El prepack concursal arriba als Jutjats Mercantils de Barcelona
25/01/2021

El prepack concursal arriba als Jutjats Mercantils de Barcelona

Els Jutjats Mercantils de Barcelona van aprovar el 20 de gener de 2021 un procediment que té com a finalitat garantir la viabilitat dels negocis, empreses i unitats productives mitjançant una eina encaminada a fer operacions amb actius d’empreses en crisi, però en funcionament. Tot això, sense que la lentitud dels terminis judicials sigui un obstacle per al manteniment de l’activitat. Aquest mecanisme s’ha denominat prepack concursal i, encara que no té regulació legal a Espanya, els Jutges Mercantils de Barcelona han vist la necessitat d’adoptar-lo, com fan altres països europeus que sí que tenen experiència en aquesta figura. El prepack concursal es configura com un mecanisme previ a la declaració de concurs consistent en la realització d’actius d’una empresa en funcionament en situació de crisi –ja sigui per a la realització de tota l’empresa, d’unitats productives o de negoci o venda global d’actius– que sol·licita l’empresa en qüestió i que es prepara abans de la declaració de concurs amb la supervisió d’un expert independent nomenat pel Jutjat Mercantil, el qual prepararà un informe i implementarà l’operació una vegada es declari el concurs. Aquesta fase prèvia o preparatòria permet que l’expert es familiaritzi amb el negoci, prengui contacte amb els creditors i supervisi les operacions de venda dels actius. Així, en aquest context extrajudicial, es redueix l’excessiva durada dels procediments en benefici de la recuperació de l’empresa, evitant la pèrdua de llocs de treball i de l’activitat, i la depreciació dels actius empresarials.El procediment s’inicia amb la sol·licitud del deutor. És important destacar que la sol·licitud s’ha d’acompanyar d’un justificant d’haver estat inscrit al portal del Canal Empresa de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya als efectes d’informar de les dades necessàries sobre els actius o unitats de negoci en situació de crisi empresarial. En segon lloc, s’han de relacionar les associacions representatives, empreses del sector, inversors amb els quals el deutor hagi contactat o es comprometi a contactar en cerca de potencials interessats o oferents. En aquest sentit, és important esmentar la participació de PIMEC com a associació empresarial. Durant la fase preliminar, una vegada presentada la sol·licitud, l’expert designat pel Jutjat assistirà i supervisarà l’empresa en la preparació de les operacions, sempre respectant les facultats d’administració i disposició d’aquesta, es familiaritzarà amb el negoci, tindrà contacte amb els creditors i els informarà i participarà de les negociacions amb ells, verificarà la regularitat i transparència i publicitat de la preparació de les operacions sobre actius, i emetrà un informe final de la gestió i, sobretot, de les vendes proposades que posarà en coneixement de l’empresa, el Jutjat, la representació dels treballadors i els creditors més rellevants (per exemple, els creditors públics). Finalment, durant la fase judicial, l’empresa haurà de presentar l’informe de l’expert independent juntament amb les propostes finals de venda, que hauran de ser aprovades pel Jutge mercantil, previ tràmit d’audiència als creditors i interessats.En conseqüència, el procediment de prepack concursal, donades les circumstàncies del context empresarial actual tan afectat per la crisi sanitària i les restriccions decretades, s’ha de veure com una eina per poder garantir la viabilitat de moltes empreses que, encara que en crisi o amb un endeutament generalitzat, són titulars de negocis i actius de valor i susceptibles de viabilitat, i poden acollir-se a un procediment més àgil en què la dilatació en el temps no comporti la pèrdua de valor del negoci i, en el pitjor dels casos, el tancament.
Compartir:

linkedin share button