Novetats tributàries per a autònoms a l’impost sobre la renda de les persones físiques
15/01/2023

Novetats tributàries per a autònoms a l’impost sobre la renda de les persones físiques

Reducció per a empresaris o professionals que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació directaEs modifica la lletra a) del número 1r de l’apartat 2 de l’article 32 de la LIRPF per l’apartat U de l’article 60 de la LPGE per al 2023, de manera que:S’augmenten els imports que minoraran els rendiments nets de les activitats econòmiques quan es compleixin els requisits previstos en el número 32.2.2n de la LIRPF, augmentant-se així mateix la quantia per sota de la qual s’aplicarà aquesta reducció.Aquesta reducció s’aplicarà als contribuents amb rendiment nets d’activitats econòmiques inferiors a 19.747,50 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d’activitats econòmiques, superiors a 6.500 euros.Les noves quanties de la reducció són les següents:Contribuents amb rendiments nets d’activitats econòmiques iguals o inferiors a 14.047,50 euros: 6.498 euros anuals.Contribuents amb rendiments nets d’activitats econòmiques compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 euros: 6.498 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment del treball i 14.047,50 euros anuals. Reducció per a empresaris o professionals que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació directa simplificadaS’afegeix una disposició addicional cinquanta-tresena a la LIRPF per l’apartat Dos de l’article 60 de la LPGE per al 2023, en virtut de la qual:El percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació per als contribuents que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació directa simplificada serà durant l’exercici 2023 del 7 %. Reducció per a empresaris que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectivaS’afegeix una disposició addicional cinquanta-quatrena a la LIRPF per l’apartat U de l’article 61 de la LPGE per al 2023, en virtut de la qual:Els contribuents que determinin el rendiment net de les seves activitats econòmiques pel mètode d’estimació objectiva podran reduir el rendiment net de mòduls obtingut el 2023 en un 10 per 100. Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva Es modifica la disposició transitòria trenta-dosena de la LIRPF per l’apartat Dos de l’article 61 de la LPGE per al 2023, de manera que:Es prorroguen per a l’exercici 2023 els límits quantitatius que es venen aplicant en exercicis anteriors i que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran per a l’exercici 2023 les següents:•Volum d’ingressos, l’any immediat anterior, superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en què l’obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.•Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaders superiors a 250.000 euros.•Volum de compres en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.Addicionalment, per la Disposició Transitòria sisena de la LPGE per al 2023 s’estableix un nou termini per renunciar o revocar la renúncia al règim d’estimació objectiva des de l’endemà de la data de publicació des de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 fins al 31 de gener de 2023.Les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2023 durant el mes de desembre de 2022, amb anterioritat al nou termini, s’entendran presentades en període hàbil. Retenció sobre els rendiments procedents de la propietat intel·lectualEs modifica l’apartat 3 de l’article 101 de la LIRPF per l’apartat U de l’article 65 de la LPGE per al 2023.El percentatge de retenció sobre els rendiments del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques (que, amb caràcter general és el 15 %) serà del 7 % quan el volum d’aquests rendiments íntegres corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75 % de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici.Aquests percentatges es reduiran en un 60 % quan els rendiments obtinguts pel perceptor tinguin dret a la deducció en la quota prevista a l’article 68.4 de la Llei de l’IRPF (deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla) i, per a l’exercici 2023, també quan es tracti de rendiments obtinguts per contribuents amb residència habitual i efectiva a l’Illa de la Palma (D.A. 53a LIRPF introduïda per LPGE per a 2023).Es modifica l’apartat 9 de l’article 101 de la LIRPF per l’apartat Dos de l’article 65 de la LPGE per al 2023.El percentatge de retenció sobre els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació serà del 15 %.No obstant això, serà d’aplicació el 7 %:-Quan el volum d’aquests rendiments íntegres corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75 % de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici.-Quan es tracti dels rendiments d’activitats professionals establerts reglamentàriament.-Quan es tracti de bestretes a compte derivades de la cessió de l’explotació de drets d’autor que es vagin a meritar durant diversos anys. Més informació: mbonal@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button