Retribució dels administradors de les societats de capital
27/10/2022

Retribució dels administradors de les societats de capital

Quan parlem de la retribució dels administradors de les societats de capital trobem interessos contraposats. D’una banda, els interessos dels mateixos administradors a percebre una remuneració que reconegui les seves tasques de gestió i representació envers la societat. D’altra banda, l’interès de la societat; aquest és l’interès dels socis que la retribució dels administradors socials no sigui excessiva, de manera que no pugui perjudicar la rendibilitat de la companyia.Exceptuant el règim especial per a les societats cotitzades, la legislació estableix un règim general que s’aplica tant a les societats de responsabilitat limitada com a les societats anònimes. Ara bé, segons la modalitat concreta de retribució podem distingir algunes particularitats, com ara la consistent en la participació en els beneficis de la societat que estableix el percentatge màxim de participació segons el tipus de societat, o bé la retribució vinculada a les accions de la societat, la qual només és possible aplicar a les societats anònimes.Tot i les obligacions i la responsabilitat que adquireix l’administrador social, el règim general establert a la llei determina la gratuïtat del càrrec, tret que s’estableixi el contrari als estatuts socials, que hauran de disposar expressament el sistema retributiu pel qual s’opta. Aquesta previsió de reserva estatutària obeeix al principi de transparència exigible a les societats de capital, ja que qualsevol canvi o previsió en el sistema retributiu de l’administrador s’ha de sotmetre a les regles i exigències formals de la modificació d’estatuts.Els sistemes de retribució que comprèn la llei són: a) assignació fixa; b) dietes d’assistència; c) participació en beneficis; d) retribució variable amb indicadors o paràmetres generals de referència; d) remuneració en accions o vinculada a la seva evolució; f) indemnitzacions per cessament, sempre que el cessament no estigués motivat per l’incompliment de les funcions d’administrador; i, g) sistemes d’estalvi o previsió que es considerin oportuns.¿Què s’ha de recollir en els estatuts socials? La llei exigeix que hi hagi constància del sistema de retribució, així com la necessitat d’establir i concretar els diferents conceptes retributius i el mètode per al seu càlcul, per no deixar aquesta facultat a la lliure interpretació de la junta general. De la mateixa manera, no és possible fer una previsió de diversos sistemes de retribució alternatius que permetin a la junta general determinar per quin sistema optar en qualsevol moment.No obstant això, es permet que el mateix sistema establert als estatuts socials reculli diferents conceptes retributius, sempre que els criteris generals per a la seva aplicació quedin definits estatutàriament. La seva finalitat respon a les exigències i límits retributius previstos legalment, ja que es pretén que la remuneració dels administradors guardi una proporció raonable amb la importància de la companyia, així com amb la seva situació econòmica. Per consegüent, si als estatuts socials es determinen diferents conceptes retributius que es puguin acumular o combinar als fixats amb caràcter principal, es permetrà adequar la retribució de l’administrador a les circumstàncies concretes sense posar en perill els interessos de la societat ni tampoc deixar l’esmentada retribució a l’arbitrarietat dels acords que pugui adoptar la junta general.Altrament, els estatuts socials han de determinar l’import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors socials, el qual ha de ser aprovat per la junta general i serà vigent mentre no s’aprovi una nova modificació. Ara bé, aquest límit estatutari ha de respectar les previsions legals d’acord amb cada sistema de retribució, i a més s’entén que comprèn el conjunt de conceptes retributius que percebran els administradors.Tanmateix, els estatuts socials també poden recollir la distribució de la retribució en el cas que siguin més d’un els administradors de la societat, ja que la manca de previsió per part dels estatuts socials o de la junta general faculta els diferents administradors a establir la distribució de la retribució per si mateixos.¿Qui i quan pot acordar la remuneració de l’administrador d’una societat de capital?L’exigència de previsió estatutària del sistema de retribució fa que la competència recaigui sobre la junta general, que fixarà l’import màxim de la remuneració anual així com, en el cas que hi hagi més d’un administrador, podrà establir la distribució de la retribució entre aquests. Tot i que legalment no s’exigeix que aquesta distribució hagi de ser igualitària, sempre ha de respectar el marc previst en els estatuts socials (en el cas que hi hagi una previsió expressa).L’esment del caràcter anual de la retribució màxima no suposa específicament que aquesta s’hagi de fixar en la primera junta general de l’any. De fet, el mateix precepte preveu que aquesta xifra regeixi fins que no la modifiqui la mateixa junta general. Així doncs, tant la fixació anual com les eventuals modificacions no necessàriament han de realitzar-se amb antelació al començament de l’exercici a què es pretengui aplicar. Raquel Álvarez ralvarez@pimec.orgAdvocada del Departament Jurídic de PIMEC, Àrea de Dret Civil i Mercantil
Compartir:

linkedin share button