Pròrroga de les prestacions de cessament de l’activitat de les persones treballadores autònomes
03/10/2021

Pròrroga de les prestacions de cessament de l’activitat de les persones treballadores autònomes

Reial Decret-Llei 18/2021, de 28 de setembre
En el capítol III d’aquest reial decret es parla de la pròrroga del cessament d’activitat en favor de les persones treballadores autònomes, mantenint l’esquema essencial de protecció del RD-llei 11/2021, de 27 de maig sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció de les persones treballadores autònomes, i de la que es va donar continuïtat en les mesures protectores del RD-llei 30/2020 i 2/2021. S’ha revisat certs aspectes a causa de l’evolució positiva de la situació sanitària i a causa del venciment del termini previst en el RD-llei 11-2021Les prestacions quedaran regulades de la següent manera:Exempció en la cotització: persones treballadores autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat disposat en el RD -Llei 11/2021, de 27 de maig. (article 8 RD-Llei 18/2021, de 28 de setembre)A partir de l’1 d’octubre de 2021, les persones treballadores autònomes, que estiguessin d’alta i anessin percebent el 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.Nota: Article 7, RD-llei 11/2021, de 27 de maig àPrestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi de maig de 2021Article 8, RD-llei 11/2021, de 27 de maigà Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 anessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 de Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest reial decret llei.Tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les següents quanties:90 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes d’octubre.75 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de novembre.50 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de desembre.25 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de gener de 2022.La base de cotització a efectes de determinació de l’exempció, serà la base de cotització que venia cotitzant abans d’accedir a la prestació per cessament.Perquè siguin aplicables aquests beneficis les persones treballadores autònomes hauran de mantenir l’alta en el règim corresponent fins al 31 de gener de 2022.És incompatible amb qualsevol de les prestacions de cessament d’activitat.Aquesta prestació també serà d’aplicació per a persones treballadores autònomes que esgotin la prestació de l’article 9 d’aquest RD-llei, fins al 31 de gener de 2022. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a persones treballadores autònomes afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent. (article 9 RD-Llei 18/2021, de 28 de setembre)A partir de l’1 d’octubre de 2021, les persones treballadores autònomes que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent, tindran dret a una prestació econòmica per cessament d’activitat de naturalesa extraordinària.Requisits:Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social de les persones treballadores per compte propi o autònomes, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució i, en tot cas, abans de la data d’inici de la mateixa quan aquesta s’hagués decretat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021.Trobar-se al corrent de pagament en les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.Quantia de la prestació:Serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui a l’activitat desenvolupada.Serà del 40% en el cas que convisquin en un mateix domicili persones unides per un vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat i tinguin dret a la prestació.Efectes: El dret a la prestació naixerà des del primer dia següent a la resolució de tancament, o des de l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió de l’activitat iniciada amb anterioritat a la data.Cotització:Durant el temps en què estigui suspès l’activitat, es mantindrà l’alta en el règim especial quedant la persona treballadora autònoma exonerada de l’obligació de cotització. A més, aquest període s’entendrà com a cotitzat.La base de cotització serà l’establida en el moment de l’inici de la mencionada prestació.Incompatibilitat:És incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferior a 1,25 vegades l’import de l’SMI.Terminis de sol·licituds:21 naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució o abans del 21 d’octubre si la suspensió va ser amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (article 10 RD-Llei 18/2021, de 28 de setembre)A partir de l’1 d’octubre de 2021, les persones treballadores autònomes que a 30 de setembre de 2021 anessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l’article 7 de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i no haguessin esgotat els períodes de prestació que preveu l’article 338.