Resum de les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pa
15/10/2020

Resum de les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pa

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.Aquestes noves mesures imposen restriccions i limitacions a les activitats de totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en territori català.La Resolució només fa excepció amb determinades mesures que afecten drets fonamentals i llibertats públiques respecte de les quals estableix que la seva vigència es condiciona a l’emissió prèvia de l’autorització judicial per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que són les següents:Les que afecten les reunions i/o trobades familiars o socials.Les limitacions d’aforament dels actes i serveis religiosos.Les que afectin les activitats docents universitàries.Fora d’aquestes tres excepcions, totes les altres mesures són vigents a partir del moment de la seva publicació oficial i els seus mandats i prohibicions són d’obligatori compliment per part de les persones subjectes dins del seu àmbit d’aplicació. Tant els ajuntaments com l’Administració de la Generalitat de Catalunya poden exercir funcions de vigilància, inspecció i control, i sancionar l’incompliment d’aquests mandats.Si es donés el cas que a conseqüència de recursos interposats en via judicial contra aquestes mesures es declaressin no conformes a dret per raons de fons o de forma, el Govern de la Generalitat hauria d’assumir les conseqüències jurídiques derivades de la seva aplicació i la responsabilitat patrimonial de l’administració que se li pogués reclamar. A continuació resumim els aspectes més destacats:Empreses de serveis i comerç minoristaLes empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.La prestació de serveis s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d’exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l’accés als emprovadors a un màxim d’una persona per cabina.En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s’han d’establir sistemes de control d’aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.En tot cas, els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:a) Que es redueixi al 30% l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat, tret dels establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès. En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d’aforament és d’aplicació a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.b) Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.c) Aquests establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació PROCICAT. Activitats d’hoteleria i restauracióSe suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d’aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d’aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles. Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportivesEs poden dur a terme les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l’aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l’activitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT.Per a les activitats culturals esmentades, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades a l’obertura, s’estableix l’horari de tancament a les 23:00 h. Quant a les activitats de bar, restaurant o restaurant bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests espectacles i activitats recreatives musicals, es poden prestar exclusivament de conformitat amb el que disposa el primer paràgraf de l’apartat 10.Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l’aforament, que hi hagi control d’accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats. No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.Se suspèn l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20 hores. Entrada en vigorAquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, a excepció dels apartats 4 (Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social), 6 (Actes religiosos i cerimònies civils) pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12 (Activitats docents universitàries), l’entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada a l’empara de l’article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Mentre no entra en vigor l’apartat 4 d’aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d’octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.
Compartir:

linkedin share button