PIMEC Turisme reclama que la reglamentació turística incorpori els principis de proporcionalitat i c
31/05/2016

PIMEC Turisme reclama que la reglamentació turística incorpori els principis de proporcionalitat i c

En els darrers anys, des de PIMEC Turisme hem elaborat diversos informes centrats en la repercussió econòmica que els costos de compliment de la normativa tenen en les empreses del sector, sobretot en les de més petita dimensió. Les principals conclusions d’aquests informes apunten les següents idees:Els costos vinculats a les certificacions i verificacions relacionats amb el compliment de la normativa i amb l’adaptació a les noves exigències del mercat, suposen una pèrdua de productivitat per al sector. Aquesta pèrdua no és homogènia per al conjunt de Catalunya. També s’observen diferències territorials en funció de l’hotel més habitual de cada província. Així, a Lleida i Girona les despeses totals que suposen aquests costos sobre els ingressos d’explotació poden representar tres vegades més que la mitjana catalana.Hi ha una relació inversa entre la grandària hotelera en nombre d’habitacions i el cost unitari per habitació, periòdic i no periòdic, i obligatori i voluntari.Una normativa que permeti ajustar aquests costos al volum de facturació dels establiments, pot produir un efecte simultani de reducció de preus, augment de productivitat, increments salarials i millora del marge d’explotació. Aquests guanys, a banda de millorar la posició competitiva del conjunt de l’economia catalana, permetrien al sector hoteler assumir les inversions necessàries per oferir més i millor servei i poder afrontar el repte de l’aparició de nous competidors.En el mateix sentit, ja la Comissió de les Comunitats Europees, en la seva recomanació Small Business Act –COM (2008) 394 final–, concretament en el seu principi III, demanava que:“La UE i els Estats membres han d’elaborar normes conforme al principi de «pensar primer a petita escala», tenint en compte les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar l’actual marc regulador”. I ho argumentava d’aquesta manera: “Les pimes suporten una càrrega reglamentària i administrativa desproporcionada respecte a les empreses de dimensió més gran. Es calcula que, per cada euro gastat per empleat en una empresa gran en virtut d’una obligació reglamentària, una petita empresa podria haver de gastar, de mitjana, fins a deu euros”. Per tot això, PIMEC Turisme reclama que la reglamentació turística incorpori els principis de proporcionalitat i capacitat en relació als costos normatius, i que simplifiqui i abarateixi els procediments per garantir el compliment de la normativa. Més informació:pimecturisme@pimec.org
Compartir:

linkedin share button