La responsabilitat dels administradors per deutes socials
18/01/2024

La responsabilitat dels administradors per deutes socials

Quan prescriu la reclamació contra l’administrador per deutes socials?
La responsabilitat per deutes socials dels administradors i el termini de prescripció per poder exigir aquesta responsabilitat han quedat resolts pel Tribunal Suprem en la seva darrera resolució de data 31 d’octubre, núm. 1512/2023.La sentència esmentada té com a controvèrsia la reclamació de quantitat contra una societat limitada per l’impagament d’uns subministraments. Contra l’administrador, també es van exercitar les accions de responsabilitat individual d’administradors i de responsabilitat per deutes socials.La qüestió jurídica que resol el Tribunal Suprem és la interpretació del termini de prescripció aplicable a la responsabilitat dels administradors per deutes socials.La reclamació contra l’administrador es va desestimar en primera instància, en virtut de la prescripció de l’acció sobre la base de l’article 241 bis LSC –quatre anys a comptar des del dia que s’hagués pogut exercitar.Davant d’aquesta resolució judicial, el reclamant del deute social va interposar recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial, que va considerar que el termini de prescripció aplicable era el de l’article 949 Codi de Comerç –quatre anys, a comptar des que per qualsevol motiu cessessin en l’exercici de l’administració–. És a dir, com que l’administrador no havia cessat, l’acció de responsabilitat per deutes de l’administrador no estava prescrita. Per tant, l’administrador havia de pagar el deute social dels subministraments.Davant d’aquests criteris dispars entre les diferents instàncies, el Tribunal Suprem ha determinat, en la sentència citada, que no són d’aplicació, en relació amb el termini de prescripció de la responsabilitat de l’administrador, ni l’article 241 bis de la LSC ni l’article 949 del Codi de Comerç.La sentència estableix que l’administrador es converteix en un garant solidari de l’impagament d’un crèdit. És a dir, estem davant d’una responsabilitat solidària dels deutes socials, innata al càrrec d’administrador i d’acord amb l’article 367 de la LSC.La qüestió que també respon el Tribunal Suprem és: fins quan és l’administrador un garant solidari dels deutes socials? La resposta és clara: fins que no transcorri el termini de prescripció del crèdit esmentat en la societat.És a dir, si la reclamació del crèdit esmentat prescriu als 5 anys perquè estem davant d’una responsabilitat contractual, segons el Codi Civil espanyol el termini de prescripció per reclamar a l’administrador el deute social serà el mateix que s’aplica a la societat mercantil deutora. Igualment, l’inici del còmput d’aquest termini serà també coincident. Finalment, com que estem davant de responsables solidaris (societat i administrador), la interrupció de la prescripció s’aplicarà als dos subjectes.Així doncs, podem dir que estem davant un nou criteri que resol la controvèrsia existent fins ara entre les diferents instàncies judicials.Necessites més informació sobre la responsabilitat de l’administrador? Des del  Departament Jurídic de PIMEC et podem ajudar: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica Sentència del Tribunal Suprem de 31 d’octubre de 2023, núm. 1512/2023, ECLI:ES:TS:2023:4540. https://n9.cl/z65fc.
Compartir:

linkedin share button