Prestació extraordinària per a treballadors autònoms davant l'impacte social i econòmic del Covid-19
22/03/2020

Prestació extraordinària per a treballadors autònoms davant l’impacte social i econòmic del Covid-19

A data de 21 de març de 2020, s’ha fet pública en el BOE una prestació extraordinària per a treballadors autònoms amb l’objectiu d’ajudar el col·lectiu a combatre l’impacte econòmic i social provocat pels efectes del Covid-19.Recordem que l’RDL 8/2020, de 17 de març, preveu en el seu article 17 la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. Aquesta prestació extraordinària s’estén a tots els treballadors autònoms, estiguin o no protegits per la prestació de cessament d’activitat prevista a la Llei General de la Seguretat Social, sempre que compleixin les condicions i requisits previstos en la seva regulació. Així doncs, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social adopta el següent criteri:Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació?Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s’hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat.Hi tindran dret els professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses i aquells la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.Quins són els requisits?1. S’ha d’estar “afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. I si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors? La valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.Quan entra en vigor la norma?El 14 de març de 2020. Per tant, el sol·licitant ha de complir el requisit d’afiliació en aquesta data.Per què el 14 de març de 2020? Perquè és la data de publicació en el BOE del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.Fins quan es pot sol·licitar la prestació?Es pot sol·licitar la prestació fins al darrer dia del mes següent al qual finalitzi l’estat d’alarma.I si es prorroga l’estat d’alarma?Es podrien modificar les mesures adoptades (pendents de conèixer si tindrà efectes la nova pròrroga de l’estat d’alarma anunciada en data 22 de març).Com es demostra la reducció en la facturació?Mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, que podria ser qualsevol d’aquestes:- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes- còpia del llibre diari d’ingressos i despeses- còpia del llibre registre de vendes i ingressos- còpia del llibre de compres i despesesI per a les persones autònomes no obligades a portar llibres que acreditin el volum d’activitat?S’haurà d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret. La documentació ha d’anar acompanyada d’alguna acreditació?Sí, d’una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació. Quina és la quantia de la prestació?Per a aquelles persones autònomes que tinguin la carència per causar dret a la prestació per cessament d’activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social, la quantia serà un 70 per cent de la base reguladora.Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de l’activitat exercida pel treballador autònom en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.Consulta aquí les quanties mínimes (apartat 2.5.1)Hi ha limitació en l’import de la prestació?Tant si el treballador autònom ha complert el període mínim de cotització com si no, els límits seran els establerts en l’article 339.2 de la Llei General de la Seguretat Social:- La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM) si no té fills a càrrec- La quantia màxima serà el 200% de l’IPREM) si té 1 fill a càrrec- La quantia màxima serà el 225% de l’IPREM) si no té més d’1 fill a càrrecQuè és l’IPREM?És l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi de desocupació.Quin és el valor oficial de l’IPREM 2020?Per a l’any 2020 els valors de l’IPREM són:• IPREM Mensual: 537,84 €• IPREM Anual: 12 pagues: 6.454,03 €• IPREM Anual: 14 pagues: 7.519,59 € S’ha de tramitar la baixa en el sistema?Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa.Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75% s’ha de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.Es manté l’obligació de cotitzar?Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar. I si les quotes ja han estat ingressades?Seran retornats, a petició dels interessats, els recàrrecs, interessos de demora i costes que s’haguessin satisfet o es puguin realitzar, si se superposen amb algun dels dies del període durant el qual es té dret a la prestació de caràcter excepcional.Com s’efectua la sol·licitud?Haurà de formular-se juntament amb la sol·licitud de la prestació excepcional, havent d’acompanyar-se a aquest efecte dels documents acreditatius del seu pagament i sense que pugui ja sol·licitar-se una vegada expirat el termini.I si la persona autònoma té deutes amb la Seguretat Social?El crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella.Transcorreguts els efectes temporals d’aquestes mesures, tornarien a ser aplicables els beneficis en la cotització de què ja es gaudís amb anterioritat a la concessió d’aquesta prestació.Durant quant temps es manté la prestació extraordinària per cessament d’activitat?Fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en els supòsits de pròrroga que tinguin una durada superior al mes, sempre que es mantinguin els requisits exigits per a la seva concessió. Quins beneficis té la concessió?Els beneficis són dos:- La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.- El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d’activitat s’entendrà com a cotitzat tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com per cessament d’activitat per als qui ho fessin en el moment de sol·licitar la prestació.Hi ha incompatibilitats?No causaran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que vinguessin percebent una prestació o tinguin dret a una altra prestació del Sistema de Seguretat Social, tant si la perceben com si no.I problemes de concurrència?Quan concorri la tramitació del procediment al qual es refereix aquest Criteri amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19, en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional el treballador autònom haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació.
Compartir:

linkedin share button