Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19 - 2021
08/02/2021

Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19 – 2021

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l’aturada de l’activitat econòmica arran de la pandèmia de la Covid-19 i l’estat d’alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques d’utilitat:1) Quins ajuts puc demanar com a autònom?A data d’avui existeixen les següents línies d’ajuts directes que els autònoms poden demanar:1.2. Al Govern de l’Estat:Arran de la publicació del RD Llei 2/2021, de 26 de gener de 2021, existeixen quatre tipus de prestació de cessament. 1.2.1 Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms afectats per una suspensió temporalDirigida principalment a autònoms obligats a tancar per resolució de l’autoritat.Quins són els requisits?Afiliat i en alta en el RETA o en el RETM, mínim des d’abans de l’1 de gener de 2021.Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.La percepció d’aquesta retribució sigui inferior a 1,25 vegades l’SMI, en aquest cas sí que seria compatible.Resolució de suspensió temporal de l’activitat.Quantia de la percepció?50% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat. Quantitat incrementable en un 20%, en cas que tingui reconeguda la condició de família nombrosa.Quan dues persones tinguin dret a la prestació i convisquin en el mateix domicili la quantia de cada una serà del 40%.Es cotitza durant la percepció de la prestació?Durant el temps que l’activitat estigui suspesa, el treballador autònom estarà exempt de cotitzar.Quin és el termini de presentació?S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a la resolució de tancament; en cas que es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud.Duració màxima de 4 mesos.On es pot sol·licitar?Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. 1.2.2 Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (art.7, RD-llei 02/2021, de 26 de gener)Per a treballadors amb carència amb data 01/02/2021 i que preveuen un mal primer semestre de 2021.Quins són els requisits?Afiliat i en alta en el RETA o en el RETM.Període mínim de cotització. Període de cotització–MesosPeríode de la protecció–MesosDe 12 a 174De 18 a 236De 24 a 298De 30 a 3510De 36 a 4012De 43 a 4716De 48 endavant24 No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió de jubilació.Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.L’accés a la prestació exigeix acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels generats en el segon semestre de 2019, així com haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment de 7.980 euros.Compliment de totes les obligacions laborals en cas de tenir treballadors.Es cotitza?Sí, la mútua abona a l’autònom la quantitat corresponent a les contingències comunes.Quantia de la percepció?70% de la base reguladora (mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors al cessament de l’activitat).Quins són els terminis?El dret a la prestació es podrà començar a meritar amb efectes 01 de febrer de 2021, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer o amb efectes des del dia següent a la sol·licitud.Duració màxima fins al 31 de maig de 2021.On se sol·licita?Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. 1.2.3 Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no tinguin dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’art.7 d’aquest mateix RD-llei 2/2021Per a treballadors que no poden optar a la prestació del punt 1.2.2 i que, a més, preveuen un mal primer semestre.Quins són els requisits?Afiliat i en alta en el RETA o al RETN, mínim des d’abans de l’1 d’abril de 2021.Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.No tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’art.7 del RD-llei 2/2021.No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents d’activitats per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros.Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables inferiors als generats en el primer trimestre de 2020.La prestació no és compatible amb la percepció d’una retribució per compte d’altri, amb l’excepció que la percepció d’aquesta retribució sigui inferior a 1,25 vegades l’SMI, en aquest cas sí que seria compatible.Quantia de la percepció?50% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat.Quan dues persones tinguin dret a la prestació i convisquin en el mateix domicili la quantia de cada una serà del 40%.Es cotitza durant la percepció de la prestació?Durant el temps que l’activitat estigui suspesa el treballador autònom queda exempt de cotitzar.Quins són els terminis? S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l’01 de febrer de 2021, en cas que es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà amb efectes des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.Duració màxima fins al 31 de maig de 2021.El dret a la prestació s’extingirà en cas que concorrin els requisits per causar dret a la prestació de cessament ordinari de l’article 7 del RD-llei 02/2021.On se sol·licita?Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. 