Les propostes de PIMEC Autònoms davant les eleccions generals del 23J
19/07/2023

Les propostes de PIMEC Autònoms davant les eleccions generals del 23J

Propostes en matèria d’emprenedoria i autònoms (Dins les “”250+1 mesures pel progrés  econòmic, social i democràtic”” de PIMEC) Objectiu 1: Reconèixer i protegir la figura de l’autònom• Facilitar l’accés als subsidis d’atur per als autònoms que, sent beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat, l’hagin esgotat.• Facilitar l’accés de l’autònom al subsidi per a majors de 52 anys que compleixin els requisits.• Incloure les organitzacions d’autònoms, tant en l’àmbit estatal com autonòmic, en tots els fòrums de concertació i diàleg social.• Facilitar els processos de relleu generacional en el cas dels autònoms societaris.• Tractar de manera especial la figura dels autònoms en la normativa sobre reestructuració, insolvència i segona oportunitat (alerta prèvia, limitar la responsabilitat dels autònoms exclusivament al patrimoni professional i no al patrimoni personal…). Objectiu 2: Simplificar la tributació dels autònoms• Concedir una franquícia d’IVA, com permet la Directiva, per als que facturin menys de 85.000€ anuals.• Simplificar el Subministrament Immediat d’Informació (SII) de l’IVA per als autònoms en relació amb els seus clients i proveïdors obligats.• Definir mesures perquè els autònoms societaris tributin per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i no per l’Impost sobre Societats.• Revisar el règim especial del criteri de caixa en l’IVA per tal que els autònoms en facin un major ús i puguin vincular cobrament de factures amb pagament de l’IVA.• Restabliment d’una reducció d’entre un 5% i un 10%, depenent del tipus d’activitat, dels ingressos íntegres de l’exercici en concepte de despeses de difícil justificació. En tot cas, s’aplicarà una reducció mínima de 2.000 euros. En aquest concepte s’inclouen despeses com ara desplaçaments, despeses de locomoció, estades en hotels i peatges.• En cas d’utilització de vehicles automòbils en el desenvolupament de l’activitat, deducció d’un 50% de l’amortització que correspongui segons taules, així com de les despeses de manteniment i utilització del vehicle. La deducció serà del 100% en cas de vehicles mixtos aptes per al transport.• Deducció de les despeses incorregudes per l’empresari o professional per la utilització del domicili privat com a domicili de l’activitat: Aplicació d’una deducció “forfet” d’un 5% de la xifra de negocis en concepte de consums d’electricitat, internet, telèfon, lloguer o manteniment. • Deducció d’un 1% de les quantitats retingudes i ingressades en termini, en concepte de retencions a compte de l’impost sobre societats, IRPF, IRNR i IVA. Objectiu 3: Adaptar contribucions i prestacions a l’especificitat de l’autònom• Incorporar a la normativa de la Seguretat Social la clarificació que es considerarà que una persona autònoma exerceix l’activitat de forma habitual i, per tant, està obligada a donar-se d’alta al RETA, quan els ingressos siguin superiors al salari mínim interprofessional anual.• Incorporar en el sistema de cotització del RETA la possibilitat que l’autònom pugui cotitzar per una base superior a la que pugui sortir per l’aplicació de les normes de cotització, per garantir que es mantenen els futurs drets de prestacions d’aquelles persones que haguessin decidit atribuir-se una base de cotització superior a la mínima, i que ara, per existència de menors ingressos als previstos, poguessin tenir una reducció de la base de cotització.• Millora de la situació d’incapacitat temporal de l’autònom respecte a l’obligació a l’ingrés de quotes, reduint el període de seixanta dies a deu dies per afavorir que en aquestes situacions en què no es podran generar ingressos, es generi el mínim passiu possible la persona treballadora autònoma.• Incloure en les reduccions previstes en la cotització a la seguretat social aplicables per inici d’una activitat per compte propi els següents casos: o Una ampliació fins als 60 mesos de la reducció en cas de la persona treballadora autònoma que desenvolupi la seva activitat o estigui empadronada en un municipi on en el padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat constin menys de 5.000 habitants. o Incloure les persones col·laboradores familiars i la situació de pluriactivitat dins dels beneficis de l’inici d’activitat.• Desenvolupar reglamentàriament els mecanismes mitjançant els quals es dotaran, distribuiran i executaran les polítiques actives d’ocupació a l’àmbit del treball autònom. Cal garantir una distribució dels recursos d’acord amb el marc d’execució de les polítiques actives d’ocupació en l’àmbit del treball autònom, així com una territorialització adequada.• Estudiar fórmules que facin possible l’ús de tota la vida laboral per al càlcul de les pensions.• Fer possible que els autònoms puguin realitzar aportacions voluntàries extraordinàries a la Seguretat Social i que, en determinades circumstàncies i sota certes condicions, puguin rescatar imports de la contribució acumulada.• Flexibilitzar i apostar fermament per l’envelliment actiu, ampliant-lo a la totalitat dels autònoms, facilitant la conciliació entre jubilació i treball i flexibilitzant l’edat de jubilació.• Implantar un sistema de cotització a temps parcial i fer possible la combinació del treball autònom a temps parcial i la jubilació a temps parcial per a determinats col·lectius (persones que volen iniciar un projecte però no a jornada completa, dones que es reincorporen a la vida activa a mitja jornada després de ser mares, etc.). 
Compartir:

linkedin share button