Publicació de l'informe
15/07/2021

Publicació de l’informe “”El temps de treball: canvis, tendències i regulació en els convenis””

L’informe “”El temps de treball: canvis, tendències i regulació en els convenis”” és un encàrrec del Consell de Relacions Laborals al CTESC per tal de fer un seguiment de l’aplicació de les diferents modificacions legislatives, així com de les diferents recomanacions realitzades pels agents socials en el conjunt de la negociació col·lectiva. Així, i després d’un treball de diversos mesos en el si del CTESC, que recordem que és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals (del qual PIMEC forma part des de la seva creació), avui us podem fer avinent el resultat de l’informe que pretén, entre d’altres qüestions, donar resposta als objectius següents:•             Contextualitzar l’ordenació del temps de treball pel que fa a tres grans àmbits:1)            com s’estructura la Negociació Col·lectiva i el temps de treball en els acords interprofessionals;2)            el paper de la Negociació Col·lectiva i de l’autonomia individual en aquest procés,  i3)            els principals canvis normatius en el temps de treball introduïts des de la reforma laboral de 2012 fins a l’actualitat.•             Analitzar les mesures relacionades amb el temps de treball en els convenis col·lectius a través de l’estudi d’una mostra de 60 convenis col·lectius de sector i d’empresa, fent especial èmfasi en la jornada de treball, el calendari laboral i els horaris, el temps de descans, els permisos i llicències i la corresponsabilitat i el temps de treball. Alhora, l’anàlisi es divideix en tres moments temporals diferenciats.•             Descriure les tendències detectades en relació amb el temps de treball i els reptes que planteja la COVID-19 sobre aquesta matèria, a partir de l’anàlisi documental i estadística.•             Elaborar 50 recomanacions, consensuades per tots els membres del CTESC, amb la finalitat que puguin ser aplicades, si escau, sobre la base de les circumstàncies de cada sector en la negociació col·lectiva, i que fan referència, entre altres qüestions, al procés negociador i al Consell de Relacions Laborals; el temps de treball en els convenis col·lectius en les temàtiques específiques citades anteriorment, i, per últim, en relació amb el temps de treball i els reptes que planteja la COVID-19. Més informació: Ricard Sánchez ricardsanchez@pimec.org
Compartir:

linkedin share button