Publicació de les bases de cotització per l'any 2023
27/12/2022

Publicació de les bases de cotització per l’any 2023

Recentment, s’ha publicat al BOE la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2023, que inclou les bases de cotització per a l’any vinent. Règim general de la seguretat socialEl límit màxim de la base de cotització al règim general serà a partir de l’1 de gener de 2023, de 4.495,50 euros mensuals, i la base mínima el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2022*.Bases mínimes i màximes de cotització mensuals. Grup cotitzacióMínimes Euros/mes*Màximes Euros/mes11.629,30*4.495,5021.351,20*4.495,5031.175,40*4.495,5041.166,70*4.495,5051.166,70*4.495,5061.666,70*4.495,5071.166,70*4.495,50 Bases mínimes euros/diaBases màximes euros/dia838,89*137,98938,89*137,981038,89*137,981138,89*137,98  *Les bases mínimes, a falta de determinació del salari mínim interprofessional per l’any 2023, continuaran sent les del 2022 incrementades en una sisena part. 1.  Tipus de cotitzacióEls tipus de cotització per contingències comuns i per hores extraordinàries seran els següents: ContingènciaEmpresaPersones TreballadoresTotalC. Comunes23,64,728,3Hores extres força major12214Hores extres (No força major)23,64,728,3  Bases i tipus de cotització en el sistema especial per a les persones treballadores de la llar, establert en el règim general de la seguretat social  Tram Retribució mensual amb pagues extraordinàries-Euros/mes Bases cotització Euros/mes1Fins a 269,00………250,002Des de 269,01 fins a 418,00357,003Des de 418,01 fins a 568,00493,004Des de 568,01 fins a 718,00643,005Des de 718,01 fins a 869,00794,006Des de 869,01 fins a 1.017,00943,007Des de 1.017,01 fins a 1.166,6691.166,708Des de 1.166,67 …..Retribució mensual  Durant l’any 2023, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui, serà el 28,30% sent el 23,60% a càrrec de la persona ocupadora i el 4,70% a càrrec de la persona treballadora. Per les contingències professionals, sobre la base de cotització que correspongui s’aplicarà el tipus de cotització previst a la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, sent la quota resultant a càrrec exclusiu de la persona ocupadora.Durant l’any 2023 serà aplicable una reducció d’un 20% a l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat social. Tanmateix, es podrà aplicar una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per atur i al fons de garantia salarial. També, per a contractacions a partir de l’1 d’abril de 2023, es podrà accedir a una reducció d’entre el 30% i el 45% en la cotització per contingències comuns quan es compleixin requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar.D’altra banda, i sense que hi hagi compatibilitat entre bonificacions, les famílies nombroses podran aplicar una bonificació del 45% en els termes fixats en l’article 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció per a les famílies nombroses. Règim especial de persones treballadores per compte propi o autònomsTipus i bases de cotització.Tipus de cotització obligatori (Total)30,60%Tipus de cotització per contingències comunes28,30%Tipus de cotització per CP (inclou 0,66% per IT i 0,64% per IP, mort i supervivència)1,30%Tipus de cotització per cessament de l´activitat0,90%Tipus de cotització per formació professional0,10%   Trams rendiment nets 2023-Euros/mesBase mínima-Euros/mesBase màxima-Euros/mesTaula reduïdaTram 1De 0 a 670,00751,63849,66Tram 2Entre 670,01 i 900,00849,67900Tram 3Entre 900,01 i 1.166,70898,691.166,70Taula generalTram1Entre 1.166,70 i 1.300,00950,981.300Tram 2Entre 1.300,01 i 1.500,00960,781.500Tram 3Entre 1.500,01 i 1.700,00960,871.700Tram 4Entre 1.700,01 i 1.850,001.013,071.850Tram 5Entre 1.850,01 i 2.030,001.029,412.030Tram 6Entre 2.030,01 i 2.330,001.045,752.330Tram 7Entre 2.330,01 i 2.760,001.078,432.760Tram 8Entre 2.760,01 i 3.190,001.143,793.190Tram 9Entre 3.190,01 i 3.620,001.209,153.620Tram 10Entre 3.620,01 i 4.050,001.274,514.050Tram 11Entre 4.050,01 i 6.000,001.372,554.495,50Tram 12Més de 6.00,011.633,994.495,50  Les persones professionals per compte propi que, a 31 de desembre de 2022, hagin sol·licitat un canvi de bases de cotització a partir de gener de 2023 s’acolliran a la base sol·licitada sempre que es trobi en un dels trams anteriors. D’haver-se sol·licitat l’actualització automàtica serà incrementada en un 8,6%.De no haver sol·licitat la base de cotització serà la que correspongui d’acord amb el Reial decret llei 13/2022.La família de la persona professional per compte propi no podran escollir una base de cotització inferior a 1.000 euros durant l’any 2023.Les persones professionals per compte en règim de pluriactivitat tindran dret al reintegrament del 50% de les cotitzacions de les contingències comunes amb un màxim de 15.266,72 euros. Cotització per desocupació, FOGASA, formació professional i cessament d’activitat de persones professionals per compte pròpiaLa base de cotització per Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en tots els règims de Seguretat Social que les tinguin cobertes, serà de la corresponent a la de contingències d’accidents de treball i malalties professionals.La base de cotització per desocupació dels contractes per la formació i l’aprenentatge serà la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.La base de cotització per cessament d’activitat en RETA serà la que s’hagi optat en el règim. DESOCUPACIÓ. Tipus de cotitzacióSupòsitsTotal: 7,05%Empresa: 5,50% Persones Treballadores: 1,55%Contractes indefinits, inclosos a temps parcial i fixos discontinus.Contractes de durada  determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques i per la formació i l´aprenentatge, relleu i interinitat.Contractes amb persones treballadores i discapacitats no inferior al 33%, qualsevol que sigui la seva modalitat.Total: 8,30%Empresa: 6,70%Persones Treballadores:1,60%Contractes de durada determinada a temps complet ( exclosos els anteriors supòsits)Total: 8,30%Empresa: 6,70%Persones Treballadores: 1,60%Contractes de durada determinada a temps parcial. El tipus de cotització al Fons de Garantia Salarial serà, durant el 2022, d’un 20 % a càrrec exclusiu de l’empresa. Per la seva part, el tipus de cotització per Formació Professional serà del 0,70% del qual un 0,10% és a càrrec de l’empleat i un 0,60% a càrrec de l’empresa.Per la protecció del cessament d’activitat de persones professionals per compte propi, el 0,90%. Cotització en els contractes per formació i aprenentatgeLes quotes úniques per cada dia de treball seran les establertes pel 2022 incrementades en la mateixa proporció que hi hagi per l’increment de l’SMI el 2023. Més informació: mbueno@pimec.org
Compartir:

linkedin share button