Programes d’incentius al sector del comerç, l’artesania i la moda
29/04/2020

Programes d’incentius al sector del comerç, l’artesania i la moda

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Catalunya ha activat fins a 9 milions d’euros per a les subvencions destinades a empreses i entitats del sector del comerç, l’artesania i la moda. Les sol·licituds podran començar a fer-se a les 00:00h d’avui, dijous 30 d’abril, a la pàgina web del consorci.Per fer front a la situació econòmica derivada de la crisi del coronavirus, els programes d’incentius activats s’emmarquen dins del Pla de Xoc Post Covid-19 i tenen com a objectiu principal donar resposta a noves necessitats del sector com incentivar la demanda, reactivar l’oferta i les empreses del sector comerç, així com revitalitzar els centres urbans. Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç. Incentius al teixit associatiuCal destacar que els programes 1 i 2 són incompatibles entre sí, és a dir, només es podrà optar a un d’ells.Programa 1: EntitatsDestinat a entitats del sector comerç amb representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o entitats de Barcelona ciutat amb un mínim de 15 eixos comercials.Subvenciona accions de participació en el “Pla de xoc Post Covid-19” en col·laboració amb el CCAM per a l’enfortiment del  sector, i també accions de coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte.Requisits: Fer una inversió mínima de 3.000€ i adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM.Seran subvencionables fins al 70% de les despeses, i amb un màxim de 40.000€ (10.000€ màxim en despeses d’estructura i gestió).Quines despeses no són subvencionables? Les despeses que es llisten a la base 5.2* (ex. IVA, patrocinis, premis, càterings…), i els subministraments que superin un 20% del total de la despesa justificable.Documentació que cal lliurar amb la sol·licitud: Annex de dades específiques de l’entitat i els darrers 2 plans d’actuació de l’entitat.Programa 2: Xarxa associativaDestinat a entitats territorials de comerç sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, empreses agrupades (coop./centrals compres) i entitats de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.Subvenciona aquelles accions derivades de la implementació del Pla d’Actuació de l’Associació (PAA), establertes de manera conjunta  amb el CCAM, d’acord amb el Pla de Xoc Post Covid-19: actuacions de recuperació/increment de vendes, d’enfortiment de la solvència financera, d’estimulació de la demanda, de creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística, i per a la recuperació del nombre d’associats.Requisits: Fer una inversió mínima de 3.000€, adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM i crear un Comitè de seguiment del PAA.Seran subvencionables fins al 80% de les despeses de les accions, i amb un màxim de 26.000€ (10.000€ màx. en despeses d’estructura i gestió) per entitats i gremis d’àmbit nacional o de Barcelona ciutat. També, un màxim de 12.000€ (5.000€ màx. en despeses d’estructura i gestió) per entitats i gremis d’àmbit comarcal o municipal, així com un màxim de 8.000€ (4.000€ màx. en despeses d’estructura i gestió) per empreses agrupades.Quines despeses no són subvencionables? Les despeses que es llisten a la base 5.2* (ex: IVA, patrocinis, premis, càterings…).Documentació que cal lliurar amb la sol·licitud: Proposta de Pla d’Actuacions de l’Associació (es penjarà un document-guia al web del CCAM). Incentius a pimes de comerç artesania i modaCal destacar que els programes 3 i 4 són incompatibles entre sí, és a dir, només es podrà optar a un d’ells. Tampoc són compatibles el programes 5 i 6.Programa 3: Empreses del comerçDestinat a empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.Quins serveis amb establiment? Tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i càterings, perruqueries i salons d’estètica i bellesa, tintoreries i bugaderies, serveis de reparacions, bars i restaurants.Subvenciona qualsevol actuació per a la reactivació del negoci, com per exemple, pagament del lloguer dels mesos de cessament d’activitat, material EPI per treballadors, un pla de màrqueting per reactivar clients, despeses de digitalització del teu comerç, etc. També es podrà justificar qualsevol despesa subvencionable entre e l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.Requisits: Haver causat suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte any anterior. Adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM.Seran subvencionables fins al 100% de les despeses, amb un màxim de 2.500€.Quines despeses no són subvencionables? Sous i salaris, subministres, amortitzacions i rèntings, i despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.Documentació que cal lliurar amb la sol·licitud: Un formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat i una declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de decrement de la facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior.Atenció: Aquest programa ha tancat la presentació de sol·licituds atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració ha superat amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts.Programa 4: Locals comercialsDestinat a empreses de comerç, serveis, artesania i moda i parades de mercats municipals.Subvenciona la recuperació de locals comercials buits i l’obertura de nous establiments (Àmbit 1); o la reforma d’establiments comercials (Àmbit 2). Requisits: Fer una inversió mínima de 2.000€. Per recuperar un local buit o obrir un nou comerç, és requisit ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions