Preguntes freqüents del sector comerç en relació als efectes del Covid-19 -- 2021
14/03/2021

Preguntes freqüents del sector comerç en relació als efectes del Covid-19 — 2021

MESURES RESTRICTIVES AL COMERÇ AL DETALL, LA RESTAURACIÓ I MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA SEGONS RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març. DURADA DE LES RESTRICCIONS D’AQUESTA RESOLUCIÓ:Des de les 00.00h del 15 de març fins les 00h del 29 de març. MOBILITAT DINS I FORA DE CATALUNYA:No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies. RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT INDIVIDUALResten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores. S’exclouen els desplaçaments de caràcter essencial i la circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies. HORARIS COMERCIALS- Obertura del comerç al detall: De 6h a 21h.- Activitats culturals: De 6h a 22h.- Recollida a establiments de Restauració: De 6h a 22h. (Take Away)- Servei a domicili en activitats de Restauració: De 6h a 23h. (Delivery)La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores. L’horari d’obertura permès haurà de ser de 6h a 21h.  MESURES RESTRICTIVES COMERÇ (Article 9): 1.     Quines condicions ha de complir el comerç al detall per obrir de dilluns a diumenge? L’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a*:a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.b) Que se’n redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat.c) En el cas d’establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície i redueixin l’aforament al 30% del que correspondria segons l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat aplicat a aquesta superfície.d) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT. 2.     Poden obrir els centres o recintes comercials i galeries comercials?Sí, poden obrir de dilluns a diumenge els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials sempre que compleixin els requisits següents:a.      redueixin al 30% l’aforament permès. Aquesta reducció s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas.b.      compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.  3.     Poden obrir els restaurants situats dins dels centres o recintes comercials i galeries comercials?No, queda suspesa la seva obertura. No obstant es podrà dur a terme servei a domicili i servei per emportar. 4.    Poden obrir els equipaments culturals i esportius dintre dels recintes comercials?Sí, amb subjecció a les condicions que per a l’exercici de l’activitat corresponent s’estableixen a l’apartat 12 de la Resolució SLT/716/2021*Els equipaments culturals:- poden obrir per limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació.- en tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts,- s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació,- es permet la celebració d’altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, entre d’altres.*Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l’apartat anterior, si es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.Els equipaments esportius:- Quan es garanteixi que no se supera el 50% de l’aforament en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure- i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats.- S’estableixi un control d’accés.- Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.- Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha. Activitat esportives en grup:- Es permeten les activitats en grup en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l’aforament al 30% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.- En espais tancats que NO compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme sempre que no concentrin més de sis persones i sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta.Aquestes limitacions (activitats grupals) no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses.- En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l’aforament al 50%.- En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats i que hauran de quedar tancats físicament incloent pistes i camps d’esports públics a l’aire lliure.No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.- S’autoritza el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya amb presència de públic, a  excepció de les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de caràcter professional, amb subjecció a les condicions següents:a) En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure: aforament del 50% de l’autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones de públic.b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats: aforament del 30% de l’autoritzat i un nombre màxim de 500 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. c) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, respectant el límit de l’aforament al 30%, hi poden assistir fins a un màxim de 1.000 persones. MESURES RESTRICTIVES RESTAURACIÓ (Article 14):1.     En quin horari podran obrir bars i restaurants?El servei de consum en local només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.Dintre d’aquest horari es podrà consumir dins del local, aquest consum haurà de ser sempre a taula.En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.El consum dintre del local s’haurà de fer sempre a taula.S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 2.     Es pot dur a terme servei per emportar o servei a domicili?Sí, les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, fins a les 22h per recollir a l’establiment, i fins les 23h per servir a domicili.    3.     Hi ha excepcions en la limitació horària a la Restauració? Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei. 4.    Poden obrir les terrasses? Sí, el consum s’ha de realitzar a taula, i s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 5.    Quina distancia hi ha d’haver entre els comensals d’una mateixa taula? També si pertanyen al mateix grup bombolla?S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 6.    Quin és el nombre màxim de persones? Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 7.     Hi ha alguna limitació en la restauració del sector hoteler? Fins quina hora poden oferir servei de restauració? Els establiments d’hoteleria podran donar servei de les 7:30 hores a les 17:00 hores. I també, exclusivament a les persones allotjades, en horari de sopar fins a les 22:00 hores. 8.    S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT: Pla acció. Sector restauració (22 de juliol de 2020)  [355,42 kB ]Annex al pla sectorial de la restauració (25 de novembre de 2020)  [349,29 kB ] MESURES RESTRICTIVES MERCATS DE VENDA NO SEDENTARIA (Article 18):1.     