1.2.4 Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors de temporadaPer a treballadors de temporada amb i sense carència i que demostrin una caiguda de la facturació.Quins són els requisits?Haver estat en alta i haver cotitzat en el RETA o en el RETM com a treballador per compte propi un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cadascun dels anys; dos dels mesos han d’estar compresos en el període de gener a juny.No estar en alta o assimilat en alta, com a treballador per compte d’altri, més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.No haver estat en alta, com a treballador per compte d’altri, més de 120 dies en els anys 2018 i 2019.No obtenir durant el primer semestre de 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.Estar al corrent de pagament en Seguretat Social o regularitzar la situació en un termini de 30 dies naturals.Quantia de la percepció?70% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat desenvolupada.Es cotitza durant la percepció de la prestació?Durant la percepció de la prestació no hi haurà obligació de cotitzar, i el treballador estarà en situació d’alta o assimilada en el règim de la Seguretat Social corresponent.Les percepcions per les quals no existeixi l’obligació de cotitzar seran assumides per les entitats competents.Termini:El dret a la prestació es podrà començar a meritar amb efectes 01 de febrer de 2021 amb una duració màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer o amb efectes des del dia següent a la sol·licitud en cas que no es presenti a termini.Duració màxima fins al 31 de maig de 2021. 1.3 A la Generalitat de Catalunya:1.3.1 Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica  en període de COVID-19 per a persones treballadores autònomes o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresaEs tracta d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses. Per poder tramitar aquest ajut s’ha de fer una inscripció prèvia.En què consisteix aquesta inscripció prèvia?Cal presentar la sol·licitud d’inscripció dins del termini establert i complir els requisits. Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda. Quins són els requisits principals?Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. Estar en situació d’alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el nombre de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. No tenir ajuts atorgats sobre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret-llei 16/2020, de 5 de maig.Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com de persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa, el nombre màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.Ja havia fet abans (en altres convocatòries) la inscripció prèvia; l’he de tornar a fer?Sí, aquests nous ajuts s’han de demanar a través d’un nou formulari d’inscripció prèvia.Quin és l’import de l’ajut?Hi ha un pressupost de 280 M €, es preveu que arribarà a uns 140.000 persones treballadores autònomes i l’import de l’ajut és de 2.000 euros.Vaig rebre l’ajut dels 2.000 euros per al manteniment de l’activitat econòmica en la convocatòria del novembre de 2020 o en la convocatòria del desembre de 2020, puc tornar a sol·licitar el nou ajut?Sí, sempre que es compleixin els requisits establerts.Un cop he fet la inscripció prèvia, cal que faci res més per rebre l’ajut?No, la inscripció prèvia permet a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut i en podran ser beneficiàries si a més compleixen els requisits establerts.L’ordre d’inscripció és vinculant per optar a l’ajut?No, a cada ajut s’estableixen uns requisits que es fixen per a la seva concessió. Poden inscriure’s per sol·licitar l’ajut els autònoms socis d’una empresa o d’una cooperativa?Sí, sempre que les empreses o cooperatives estiguin formades per un màxim de 3 socis, i el sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no sigui superior a sis. Es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020, el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.Per a més dubtes:https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/inscripcioautonoms2021/preguntes-frequents/o també es pot contactar amb la bústia de consultes:https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=706&topicLevel2.id=30459On es tramita?https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22289-Inscripcio-previa-ajuts-manteniment-activitat-economica-autonoms-microempreses?category=            1.3.2 Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTONova línia d’ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.Qui pot sol·licitar l’ajut?Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021. Quantitat de l’ajut:Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.Requisits principals:Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020.En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de l’import rebut més els interessos de demora corresponents.Per fer el càlcul del nombre de treballadors, cal tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada.Quan es pot presentar?El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà dilluns 15 de febrer a les 12h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12h.Quines són les bases d’atorgament?https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ESOn es pot tramitar?http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/Si tens dubtes pots contactar amb la bústia de consultes:https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=706&topicLevel2.id=30459 1.3.3 Ajut per a establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i per a les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercialsLínia de 15 milions d’euros per als comerços tancats del 7 al 24 de gener, d’acord amb les restriccions aprovades pel Procicat per fer front a la pandèmia de la Covid-19.Ajuts per a autònoms i pimes de l’àmbit del comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari. En concret, se’n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_serveis_subvencion…Quina és la quantia de l’ajut?Els ajuts consistiran en una aportació per establiment, que serà de 8.500 euros.Quin és el termini?El termini per sol·licitar aquests ajuts és del 27 de gener, a les 09:00 h, al 10 de febrer de 2021, a les 14:00 h.