Ordre PCM/169/2022, de 9 de març, per la que es desenvolupa el procediment per al reconeixement de l
10/03/2022

Ordre PCM/169/2022, de 9 de març, per la que es desenvolupa el procediment per al reconeixement de l

El 4 de març el Consell d’Europa va aprovar la Decisió d’execució 2022/382 del Consell per la que es constata l’existència d’una afluència massiva de persones desplaçades procedent d’Ucraïna d’acord amb la regulació de la Directiva 2001/55/CE i amb l’efecte que s’iniciï la protecció temporal.Per acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022 s’ha ampliat la protecció temporal atorgada a les persones afectades pel conflicte que poden trobar refugi a Espanya, aprovant normes complementàries a les previstes a la Decisió d’Execució 2022/382. Aquest procediment serà únicament d’aplicació a les persones a les quals es refereix la Decisió 2022/382.El procediment l’iniciarà la persona interessada mitjançant compareixença a la Direcció General de la Policia, centres d’acollida, recepció i derivació del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions o a les comissaries que es determini on es presentarà la documentació que efectivament acrediti que la persona sol·licitant d’acollida pertany al col·lectiu d’aplicació. Haurà de comunicar també els mitjans electrònics amb què compti a efectes de comunicació, i en cas de no comptar amb ells, es durà a terme la notificació postal, per compareixença a comissaries, notificació a centres d’acollida i complementàriament serà publicat al BOE i a la pàgina web de l’oficina d’Asil i Refugi.En el cas de menors acompanyats per una persona adulta, la sol·licitud es presentarà per la persona responsable d’aquests.La sol·licitud presentada autoritzarà a la persona a romandre en territori Espanyol i rebre els ajuts socials necessaris mentre aquesta es tramita, la qual podrà demanar amb la documentació que la Policia Nacional expedirà per a fer possible la seva sol·licitud.L’Oficina d’Asil i Refugi serà l’encarregada de tramitar les sol·licituds mitjançant procediment d’urgència, i serà el Ministeri de l’Interior qui acordarà la concessió o denegació d’aquesta protecció a proposta de la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi. La resolució mitjançant la qual es concedeixi la protecció internacional inclourà l’autorització de treball i residència. Aquesta resolució es dictarà en el termini de 24 hores des de la seva sol·licitud. Aquesta protecció atorgada als sol·licitants de protecció temporal serà d’un any de durada, prorrogable automàticament per un altre any si en finalitzar aquest primer l’òrgan competent per declarar la protecció temporal no la dona per finalitzada. Podrà prorrogar-se un any més tal com estableix l’article 7.1 del Reial Decret 1325/2003, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades, en el cas que el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de l’Interior escoltada la Comissió Interministerial d’Estrangeria, persisteixin els motius que van donar lloc a la seva adopció. Publicació al BOE Més informació:Itziar Ruedas iruedas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button