PIMEC lamenta que el Govern central no hagi transposat la directiva europea de la contractació públi
19/04/2016

PIMEC lamenta que el Govern central no hagi transposat la directiva europea de la contractació públi

– La patronal demana que es doni cobertura legal al pagament directe al subcontractista i que es faciliti l’accés de la pime a la contractació pública a pa
Barcelona, 20 d’abril de 2016. PIMEC lamenta que el Govern central no hagi estat capaç de transposar la directiva europea de contractació pública en el termini establert, que va finalitzar el 18 d’abril, ja que això comporta confusió i inseguretat jurídica en el sistema de compra pública.Malgrat l’incompliment, PIMEC vol posar de manifest que l’objectiu de facilitar l’accés de la pime a la compra pública a través de la divisió dels contractes en lots és possible i, per tant, anima els poders adjudicadors a:Adjudicar els contractes en forma de lots separats i decidir la mida i l’objecte d’aquests.Avaluar la conveniència que les ofertes es puguin presentar per un, alguns o tots els lots i així s’especifiqui en els plecs.Avaluar la possibilitat de limitar el nombre de lots que es pugui adjudicar a un licitador, encara que es presentin ofertes per a uns quants o tots els lots.D’altra banda, en virtut de la potestat que la Directiva atorga als estats membres en relació al pagament directe als subcontractistes, PIMEC sol·licita a les administracions amb capacitat per fer-ho que transposin aquesta part de la directiva per tal que:A petició del subcontractista i quan la naturalesa del contracte ho permeti, el poder adjudicador transfereixi directament al subcontractista les quantitats que se li deguin pels serveis prestats, els subministraments entregats o les obres realitzades per l’operador econòmic al qual s’hagi adjudicat el contracte públic (contractista principal).Es pugui disposar el pagament directe als subcontractistes sense necessitat que aquests ho sol·licitin.  

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button