Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit d
31/05/2022

Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit d

Finalitat de les subvencionsEl Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva. El programa 4 es tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l’exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent i com a màxim fins al 31 de desembre de l’any de publicació de la convocatòria. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.Objectiu: donar suport a entitats representatives que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.Persones beneficiàries: entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya o a una província i que disposin d’un pla d’actuació anual, com a mínim els darrers 3 anys.És incompatible amb el programa 2.Quantia: fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 € per despeses de gestió i estructura i 10.000 € per despeses d’organització del 10è, 15è, 20è, 25è o 50è aniversari de l’entitat. El màxim total és de 50.00 0€. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.Objectiu: donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que tenen representació territorial i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. Enfortir la totalitat del model associatiu actual i donar suport a la revitalització del teixit comercial.Persones beneficiàries: entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, incloent-hi les entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, empreses agrupades i associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen les fundacions i col·legis professionals.Quantia: en el cas de les entitats territorials, associacions de mercats, gremis i entitats sectorials d’àmbit català (o d’àmbit municipal en el cas de Barcelona ciutat), fins al 65% del cost de les accions subvencionable, amb un límit de 10.000 € per despeses de gestió i estructura i un màxim total de 26.000 €.En el cas de gremis i entitats sectorials d’àmbit comarcal o municipal excloent-hi Barcelona, fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 € per despeses de gestió i estructura i un màxim total de 12.000 €.Finalment, en el cas d’empreses agrupades, fins al 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 € per despeses de gestió i estructura i un màxim total de 8.000 € Programa de suport en el procés de transforació digital de les empreses.Objectiu: facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses, de forma que augmentin la competitivitat. Contribuir a fomentar l’omnicanalitat del negoci i millorar el posicionament i la presència a internet.Persones beneficiàries: empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.Quantia: fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 €. Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiment.Objectiu: dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb cert grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.Persones beneficiàries: persones autònomes i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i  no sedentaris.Quantia: fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 €. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.Objectiu: donar compliment al Pla d’acció, en la línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l’artesania i la moda amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat territorial del comerç català.Persones beneficiàries: Ajuntaments i d’altres administracions locals.Quantia: per a la definició del projecte per a la recuperació de locals buits, fins al 50% amb un màxim de 7.000 € i per a la implementació del projecte, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000 € Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).Objectiu: suport als ens locals i a les associacions territorials per a impulsar la creació i definició de les APEUs.Persones beneficiàries: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Associacions comercials territorials.Quantia: fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 €. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.Objectiu: potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-la d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible.Persones beneficiàries: persones professionals autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans.Quantia: fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 €. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania.Objectiu: fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal, prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya i dinamitzar els museus i centres d’interpretació de l’artesania.Persones beneficiàries: els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.Quantia: fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 €. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.Objectiu: fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la transformació digital dels seus models de negoci per tal de dur a terme de forma més competitiva el disseny, la fabricació, la comercialització i la promoció dels seus productes i marques.Persones beneficiàries: professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda. Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.Quantia: fins al 65% de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 4.000 €. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.Objectiu: fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la incorporació de processos, eines i matèries sostenibles que millorin el grau de circularitat dels seus productes  així com la recuperació i reciclatge dels residus generats de la seva activitat.Persones beneficiàries: professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.Quantia: fins al 65% de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 4.000€. TerminisLa convocatòria per accedir a aquestes subvencions encara no s’ha publicat, s’informarà pertinentment quan es publiqui.El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent. Enllaç d’interès:Publicació al DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=929836 Més informació: rcarbo@pimec.org
Compartir:

linkedin share button