RD 850/15, de 28 de setembre, pel qual es modifica el RD 1615/2009, de 26 d’octubre, pel qual es reg
05/11/2015

RD 850/15, de 28 de setembre, pel qual es modifica el RD 1615/2009, de 26 d’octubre, pel qual es reg

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes va disposar, en l’art. 50, la creació d’un distintiu empresarial en matèria d’igualtat per reconèixer aquelles empreses que destaquen per l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte d’oportunitats amb les seves treballadores i treballadors. El RD 1615/2009, de 26 d’octubre, pel qual es regula la concessió i utilització del distintiu “Igualtat a l’empresa”, en va establir la denominació, el procediment i les condicions per a la concessió, els efectes i facultats derivades de la seva obtenció, així com els procediments de control i retirada del distintiu. Amb l’aprovació d’aquest nou RD 850/15 es modifiquen algunes disposicions per adequar determinats requisits de participació en les convocatòries a la legislació vigent, i per ajustar els criteris d’avaluació per a l’obtenció del distintiu amb l’objecte d’incorporar o reforçar determinats aspectes i impulsar la igualtat efectiva entre dones i homes que no havien estat introduïts a la norma anterior. També introdueix un nou règim de seguiment molt més àgil per a les empreses que aconsegueixin el distintiu. Els requisits més destacables són: Presentar un balanç d’execució de les mesures o pla d’igualtat, si ha transcorregut almenys 1 any des de la seva aprovació. Les empreses no poden haver estat sancionades, amb caràcter ferm, en els dos o tres anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de candidatures, per infraccions greus o molt greus, en matèria d’igualtat i no discriminació en l’accés als béns i serveis, d’acord amb el que es disposa en la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Tenir un compromís en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les condicions de treball, l’organització i funcionament intern de l’empresa, així com de responsabilitat social. La novetat és que s’ha de fer per escrit i fer-se públic. Aquelles societats que no formulin comptes de guanys i pèrdues abreujats i comptin amb consell d’administració, hauran de complir un dels requisits següents: Acreditar una presència de dones en el seu consell d’administració, igual o superior al percentatge mitjà de dones en els esmentats òrgans recollit en els tres darrers informes anuals de govern corporatiu de les entitats emissores de valors admesos a negociació en els mercats oficials; o haver subscrit un acord amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb l’objecte d’incrementar de manera voluntària la presència de dones en el Consell d’administració. Respecte als criteris de valoració, les empreses que concorrin a les convocatòries del distintiu “Igualtat en l’empresa” que hagin obtingut certificacions o reconeixements de qualitat en la implantació d’un model de gestió en l’àmbit de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, atorgat per entitats sense ànim de lucre, i que siguin auditades per tercera part independent i col·laborin amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, obtindran en la valoració e i f) de l’article 10.2 una puntuació en els esmentats aspectes directament proporcional a la graduació o categoria concebuda per l’entitat certificadora. La concessió del distintiu “Igualtat a l’empresa” tindrà una vigència inicial de 3 anys. Cada pròrroga tindrà una durada de 3 anys i estarà subjecta als mateixos requisits i obligacions establerts per la concessió. Les modificacions han entrat en vigor el dia 14 d’octubre de 2015, excepte per a aquells procediments ja iniciats anteriorment, que es regiran per la normativa anterior. Accés al text íntegre de la norma en el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/13/ Des del Departament Jurídic i Laboral de PIMEC t’assessorem i elaborem plans d’igualtat per a la teva empresa; posa’t en contacte amb nosaltres i te n’informarem: DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL Telèfon: 93 496 45 00 Correu electrònic: juridic@pimec.org
Compartir:

linkedin share button