Principi d’acord per a la pròrroga dels ERTO
26/05/2021

Principi d’acord per a la pròrroga dels ERTO

El Ministeri de Treball i Economia Social ha anunciat que el Govern de l’Estat i els Agents Socials han arribat a l’acord de prorrogar la vigència dels ERTO fins al pròxim 30 de setembre.Pròrroga del règim establert fins avui i especialment pels RD-l 30/2020 i 2/2021En particular, i sense entrar a detallar el redactat, la nota de premsa del Govern de l’Estat exposa que el preacord ve a prorrogar el règim dels ERTO de Força Major i ETOP vigents en el moment que entri en vigor la norma i fins al 30 de setembre de 2021.A la vegada es prorroga el règim de protecció per a garantir l’estabilitat de l’ocupació que establia el règim del Real Decreto-ley 30/2020:- Es tindran per injustificats els acomiadaments realitzats per causes de Força Major i ETOP que haguessin pogut informar ‘ERTO’s COVID’.- Interrupció del còmput dels contractes temporals que es vegin afectats pels ERTO.- Noves exoneracions i les limitacions que la seva aplicació comporta: renovació de la clàusula de manteniment de l’ocupació (article 5 RD-l 30/2020), limitacions al repartiment de dividends i prohibicions de contractacions i externalitzacions.En el mateix sentit, i donada l’asimetria territorial i d’intensitat de les mesures sanitàries de contenció de la COVID, segueixen vigents els ERTO de Força Major per limitació i impediment de les activitats que la seva explotació se’n pugui veure afectada. En tot cas, i en cada moment en el qual pugui variar la mesura, s’haurà de comunicar el canvi de la situació a l’autoritat laboral que hagi aprovat l’expedient i, en el mateix sentit, aplicar els percentatges d’exoneració que realment corresponguin a la situació de cada moment.Seguint el règim, fins ara conegut, el preacord també es reflecteix en aquells sectors més afectats per la pandèmia i que compten amb un alt volum d’ERTO i una baixa recuperació de l’activitat econòmica. En aquest sentit, s’afegeixen a la llista de sectors més afectats: el de la Confecció d’altres peces de roba i accessoris (1419), el del Comerç al major de cafè, te, cacau i especies (4637) i el d’Activitats de Fotografia (7420).- Cal recordar, que el CNAE a tenir en compte per accedir a les exoneracions, és el que consti declarat a la Tresoreria General de la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. El CNAE declarat a cada compte de cotització es pot conèixer mitjançant el document informe d’estat del codi de compte de cotització.- En el mateix sentit, recordar que per accedir a les exoneracions previstes per a aquests sectors, s’ha de comptar amb la vigència i aplicació d’ERTO de Força Major o per causes ETOP que s’hagin tramès sota el paraigua de la ‘normativa COVID’ i ara prorrogats (Articles 22 i 23 del Real Decreto-ley 8/2020) o, si escau, que es transiti d’un expedient de Força Major a un ETOP.- El camp d’aplicació d’aquest règim s’estén a les empreses que integrin la cadena de valor d’altres empreses que pertanyin als sectors més afectats o en depenguin indirectament d’aquestes.Exoneracions en la cotització de la quota empresarial a la Seguretat SocialPer a aplicar, en el cas de correspondre, les exoneracions a la part empresarial de la quota de cotització a la Seguretat Social, s’haurà de realitzar mitjançant declaració responsable a remetre a la TGSS.  El criteri d’accés a les exoneracions i el percentatge a aplicar no ha variat i segueix sent el de la grandària de la plantilla de l’empresa en moments anteriors a la situació de pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, això és al 29 de febrer de 2020.Expedients de Força Major per limitació de l’activitat, en funció de la vigència de la causa i, pels períodes i percentatges de jornada afectats de suspensió:- Les empreses amb menys de 50 persones treballadores podran aplicar-se, respectivament, el 85% d’exoneració als mesos de juny i juliol i, el 75% els mesos d’agost i setembre.- Les empreses amb més de 50 persones treballadores podran aplicar-se, respectivament, el 75% d’exoneració als mesos de juny i juliol i, el 65% els mesos d’agost i setembre.Expedients de Força Major per impediment de l’activitat, en funció de la vigència de la causa i, pels períodes i percentatges de jornada afectats de suspensió:- Les empreses amb menys de 50 persones treballadores podran aplicar-se el 100% d’exoneració en els 4 mesos de vigència de la norma i en tant que duri aquest impediment.- Les empreses amb menys de 50 persones treballadores podran aplicar-se el 90% d’exoneració en els 4 mesos de vigència de la norma i en tant que duri aquest impediment.Les empreses dels sectors amb una elevada taxa d’ERTO i baixa recuperació d’activitat podran exonerar-se en funció de si les persones treballadores estan en suspensió o si han estat reincorporades al treball.En el cas de reincorporació de persones treballadores:- Les empreses amb menys de 50 persones treballadores podran aplicar-se el 95% d’exoneració al juny, juliol, agost i setembre.- Les empreses amb més de 50 persones treballadores podran aplicar-se el 85% d’exoneració al juny, juliol, agost i setembre.En el cas de mantenir-los en suspensió:- Les empreses amb menys de 50 persones treballadores podran aplicar-se, respectivament, el 85% d’exoneració als mesos de juny i juliol i agost, i el 70% el mes de setembre.- Les empreses amb més de 50 persones treballadores podran aplicar-se, respectivament, el 75% d’exoneració als mesos de juny i juliol i agost, i el 60% el mes de setembre.Garanties a persones treballadores i prestació d’atur per motiu d’afectació a ERTOEl col·lectiu de persones treballadores fixes-discontinues ha de ser reincorporat al seu lloc de treball en els períodes teòrics en el que cada persona hagi de ser cridada i, únicament podran ser afectades en ERTO vigents o nous, en el cas de no poder-se desenvolupar l’activitat. A l’efecte s’hauran d’agafar com a referència els períodes que es treballessin de l’1 de juny al 30 de setembre de 2019 i, en el cas de contractacions posteriors, s’haurà d’agafar el mateix període teòric de crida al treball que es va realitzar l’any 2020.La percepció de prestació d’atur per motiu d’estar afectades a ERTO seguirà sense consumir el temps màxim al qual es tingués dret a percebre la referida prestació. Caldrà, en tot cas, revisar el text normatiu per a veure’n la delimitació concreta.Les professionals d’arts en espectacles públics podran seguir accedint extraordinàriament a les prestacions per desocupació fins al 30 de setembre de 2021. Més informació: Marc Bueno mbueno@pimec.org
Compartir:

linkedin share button