Permís retribuït recuperable dels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials
29/03/2020

Permís retribuït recuperable dels treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials

El RDL 10/2020 d’adopció de mesures en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del Covid-19, regula el permís retribuït recuperable per als treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la població. L’aplicació del permís, que es limita temporalment entre els dies 30 de març i 9 d’abril, comporta que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que haurien percebut si haguessin estat prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent-hi el salari base i els complements salarials.Aquest permís retribuït recuperable serà d’aplicació a les persones treballadores que treballin per compte aliè en empreses l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, amb les excepcions que es detallaran a continuació:Les persones treballadores que prestin serveis als sectors catalogats com a essencials a l’annex del mateix RD-L 10/2020. Les que prestin serveis en les divisions o línies de producció l’activitat de les quals es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials a l’annex. Les contractades per empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un ERTO, i per empreses a les quals se’ls hagi autoritzat l’aplicació d’un ERTO durant la vigència del permís retribuït recuperable. Les que es trobin de baixa per incapacitat temporal, o que tinguin el seu contracte suspès per alguna altra causa legalment prevista. Les que puguin desenvolupar les seves activitats amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol modalitat de treball no presencial.Regulació referent a la recuperació d’aquestes hores de permís:La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre de 2020.Aquesta recuperació haurà de ser negociada durant un màxim de 7 dies entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores i, si no n’hi hagués, s’emplaça els sindicats més representatius del sector o, si escau, 3 persones treballadores de l’empresa (seguint les previsions de l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors). Aquesta comissió s’ha de constituir en 5 dies.Algunes precisions:És important destacar que el Reial Decret-Llei preveu que l’acord podrà regular la recuperació total o parcial de les hores de treball convertides en permís retribuït recuperable; el preavís mínim amb què la persona treballadora ha de conèixer el dia i l’hora de la recuperació, així com el període de referència per a la recuperació del temps de treball no desenvolupat.Si no s’arriba a un acord, l’empresa notificarà a les persones treballadores i a la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la finalització del període de consultes, la decisió sobre la recuperació de les hores de feina no prestades durant l’aplicació del permís.En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i al conveni col·lectiu, i tampoc es podrà imposar l’establiment d’un termini de preavís de recuperació inferior a 5 dies -art. 34.2 ET-. Tampoc es pot pactar la recuperació superant la jornada màxima anual prevista al conveni col·lectiu, i, en tot cas, han de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar.El Reial Decret-Llei preveu la possibilitat que, “en cas que sigui necessari”, les empreses que hagin d’aplicar aquest permís retribuït recuperable puguin establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament indispensables per mantenir l’activitat indispensable, entenent per “indispensable” la plantilla o els torns de treball dels caps de setmana o festius. Disposició transitòria primera:En els supòsits en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores que hagin de gaudir d’aquest “permís retribuït recuperable” podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020, amb l’únic propòsit de realitzar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la posada en marxa de l’activitat empresarial.Disposició transitòria segona:Les persones treballadores de l’àmbit del transport que estiguin realitzant un servei no inclòs en el Reial Decret-Llei en el moment de la seva entrada en vigor iniciaran el seu permís retribuït recuperable una vegada hagin finalitzat el servei en curs, inclosa com a part del servei l’operació de retorn corresponent.Disposició addicional quarta:Podran continuar les activitats no incloses en l’annex que hagin sigut objecte de contractació a través del procediment regulat a l’article 120 de la Llei de contractes del sector públic. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).     
Compartir:

linkedin share button