administratives d’inauguracions de nous mercats municipals. Per reformar un establiment, cal ser botigues i/o parades de mercat municipal amb antiguitat mínima de 10 anys, o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris. Seran subvencionables fins al 50% de les despeses, amb un màxim de 5.000€.Quines despeses són subvencionables? Àmbit 1: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.). Àmbit 2: Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari. Les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys). Quines despeses no són subvencionables? Les despeses que es llisten a la base 5.2* (ex. IVA, patrocinis, premis, càterings…). Documentació que cal lliurar amb la sol·licitud: Una fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment (previ a l’acció), la llicència d’obertura municipal, una còpia del contracte i el pressupost detallat o factures de les despeses d’obertura o reformes.Programa 5: Empreses de modaDestinat a autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes de moda. No són beneficiaris ni importadors ni distribuïdors.Subvenciona qualsevol actuació per a la reactivació del negoci, com per exemple, pagament del lloguer dels mesos de cessament d’activitat, un pla de màrqueting per reactivar vendes, despeses de digitalització de la teva empresa, etc.Requisits: Haver causat suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior.Seran subvencionables fins al 100% de les despeses, amb un màxim de 2.500€.Quines despeses no són subvencionables? Sous i salaris, subministres, amortitzacions i rèntings, i despeses de viatges tals com bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.Documentació que cal lliurar amb la sol·licitud: Un formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat i una declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de decrement de la facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior.Programa 6: Empreses d’artesaniaDestinat a autònoms i empreses incloses en el Repertori de famílies d’Oficis Artesans del CCAM. S’exclou l’artesania alimentària i la no detallada en l’esmentat Repertori.Subvenciona qualsevol actuació per a la reactivació del negoci, com per exemple, pagament del lloguer dels mesos de cessament d’activitat, un pla de màrqueting per reactivar vendes, despeses de digitalització de la teva empresa, etc.Requisits: Haver causat suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior.Seran subvencionables fins al 100% de les despeses, amb un màxim de 2.500€.Quines despeses no són subvencionables? Sous i salaris, amortitzacions i rèntings. Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.Documentació que cal lliurar amb la sol·licitud: Un formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat i una declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de decrement de la facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior. En cas de no tenir el carnet d’artesà, s’haurà de lliurar una memòria visual. Incentius de suport als municipis en l’àmbit del comerç i l’artesaniaPrograma 7: Suport als municipis en l’àmbit del comerç i l’artesaniaDestinat a administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.Subvenciona: La recuperació de locals comercials buits (Àmbit 1), o la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania (Àmbit 2).Requisits: Per l’Àmbit 1, és requisit presentar una memòria justificativa de la necessitat de l’actuació i fer una inversió mínima de 3.000€. Per l’Àmbit 2, és requisit que l’entitat sol·licitant  sigui organitzadora de la fira o fira-mercat de caràcter artesà i estar inscrita al registre d’activitats firals del DEMC. Els expositors amb domicili social a Catalunya hauran de tenir carnet d’artesà i distintiu de producte d’artesania.Quantia de la subvenció? Àmbit 1:  Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 €. Àmbit 2:  Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000 €.Quines despeses són subvencionables? Àmbit 1: Despeses externes relacionades amb la diagnosis comercial i/o la definició de l’estratègia i implementació. Àmbit 2: Realització d’activitats divulgatives relacionades amb els oficis artesans, accions de difusió i publicitat. Quines despeses no són subvencionables? Les despeses que es llisten a la base 5.2* (ex. IVA, patrocinis, premis, càterings…).Documentació que cal lliurar amb la sol·licitud:  Memòria de l’actuació amb objectius, programa, calendari d’actuacions, lloc i dates de realització (sol·licitud). Memòria de l’actuació (justificació). Nota (5.2): Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que resultin estrictament necessàries i que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica. Als efectes d’aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents: – Interessos deutors de comptes bancaris.- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.- Despeses de procediments legals i judicials.- Impostos indirectes, com l’IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost.- Despeses de transaccions financeres.- Comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.- Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d’un mes a l’inici o finalització de l’actuació atorgada.- Les quotes de participació en qualsevol esdeveniment liderat pel CCAM.- Els estudis, a excepció del Programa 1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç i l’àmbit 1 del Programa 7: Suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania.- Els patrocinis i premis.- Les despeses d’allotjament i desplaçament.- Els càterings i les despeses d’alimentació.  
Compartir:

linkedin share button