És compatible amb algun altre ajut?Sí, és compatible amb altres ajuts.Quines són les bases per a l’atorgament de l’ajut?https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=891216&language=ca_ES#On es pot tramitar l’ajut?http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-per-a-establiments-de-mes-de-400-m2-i-establiments-en-centres-comercials 2) Es pot demanar moratòria de les quotes de Seguretat Social?Amb el nou any 2021 han entrat en vigor noves mesures per a l’atorgament de la moratòria en les quotes a la Seguretat Social. Aquests ajornaments estan regulats en la disposició final 43 de la llei 11/2020 dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021(LPGE) i estan pensats per a empreses i autònoms que estiguin al corrent de les seves obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor.En el cas de treballadors autònoms, la moratòria inclou les quotes que meriten de gener a març del 2021.Qui pot sol·licitar-la?Empresari, treballador autònom, representant o autoritzat RED. Sempre que no existeixi deute o ajornament en vigor.Quines quotes es poden ajornar?Les quotes de gener a març de 2021Quin és el termini de sol·licitud?Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar en els deu primers dies naturals de cada un dels terminis d’ingrés de les quotes.Quin interès té?0,5 %. Set vegades inferior al que s’estableix normalment.Quin és el termini d’amortització?En la concessió de l’ajornament s’atorga una amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats a comptar des del mes següent al que s’hagi dictat resolució.Haig d’esperar una resolució per a cada sol·licitud?Qualsevol sol·licitud d’ajornament serà objecte d’una única resolució.On es pot sol·licitar?https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/202119/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60cUpSYnlqYkJgN9qR9hZGBkaGgJdEoUPsPAngErwOPa4NRi_YLc0IgqHw-DLBNHRQBui6R6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 3) Ajornament d’impostos sense interessos a l’abril Tots els autònoms i pimes que facturin menys de 6 milions d’euros i vulguin posposar el pagament de les seves autoliquidacions del primer trimestre, com l’IVA, IRPF o l’impost de societats ho podran fer. El termini normalment acabaria l’abril.Es permetrà ajornar tots aquells impostos que tenen termini de l’1 d’abril de 2021 al 30 d’abril de 2021, ambdues dates incloses, per un valor màxim de 30.000 euros. A més, com a requisit per a la concessió de l’ajornament s’exigeix que l’autònom o empresari no tingui un volum d’operació superior a 6.010.121,24 euros l’any 2020.Per a sol·licitar l’ajornament, l’autònom ha de presentar en els procediments habituals de l’autoliquidació les quantitats a ingressar que vol ajornar, marcant l’opció “reconeixement de deute”. Posteriorment haurà d’accedir al tràmit “presentar sol·licitud” dins de l’apartat “ajornament de la seu electrònica” de l’agència tributària. 4) Com puc trobar la mútua col·laboradora de la Seguretat Social a què pertanyo?L’alta a la Seguretat Social inclou l’afiliació a la mútua col·laboradora. En cas de no tenir l’alta ni la farmaciola que entrega la mútua amb el seu logotip, es pot demanar un duplicat de l’alta amb certificat digital al web de la Seguretat Social, fes clic aquí.  5) Si no estic en cap mútua col·laboradora de la Seguretat Social, com puc tramitar la prestació de cessament extraordinària de l’activitat?Amb l’aprovació del Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019, es va obligar els autònoms a triar una mútua fins al 31 de març. Des del 2019 tots els autònoms han de contractar una mútua per a contingències comunes, contingències professionals i per cessament d’activitat.Amb l’últim canvi legislatiu, els autònoms han tingut un termini de tres mesos (de l’1 de gener al 31 de març de 2019) per triar una mútua d’acord amb el model TA.0521-1. La Seguretat Social així ho va notificar a tots els autònoms.En cas de no disposar encara de mútua assignada, caldrà assignar-se’n una d’acord amb el que estableix el RD 15/2020, de 21 d’abril de 2020, en la disposició addicional desena. Els autònoms que no hagin exercitat l’opció prevista en l’article 83.1b), ni l’opció mútua, hauran d’exercitar l’opció i formalitzar el corresponent document d’adhesió en el termini de 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. L’opció tindrà efectes des del primer dia del segon mes següent a la finalització del termini de 3 mesos.L’opció mútua col·laboradora de la Seguretat Social de treballadors autònoms realitzada per causar dret a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, comportarà que la mútua per la qual hagi optat el treballador assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, així com la resta de prestacions derivades de contingències per les quals s’hagi formalitzat la cobertura, incloent-hi el subsidi per incapacitat temporal.Com puc assignar-me una mútua col·laboradora de la Seguretat Social?Es pot assignar la mútua de la vostra elecció a través de la seu electrònica de la Seguretat Social; Ciutadans; Afiliació i inscripcions; Sol·licitud de modificació per al proper any en la cobertura de contingència RETA. Aquest servei permet, entre altres, modificar l’opció corresponent per adherir-se a la mútua que desitgeu, fes clic aquí.  Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC).  Última revisió: 9 febrer 2021 
Compartir:

linkedin share button