Procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús
19/09/2023

Procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús

S’ha publicat al DOGC, el Decret 169/2023 de 12 de setembre, del procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i del funcionament del
Objecte del DecretL’objecte d’aquest Decret és regular el procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, amb la finalitat d’assolir una reducció significativa dels espais agraris que es troben en estat d’abandonament. També té per objecte regular l’arrendament forçós de la parcel·la declarada en desús. Declaració de parcel·la agrícola o ramadera en desúsEl Decret concreta les condicions que han de concórrer per considerar una parcel·la agrícola i ramadera en desús, on es poden trobar les següents causes:1.- Les parcel·les que no assoleixen almenys el 50% dels rendiments físics mitjans dels últims cinc anys de les explotacions agràries de la comarca on estan situades2. Les parcel·les que tenen sòls en procés de degradació sense que se’ls apliquin mesures correctores.3. Les parcel·les que inclouen sòls en els quals les males pràctiques agràries o els usos inconvenients posen en perill collites veïnes, l’aprofitament de les parcel·les confrontants o el medi natural.4. Les parcel·les agrícoles periurbanes on el mateix estat d’abandonament o els usos inconvenients comporten un risc d’incendi forestal que afecta el nucli de població o el medi natural.5. Les parcel·les que tenen sòls que romanen sense activitat agrícola o ramadera durant tres anys consecutius, llevat que es permeti per motius agronòmics o ambientals o per altres causes justificades.6. Les parcel·les que tenen sòls que romanen sense activitats de conservació durant un període d’almenys cinc anys. 7. Les superfícies classificades com a sòl urbanitzable que per les seves característiques, ubicació o usos són susceptibles d’aprofitament agrícola o ramader, poden ser considerades parcel·les agrícoles i ramaderes en desús mentre no es desenvolupi el corresponent planejament urbanístic classificat. Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desúsEl Decret preveu el procediment per declarar una parcel·la en desús i la regulació del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.També regula la base de dades de persones habilitades per col·laborar en la identificació de parcel·les en desús que han de formar part de l’inventari de parcel·les. Arrendament forçósEl Decret desenvolupa l’arrendament forçós de la parcel·la declarada en desús, establert a l’article 28 de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, per als casos en què s’ha declarat l’incompliment de la funció social de l’ús de la terra per infrautilització i ho articula a través del procediment d’expropiació temporal de l’usdefruit.La regulació preveu els efectes de la inscripció de les parcel·les al Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i la forma en què el departament competent en matèria agrària i de desenvolupament rural pot promoure la subscripció de contractes d’arrendament de les parcel·les inscrites, sense alterar la propietat sobre la parcel·la, i preservar el dret de la persona propietària que ha consentit l’arrendament a obtenir un rendiment de l’arrendament.Un cop finalitzat l’expedient d’expropiació temporal del dret d’ús de la parcel·la, l’Administració formalitzarà el contracte pel qual la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent, n’assumeix les funcions. Aquest contracte tindrà una durada mínima de 7 anys.Destaca també la creació de les comissions territorials de seguiment del Registre amb l’objectiu de promoure, divulgar i fer el seguiment del Registre, amb la finalitat d’aconseguir la consolidació de l’activitat agrària en l’àmbit de l’arrendament de les parcel·les agràries en desús. Més informació: cmas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button