S’obre la convocatòria d’ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya
09/04/2024

S’obre la convocatòria d’ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes de reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya.
Concretament cada subvenció va destinada a:
• Subvencionar projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització.
• Subvencionar el manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat.
Beneficiaris 
Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses industrials amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica 10, 11 o del 13 al 32, ambdós inclosos, que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.
Quantia 
L’import de l’ajut serà de:
• Fins a un màxim de 2.250.000,00 euros per als projectes definits en la base 1.a).
• Fins a un màxim de 350.000,00 euros per als projectes definits en la base 1.b).
Aquest import s’ajustarà als requisits i al règim d’ajuts europeus aplicable en cada cas.
Termini 
El termini per sol·licitar l’ajut és del 8 d’abril de 2024 a les 9:00 h, fins a l’1 d’octubre de 2024 a les 14:00 h.
Tots els detalls de la subvenció, a continuació:
Administració Generalitat
Departament Departament d’Empresa i Treball
Empresa Elegible Empreses industrials amb CCAE 10,11 o de l’11 al 32, ambdós inclosos, i 38, que tinguin seu social o operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació* a Catalunya. En queden excloses les persones físiques autònomes, les fundacions i les associacions.
Objecte L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes de reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. Les dues línies són:
  1. Subvenció per a projectes de reindustrialització** que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització.
  2. Subvenció per al manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat***. Són objecte d’ajut els projectes d’adquisició d’empreses industrials en concurs de creditors o en situació de dificultat i que, en tots dos casos, hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d’Empresa i Treball anteriorment a la finalització del període de presentació de sol·licituds d’aquest ajut.
Despeses subvencionables
  • 1a):
-Inversió en actius fixos de l’establiment productiu objecte del tancament. -Contractació dels llocs de treball afectats pel projecte de reindustrialització (s’hauran de mantenir almenys 3 anys).
  • 1b):
-Adquisició dels actius fixos productius de la unitat productiva en situació de dificultat, que s’hauran de mantenir almenys dos anys des de l’adquisició. -Subrogació dels llocs de treball de la unitat productiva en situació concursal o de dificultat (s’hauran de mantenir durant 2 anys).
Quantia   L’import de l’ajut serà de: -Línia 1a) reindustrialització: fins a un màxim de 2.250.000 € -Línia 1b) manteniment d’activitats industrials: fins a un màxim de 350.000 €   L’import de l’ajut es calcularà de la següent manera:  
  • 1a):
-Actius fixos: fins al 25% del valor dels actius fixos productius de la compra del centre productiu objecte del tancament/deslocalització, i inversions necessàries per a l’adequació dels espais i la represa de l’activitat. -Costos laborals: 7.500 €/lloc de treball mantingut  
  • 1b):
-Actius fixos: fins al 30% del valor dels actius fixos productius de la compra de la unitat productiva (IVA exclòs). En el cas de transmissió de companyies mitjançant l’adquisició del 100% de les accions, es considerarà el preu escripturat en la compravenda pel valor exclusiu dels actius fixos productius. -No s’atorgarà cap ajut a les inversions posteriors a la compra de la unitat productiva, ni qualsevol altra despesa pagada implícitament en la compra de la unitat productiva en situació de dificultat (assumpció de deutes amb el personal, administracions públiques o tercers, els passius laborals, els comptes que s’hagin de cobrar, les existències i qualsevol altre actiu circulant). -Costos laborals: 7.500 €/lloc de treball que se subrogui de la unitat productiva que s’adquireix.
