvintro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button