Poden dur a terme l’activitat els mercats de venda no sedentària?Sí, els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat de dilluns a diumenge, de 6h a 21h. El desenvolupament de l’activitat, en tots els casos, resta condicionada a:- una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte,- al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat. ALTRES QÜESTIONS: 1)    Poden obrir els centres d’estètica i bellesa? Els centres d’estètica i/o bellesa poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper establint sistemes de cita prèvia. Segons la Resolució de Salut 275/2021 tenen el caràcter de servei essencial com les perruqueries. 2)    Poden obrir les perruqueries? Sí,  en les mateixes condicions que els centres d’estètica. Les perruqueries tenen caràcter de servei essencial. 3)    Quin és l’aforament màxim permès en una perruqueria? Els serveis considerats essencials no estan condicionats a les limitacions d’aforament que sí aplica en el comerç al detall no essencial i/o la restauració. 4)   És obligatori que implementi un sistema de cita prèvia en el meu comerç?No, només aquells serveis que duen a terme una activitat que suposa contacte proper amb el client: centres d’estètica, perruqueries, recollida de productes a l’establiment, etc, per evitar aglomeracions a dins del local. 5)    És obligatori que implementi un sistema de control d’accés i aforament en temps real en el meu comerç?Només en el cas dels centres, galeries i recintes comercials. 6)    Puc implementar serveis de recollida per emportar en el meu comerç?Sí, al igual que en els establiments d’hostaleria i restauració. No obstant, els sistemes de recollida hauran de garantir una recollida esglaonada per part dels clients per tal d’evitar aglomeracions en l’interior del local o en el seu accés.En la mesura del possible, durant el lliurament s’evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat. 7)    Poden obrir els centres i equipaments cívics? En els equipaments cívics (article 17) no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants.Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.  8)   Cal seguir alguna recomanació o requisits per dur a terme el servei de lliurament a domicili d’aliments?El repartiment a domicili haurà de complir amb les mesures sanitàries corresponents tant de transport com de manipulació alimentària (desinfecció dels vehicles, respectar la cadena de fred, utilització d’elements tèrmics indicats, etc.).En el següent enllaç trobareu les recomanacions de la Generalitat per al repartiment a domicili d’aliments, fes clic aquí. Tanmateix, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha emès una sèrie de recomanacions que seria convenient que les empreses de restauració o comerç a domicili seguissin:- Recomanacions per a establiments del sector alimentari amb servei directe al públic, fes clic aquí.- Recomanacions d’higiene per a empreses alimentàries, fes clic aquí. – Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció del coronavirus, fes clic aquí. – Pautes bàsiques d’higiene i seguretat en establiments comercials, fes clic aquí.  9)   Quines són les mesures d’higiene i prevenció en establiments i locals comercials?Els establiments de comerç han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació PROCICAT.·         Pla acció. Establiments comercials de venda al detall i a l’engròs (22 de juliol de 2020)  [183,34 kB ] Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa aplicable, les persones titulars de centres de treball, han d’adoptar les mesures següents:         I.            Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.       II.            Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries, i en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint o esglaonant el seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans permetin el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.     III.            Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.    IV.            L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 o bé, quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.    V.        Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.Guia de recomanacions i protocols de bones pràctiques:Guia per a establiments comercials.Guia per a establiments de perruqueria.Guia per a establiments comercials de moda.10)Poden obrir els casinos i sales de joc? No, queda suspesa l’obertura al públic Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo. Article 13. 11) Poden obrir els espais lúdics infantils? No, queda suspesa l’obertura d’establiments lúdics infantils privats en espais tancats. 12) Poden obrir els parcs i les fires d’atraccions? No, queda suspesa la seva obertura, incloent-hi les estructures no permanents desmuntables. 13) Poden obrir els centres d’activitats extraescolars i lleure educatiu? Sí, l’article 15 autoritza i regula les condicions d’exercici de les activitats extraescolars i d’esport escolar, així com de les activitats de l’àmbit del lleure educatiu dirigides a infants escolaritzats en les etapes d’educació infantil i d’educació primària:Formació d’adults, escoles oficials d’idiomes i ensenyaments de règim especial reglatsReducció de l’activitat presencial.Extraescolars i esport escolarA l’educació infantil i primària es poden fer amb un màxim de 6 alumnes per aula o en grups de convivència estable.A l’educació secundària es poden fer sempre que mantinguin els grups de l’activitat lectiva.Activitats de lleure educatiuEs poden realitzar  per a infants i joves a les etapes infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, i també les activitats de lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, en grups màxims de 6 persones o en grups de convivència estable.Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes. SERVEI D’ENVIAMENT DE MERCADERIES PIMEComerç, a través del Clúster Logístic de Catalunya-PIMEC Logística posa a la vostra disposició un servei especial de transport de mercaderies perquè els comerços puguin fer enviaments dels seus productes, generant una sinergia entre les necessitats dels comerciants i la capacitat del clúster de poder donar resposta als enviaments a domicili.Mes informació, aquí: https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimecomerc-facilita-lenviament-als-comercos-traves-del-cluster Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00   Última revisió 15 de març 2021  
Compartir:

linkedin share button