Resum de l’ampliació dels requisits per a la venda de mascaretes higièniques
16/02/2021

Resum de l’ampliació dels requisits per a la venda de mascaretes higièniques

El Govern ha publicat al BOE de divendres passat l’Ordre CSM/115/2021, d’11 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits d’informació i comercialització de les mascaretes higièniques, un cop obtingudes les preceptives autoritzacions de l’Organització Mundial de Comerç (OMC) i de la Unió Europea (UE). D’aquesta manera l’Estat espanyol amplia els requisits i delimita el concepte de mascareta higiènica, com també inclou la regulació per a les que permeten la lectura labial a persones amb discapacitat auditiva.Aquesta Ordre, que ha entrat en vigor el 13 de febrer, determina quins productes podran ser comercialitzats com a tals i els requisits tècnics que han de complir.També estableix un període transitori de 30 dies per adequar les mascaretes que hagin estat posades al mercat amb anterioritat. Transcorregut aquest període, ja no podran ser comercialitzades amb la denominació de mascaretes higièniques.Així mateix, els laboratoris que certifiquin les característiques de les mascaretes disposaran de sis mesos per acreditar-les davant l’autoritat nacional corresponent, període mínim per dur a terme els tràmits. No obstant això, per garantir el control dels laboratoris durant el període transitori, aquests hauran de provar que tenen implantada la normativa UNE i que han sol·licitat la seva acreditació davant l’autoritat nacional. Així doncs, els laboratoris no estan exempts de l’obligació de complir la norma durant el període transitori, sinó que han de demostrar que estan en tràmits d’aconseguir el certificat corresponent.Per aquest motiu, els laboratoris expediran un certificat a l’empresa que requereixi els seus serveis i hauran d’annexar a la sol·licitud d’acreditació una confirmació del lliurament complet de la sol·licitud i del pagament de les tarifes.Cal tenir present que, d’acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’incompliment de les normes relatives a l’etiquetatge, l’envasament i publicitat de béns i serveis suposa una infracció. Les CA poden iniciar expedients sancionadors contra les companyies que comercialitzin mascaretes sense respectar les normes d’etiquetatge i retirar de la circulació els productes. Enllaços d’interès:Nota de Premsa de la MoncloaBOE Més informació a:pcomerc@pimec.org
Compartir:

linkedin share button