PIMEC Tarragona demana mesures de suport a les pimes per tal d’impulsar l’activitat econòmica de les
05/10/2016

PIMEC Tarragona demana mesures de suport a les pimes per tal d’impulsar l’activitat econòmica de les

Avui s’ha presentat a la seu de Tarragona de la patronal el primer INFORMES de l’Observatori de la pimec sobre les pimes tarragonines
Tarragona, 6 d’octubre de 2016. PIMEC Tarragona ha presentat avui l’informe “Economia i pime a les comarques de Tarragona”, que ofereix informació per comarques sobre la riquesa generada, el mercat de treball, el sector exterior, el nombre de pimes i els resultats econòmics de les pimes tarragonines. La presentació ha anat a càrrec de Quim Sendra, president de PIMEC Tarragona, i Modest Guinjoan, director de l’Observatori de la pimec.El document, elaborat per l’Observatori de la pimec, recull les següents conclusions:-       Al 2012, el VAB de les comarques tarragonines va ser de 18.556 milions d’euros. L’1,6% correspon al sector primari, el 29,8% a la indústria, el 6,5% a la construcció i el 62,1% als serveis.  D’aquesta manera el pes del sector primari, la construcció i, especialment, la indústria és superior que al conjunt català, mentre que els serveis tenen un menor pes relatiu.-       A la indústria destaca especialment el bloc d’indústries extractives, energia, aigua i residus, però també el bloc d’activitats format per l’alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú.-       El menor pes relatiu dels serveis respecte a la mitjana catalana es reprodueix a tots els subsectors d’activitat considerats amb l’excepció de l’hostaleria, que presenta uns valors lleugerament superiors.-       La renda per càpita del conjunt de la demarcació és lleugerament més baix que la mitjana catalana, per bé que es produeix una elevada heterogeneïtat dins del territori: Ribera d’Ebre, Tarragonès i Conca de Barberà es troben per sobre mentre que Baix Penedès i Priorat se situen per sota del 60% del conjunt català; i la resta de comarques amb valors relativament propers a la mitjana.-       Al 2015 hi havia 261.203 persones afiliades a la Seguretat Social, un 9,9% menys que al 2008, caiguda més acusada que al conjunt català.-       Els autònoms representen el 20,6% dels afiliats (lleugerament per sobre de la mitjana catalana). Des de 2008 ençà els centres de treball amb més de 250 treballadors han estat els únics que han guanyat ocupació.-       L’atur a les comarques tarragonines al 2015 se situava en el 18,0%, 2,7 punts percentuals per sobre de la mitjana catalana. Es tracta d’una distància que ha anat augmentant durant la crisi econòmica, el que mostra una major afectació en aquest territori.-       Al 2014, 6.410 pimes van presentar els seus comptes al Registre Mercantil. A partir d’aquesta informació s’observa com la rendibilitat financera va ser de gairebé dos punts menys que al conjunt català. La facturació per societat va ser inferior a la mitjana, però el valor afegit per empresa va ser lleugerament superior. La productivitat per treballador a Tarragona se situa per sota del conjunt català.Tenint en compte les característiques concretes del territori, el president de PIMEC Tarragona, Quim Sendra, ha posat de manifest alguns aspectes en què caldria incidir per tal d’impulsar l’activitat econòmica de les comarques tarragonines:-       Millorar les infraestructures de transport. L’aposta pel Corredor Mediterrani és prioritària tenint en compte la seva capacitat de connectar la indústria tarragonina amb els principals nuclis econòmics internacionals de forma directa, per a desenvolupar el sector logístic i per a aprofitar una infraestructura tan important del territori com és el Port de Tarragona.-       Suport a la indústria. Les comarques de Tarragona són un dels principals pols industrials de Catalunya. Això és així malgrat certs factors que hi juguen en contra, com ara l’alt preu que es paga per l’energia elèctrica, la qual cosa castiga especialment les activitats més intensives en aquest recurs, o  les deficiències de manteniment de molts polígons industrials del territori en matèria d’asfaltatge, senyalització viària o accés de fibra òptica, la qual cosa posa en relleu un baix nivell de compromís de l’administració, bàsicament local, enfront de l’activitat industrial.-       Ajustar formació i ocupació. Les pimes tarragonines han manifestat les dificultats amb què es troben a l’hora de trobar personal qualificat per ocupar certs llocs de treball tècnics, fet que condiciona la creació d’ocupació i la prosperitat empresarial i econòmica. Així, en sectors d’instal·lacions (electricistes,…) o al sector metal·lúrgic (calderers, soldadors,…), a títol d’exemple, és difícil trobar personal jove en nombre i en formació.-       Impuls de l’activitat associada al turisme. El nou projecte de Centre Recreatiu i Turístic Vilaseca-Salou és probablement el més significatiu que tenen a l’horitzó les comarques tarragonines, una inversió estratègica i de gran abast en l’àmbit turístic. PIMEC Tarragona entén que és una oportunitat per a la contractació d’empreses de la demarcació en l’etapa de construcció i posteriorment de manteniment del complex,  el compliment estricte de les normatives en matèria de terminis de pagament a les pimes proveïdores, la contractació de personal preferentment local, i també per a la incardinació de dues infraestructures bàsiques amb el projecte: l’aeroport de Reus i el Port de Tarragona.-       Millorar les telecomunicacions. Cal completar el desplegament de la fibra òptica, especialment en el cas de Terres de l’Ebre, on es concentren les majors mancances. De la mateixa manera, calen inversions per millorar la qualitat dels serveis de telefonia per tal de resoldre els problemes en la qualitat de la senyal actuals.-       Pla hidrològic. L’activitat agrícola del Delta de l’Ebre està altament condicionada pel cabal del riu Ebre. Per aquest motiu és imprescindible tenir en compte els efectes d’un possible transvasament. Abans de fer cap pas caldria comptar amb el consens territorial per tal de no penalitzar les activitats específiques que es duen a terme al Delta. En aquest sentit cal recordar que la comissària de Medi Ambient de la UE s’ha mostrat contrària al transvasament de l’Ebre, una postura que PIMEC comparteix.
Compartir:

linkedin share button