Requisits -Tenir tancat el finançament del projecte almenys en un 50%  (recursos propis, finançament bancari tancat o aportacions de capital de tercers). -Acreditar l’afectació de l’empresa derivada de l’agressió d’Ucraïna per part de Rússia (encariment >25% matèries primeres, endarreriment terminis de lliuraments de materials >1 mes, increment de costos energètics del procés productiu >25%, increment dels costos de transport >25% desembre 21/desembre 23). -Per als ajuts de la línia de reindustrialització, caldrà que s’acrediti l’acord de reindustrialització o document d’expressió d’interès vinculat entre l’empresa que tanca l’activitat i la nova inversió en algun dels aspectes següents: cessió d’actius productius i/o immobiliaris, cessió de càrrega productiva per un període delimitat, contractació de personal indicant calendari, perfil i condicions laborals, així com transferència de tecnologia o propietat intel·lectual i data de vigència de l’oferta. -Per als ajuts de la línia de manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat, caldrà que s’acrediti la comunicació en situació de dificultat al portal del Canal Empresa i caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud, l’oferta vinculant en primer terme, i dins del període d’execució s’haurà de materialitzar l’adquisició mitjançant resolució del jutjat mercantil i/o escriptura de compravenda dels actius fixos objecte de l’ajut.
Estat Oberta
Data inici presentacions 08/04/24 9 h
Data final presentacions   01/10/24 14 h
Concurrència No competitiva
Període execució projecte 3 mesos abans de la presentació de la sol·licitud – 24 mesos des de la presentació
Pressupost convocatòria €   5.341.555,94 €, amb possibilitat d’ampliació fins a un 50% addicional
Altres consideracions Per a subvencions d’import superior a 30.000,00 euros, les persones físiques i jurídiques que no siguin entitats de dret públic, amb ànim de lucre, i subjectes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’haurà d’acreditar que compleixen els terminis de pagament que es determinen en la Llei esmentada, d’acord amb el que estableix l’article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
    * Es considera que una empresa és de nova implantació quan el projecte presentat és per instal·lar el seu primer centre productiu a Catalunya. ** Per projecte de reindustrialització s’entén el que compleix les condicions següents: Per a projectes de tancament o deslocalització iniciats durant els dos últims anys a comptar des de la publicació de la convocatòria a la qual es presenti la sol·licitud: – Hi ha d’haver un expedient de regulació d’ocupació presentat per l’empresa que tanca. – En l’acord de l’expedient de regulació d’ocupació entre l’empresa afectada pel tancament i els representants de les persones treballadores de l’empresa, s’ha de recollir la voluntat de treballar per la reindustrialització de les instal·lacions i el manteniment del nombre més gran possible de llocs de treball mitjançant la cerca activa d’un nou projecte. – S’ha de constituir una comissió, una taula o un grup de treball per a la reindustrialització, integrada almenys per persones representants de l’empresa objecte del tancament o deslocalització, la Generalitat de Catalunya, l’ajuntament o els ajuntaments afectats i pels representants de les persones treballadores de l’empresa afectada pel tancament o la deslocalització. – El procés de tancament de l’activitat ha d’afectar un mínim de 100 llocs de treball o la totalitat del personal de l’empresa afectada, sempre que s’arribi a un mínim de 50 llocs de treball. Per a projectes de tancament o deslocalització anteriors, en què les instal·lacions hagin quedat tancades i les persones treballadores acomiadades en el procediment de regulació d’ocupació, es podran acceptar propostes en què la persona sol·licitant adeqüi i posi en funcionament les instal·lacions, sempre que es compleixin les condicions següents: – L’empresa que hagi tancat hagués presentat un expedient de regulació d’ocupació. – El procés de tancament de l’activitat hagués afectat un mínim de 50 llocs de treball. – L’ajuntament hagués concedit, en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut, la compatibilitat urbanística amb els usos previstos per a la nova activitat. Els projectes de reindustrialització hauran de mantenir o recuperar un mínim de 20 llocs de treball. *** Caldrà, a més, que aquesta comunicació es faci almenys un mes abans que s’adjudiqui la unitat productiva a l’empresa sol·licitant de l’ajut, quan sigui conseqüència d’un procés concursal o de la compravenda en escriptura pública de la transmissió empresarial de la unitat en situació de dificultat. Els projectes d’adquisició d’empreses industrials en concurs de creditors o situació de dificultat hauran de mantenir un mínim de deu llocs de treball o almenys el 50% dels llocs de treball afectats i susceptibles de ser incorporats a l’activitat industrial de la persona beneficiària. Si necessiteu suport us podeu dirigir a: lgarcia@pimec.org
Compartir:

linkedin share button