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, podran continuar percebent fins al 28 de febrer de 2022, sempre que durant el tercer i quart trimestres de 2021, compleixin els requisits que s’indiquen.Requisits:Acreditar en el tercer i quart trimestre de 2021 una reducció d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte pròpia de més del 50% dels haguts en el 3r i 4t trimestre de 2019, així com no haver obtingut durant el 3r i 4t trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros. Es tindran en compte el període d’alta del 3r i 4t trimestre de 2019 i es compararà amb el 3r i 4t trimestre de 2021.Compliment de totes les obligacions laborals i de seguretat social en cas de tenir treballadors (s’ha de fer una declaració responsable).Les persones treballadores autònomes que a 30 de setembre 2021 anessin percebent la prestació de l’article 7 del RD-llei 11/2021, només tindrà dret a la prestació, si no ha consumit en el mencionat termini la totalitat del període de cotització previst en l’article 338.1 de la LGSS.Quantia:50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.Incompatibilitat:Els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d’altri no podrà superar 2,2 vegades l’SMI. Els ingressos procedents del treball per compte d’altri no superaran 1,25 vegades l’import de l’SMI.Terminis i sol·licituds:Es tramita per via de les mútues col·laborades amb la seguretat social amb caràcter provisional amb efectes 1 d’octubre de 2021, si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de juny, o amb efectes des del primer dia del mes següent a la sol·licitud, devent ser regularitzada a partir de l’1 de maig de 2022. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i el 30 de setembre de 2021 anessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 del Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció de les persones treballadores autònomes i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 10 del Reial Decret Llei 18/2021, de 28 de setembre (article 11 RD-Llei 18/2021, de 28 de setembre)Aquestes persones treballadores autònomes podran accedir a partir de l’1 d’octubre de 2021. A la prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària, sempre que reuneixin els següents requisits:Requisits:Estar donat d’alta i estar al corrent de pagament. No obstant això, si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l’òrgan gestor convidarà al pagament a la persona treballadora autònoma perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.Compliment de totes les obligacions laborals en cas de tenir treballadors (s’ha de fer una declaració responsable).No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el 3r i 4t trimestre de 2021 superiors al 75% de l’SMI. Acreditar en el 4t trimestre de 2021 un total d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferior en un 75% als que hi ha hagut en el 4t trimestre de 2019.Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el 4t trimestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el 4t trimestre de 2021 en la mateixa proporció.Quantia:50% de la base mínima de cotitzacióSerà del 40% en el cas que convisquin en un mateix domicili persones unides per un vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat i tinguin dret a la prestació.Cotitzacions:Durant el temps que la persona treballadora autònoma estigui percebent la prestació, haurà de mantenir l’alta en el règim de la seguretat social corresponent i ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions.La Mútua col·laboradora, abonarà a la persona treballadora autònoma junt amb la prestació per cessament d’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació serà l’establida en el moment d’inici de la mencionada prestació.Incompatibilitats:La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents d’una societat i amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social, excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.Terminis i sol·licituds:Podrà començar a meritar amb efectes 1 d’octubre de 2021 i tindrà una duració màxima de 5 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes quedant fixat en el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes de temporada (article 12 RD-Llei 18/2021, de 28 de setembre)Es consideren treballadors de temporada aquelles persones treballadores autònomes que han tingut treballs al llarg dels anys 2018 i 2019 durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cadascun dels anys mencionats.Es considera que una persona treballadora autònoma ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat en alta en un règim de seguretat social com treballador per compte d’altri, l’alta no hagi superat els 120 dues al llarg d’aquests anys.Requisits.a) Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos entre els mesos d’octubre a desembre d’aquests anys.b) No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de seixanta dies durant el tercer i quart trimestres de l’any 2021.c) No obtenir durant el tercer i quart trimestres de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 euros.d) Trobar-se al corrent de pagament en les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.Quantia:-70% de la base mínima de cotització Cotització:Durant la percepció de la prestació no existirà l’obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta.Les cotitzacions per a les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats corresponents.Incompatibilitats:Serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de la seguretat social, llevat que fossi compatible amb la realització de l’activitat com a treballador per compte pròpia.Serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat en el que l’activitat  s ‘hagi vist afectada pel tancament, quan l’ingrés que s’obtingui en el 3r i 4t trimestre de l’any 2021 superin els 6.725 euros.Terminis:Podrà començar a meritar amb efectes 1 d’octubre de 2021 i tindrà una duració màxima de 5 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals d’octubre. Més informació:Senwei Zhou szhou@pimec.orgDepartament Jurídic
Compartir:

linkedin share button