Obligació d'inscripció al RELI o al ROLECE per participar en licitacions de procediment obert simpli
06/09/2018

Obligació d’inscripció al RELI o al ROLECE per participar en licitacions de procediment obert simpli

Des del 9 de setembre de 2018, les empreses que es vulguin presentar a licitacions en què els poders adjudicadors (administracions, empreses públiques,…) utilitzin el procediment obert simplificat han d’estar inscrites al Registre oficial de licitadors i empreses classificades (ROLECE) o en un registre equivalent (RELI en el cas d’administracions catalanes).En quin moment els òrgans contractadors poden utilitzar el procediment obert simplificat ?Els òrgans de contractació poden acordar utilitzar un procediment obert simplificat en els contractes d’obres, subministrament i serveis quan es compleixin les dues condicions següents:a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros.b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per cent del total.Què és el RELI ?El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores té les següents característiques:Format electrònic: les empreses inscrites en el Registre no caldrà que aportin, en els diferents procediments de licitació, cap certificat acreditatiu d’inscripció. Seran els propis òrgans de contractació i meses de contractació les que, d’ofici, accediran per mitjans electrònics de forma directa i segura a les dades contingudes en el Registre.Procediment d’inscripció i d’actualització de dades per via telemàtica: No cal omplir i presentar la corresponent sol•licitud en paper. Les empreses poden formalitzar i enviar per via telemàtica la corresponent sol•licitud des de les seves pròpies oficines.Consulta de dades: Les empreses inscrites podran consultar per Internet les seves dades.Seguretat: Tots els tràmits telemàtics que facin les empreses amb el Registre es realitzaran amb el màxim nivell de seguretat, a través de la signatura electrònica reconeguda, amb idèntics efectes jurídics que la signatura manuscrita.Increment de la informació del Registre: el Registre incorpora dades de les empreses referides a la seva solvència econòmica financera i tècnica o professional.Vàlid per a les diferents administracions públiques: les empreses inscrites en el RELI poden participar tant en procediments de licitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. També poden participar en licitacions de les diferents entitats locals i d’altres Administracions Públiques catalanes.Què és el ROLECE ?El Registre oficial de licitadors i empreses classificades, és el registre d’àmbit estatal, de similars característiques que el RELI, que permet participar en les licitacions de totes les administracions, tant les d’àmbit estatal, autonòmic i local. Des de PIMEC et podem ajudar a realitzar les gestions necessàries: Des del departament Jurídic t’assessorem, coordinem i tramitem els procediments administratius. Per realitzar la inscripció a qualsevol dels dos registres necessites estar en disposició de signatura electrònica, des del departament tecnològic i d’innovació tramitem la identitat online. Per a qualsevol consulta, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres: Atenció al Soci93 496 45 00pimec@pimec.org
Compartir:

linkedin share button