Pròrroga de les ajudes especials a les persones treballadores autònomes fins al 30 de setembre de 20
29/05/2021

Pròrroga de les ajudes especials a les persones treballadores autònomes fins al 30 de setembre de 20

Aquestes mesures han estat publicades oficialment al BOE el dia 28 de maig de 2021, amb l’objectiu de continuar ajudant el conjunt d’empreses i persones treballadores autònomes, ja que aquestes figuren entre les més afectades per l’aturada de l’activitat econòmica i les restriccions arran de la pandèmia de la Covid-19 al nostre país.Per això, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció de les persones treballadores autònomes, que inclou la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2021. Aquestes mesures extraordinàries queden recollides en els articles 5,6,7,8 i 9 d’aquest RD Llei i són les següents: 1.      Exempció en la cotització a favor de les persones treballadores autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat segons el que disposa el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener. (article 5)A partir de l’1/06/2021, les persones treballadores autònomes que el 31 de maig de 2021 percebin algunes de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del RD-Llei 2/20211, tindran exempt el pagament de la quota d’autònoms en les següents quanties:90%Juny75%Juliol50%Agost25%Setembre Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització, les persones treballadores autònomes hauran de mantenir l’alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de setembre de 2021. 2.      Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. (article 6)A partir de l’1/06/2021, les persones treballadores autònomes obligades a suspendre totes les seves activitats a causa de les mesures restrictives per part de l’autoritat, tindran dret a una prestació econòmica extraordinària amb els següents requisits:-          Estar afiliats i en alta al RETA, almenys 30 dies naturals abans de la data de la suspensió de l’activitat-          Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.-          La quantia serà del 70% de la base mínima de cotització corresponent a l’activitat i del 40% en el cas que diversos membres que convisquin en un mateix domicili tinguin vincle familiar i dret a la prestació.-          El dret a la prestació serà efectiu l’endemà de l’adopció de la mesura de tancament i tindrà les quotes exonerades des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura fins a l’últim dia del mes següent en què s’aixequi aquesta mesura.-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació. 3.      Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7)A partir de l’1/06/2021, les persones treballadores autònomes que a 31 de maig de 2021 percebien la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi i no haguessin esgotat els períodes de prestació, podran continuar percebent-la fins al 30/09/2021. Els autònoms que no haguessin sol·licitat les prestacions anteriors i estiguessin a data de juny en període de prestació, podran sol·licitar aquesta ajuda si compleixen els requisits següents:-          Estar afiliats i en alta al RETA.-          No haver esgotat els períodes de prestació: el període de prestació en el qual es té dret a l’ajuda depèn del temps que les persones treballadores autònomes portin cotitzant per cessament d’activitat.PERÍODE COTITZATMESOS DE PRESTACIÓ12-17 mesos4 mesos18-23 mesos6 mesos24-29 mesos8 mesos30-35 mesos10 mesos36-42 mesos12 mesos43-47 mesos16 mesos+47 mesos26 mesos –          Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.-          Acreditar en el segon i tercer trimestres de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment a l’activitat per compte propi de més d’un 50% dels ingressos de l’activitat per compte propi en el segon i tercer trimestres de 2019, així com no haver obtingut durant el segon i tercer trimestres de 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980 euros.-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.-          Aportar la documentació requerida en la llei per justificar la disminució d’ingressos.La prestació serà del 70% de la base reguladora i del 50%, en funció de l’activitat, per a les persones treballadores autònomes que estiguin en pluriactivitat. Durant el període de la prestació l’interessat/ada haurà d’ingressar a la TGSS la totalitat de les seves cotitzacions. La mútua abonarà al treballador/a autònom/a, juntament amb l’import de la prestació, l’import de les cotitzacions per CC. 4.      Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquelles persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest Reial decret llei (article 8) Les persones treballadores autònomes que a 31/05/2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació de l’article 7, podran accedir a partir de l’1/06/2021 a la prestació de cessament d’activitat extraordinària, sempre que compleixin els següents requisits:-          Estar d’alta al RETA des d’abans de l’1/04/2020.-          Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.-          No tenir rendiments nets fiscalment computables procedents de l’activitat per compte propi en el segon i tercer trimestres de 2021 superiors a 6.650 € i acreditar en el segon i tercer trimestres de 2021 uns ingressos fiscalment computables a l’activitat per compte propi inferiors als del primer trimestre de 2020.-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.-          Aportar la documentació requerida en la llei per justificar la disminució d’ingressos.La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada i del 40% en el cas que diversos membres que convisquin en un mateix domicili tinguin vincle familiar i dret a la prestació. Durant el temps que les persones autònomes estiguin percebent aquesta prestació hauran d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les seves cotitzacions i la mútua els abonarà, juntament amb l’import de la prestació, l’import de les cotitzacions per CC.En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia. 5.      Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes de temporada (article 9)Per poder percebre aquesta prestació s’han de complir els següents requisits:-          Haver estat d’alta i cotitzant com a persona treballadora autònoma durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que, en aquest marc temporal, s’hagi estat d’alta, almenys, 2 mesos de juny i setembre de l’any 2018 i de l’any 2019-          No haver estat d’alta o assimilat a l’alta per compte d’altri durant més de 120 dies durant 2018 i 2019-          No haver estat en alta o assimilat en alta, com a treballador per compte d’altri, més de 60 dies durant el segon i tercer trimestres de 2021.-          No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment superiors a 6.650 euros.-          Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.-          Aportar la documentació requerida en la llei per justificar la disminució d’ingressos. La quantia de la prestació serà equivalent al 50% de la base mínima de cotització que correspongui i començarà a meritar amb efectes 1 de juny de 2021 amb una durada màxima de 4 mesos, sempre que es presenti la sol·licitud entre l’1 i el 21 de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al dia primer del mes següent al de la presentació de sol·licitud.En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia. Més informació: Senwei Zhou szhou@pimec.org
Compartir:

linkedin share button