Novetats sobre la tramitació dels ERTO - FAQs
08/11/2020

Novetats sobre la tramitació dels ERTO – FAQs

Recull de preguntes i respostes sorgides en la jornada de novetats i precisions de gestió dels ERTO amb el director provincial del SEPE de Barcelona i la S
Contacte amb el SEPECom es pot contactar amb el SEPE?Amb el SEPE es pot contactar mitjançant: els telèfons d’atenció ciutadana que trobaràs al seu portal web, els formularis de contacte web, demanant cita prèvia (dilluns i dimecres), mitjançant correu electrònic específic (segons temàtica de l’assumpte). Declaracions obligatòriesCom és que s’ha hagut de tornar a remetre la sol·licitud col·lectiva de prestacions?La prestació d’atur es rebaixa al cap de 6 mesos de percebre-la i, a la llum del Reial Decret-llei 30/2020, per evitar aquesta rebaixa automàtica s’ha hagut de reiniciar el còmput de percepció de les prestacions. Per quina via es presenta la nova sol·licitud col·lectiva de prestacions?A través de la seu electrònica del SEPE, on s’ha disposat un validador de l’arxiu que, en cas d’errors, ens retornarà el feedback sobre les declaracions que no siguin correctes. En el cas que ja s’hagués comunicat la nova sol·licitud a través del REDSARA, s’ha de tornar a comunicar?Les presentacions al REDSARA s’estan rebutjant i el SEPE està requerint que es presentin a la seu electrònica. En la sol·licitud col·lectiva de prestacions, que s’havia de remetre abans del 20 d’octubre de 2020, quina data d’inici havia de constar-hi?S’havia de fer constar, com a data d’inici de la prestació, el dia 1 d’octubre o el dia en què realment es tingués accés a la prestació posteriorment al 30 de setembre de 2020. En la sol·licitud col·lectiva de prestacions, quin número d’ERTO s’hi ha de posar?Les autoritats laborals de cada comunitat autònoma han numerat els expedients de manera diferent i, per tant, s’aconsella posar qualsevol numeració que el sistema accepti. En el cas d’haver de trametre la sol·licitud, per raó d’haver resultat afectat de nou amb posterioritat al 20 d’octubre de 2020, quin és el termini per a presentar-la?15 dies hàbils. Com és que ara a la sol·licitud col·lectiva de prestacions només puc informar de la mesura de suspensió independentment de la mesura que realment afecta a cada persona treballadora?En atenció al Reial Decret-llei 30/2020, que parla únicament de suspensió, i per a reduir errors en el processament de les sol·licituds col·lectives, s’ha establert la suspensió del contracte com a única mesura aplicable en la sol·licitud inicial, i les posteriors variacions de la mesura han de ser informades mitjançant els períodes d’activitat a remetre en els primers dies del mes següent al declarat. Quina base reguladora de la prestació (BRP) s’ha de declarar en la nova sol·licitud col·lectiva de prestacions?S’ha de declarar la mateixa que es va declarar en la primera sol·licitud col·lectiva sense actualitzar-la ni recalcular-la amb els nous períodes de treball. En el cas d’estar aplicant mesures de reducció de jornada, com s’ha de declarar?Un cop tramesa la sol·licitud col·lectiva de prestacions, la reducció de jornada s’haurà de declarar mitjançant els períodes d’activitat, amb l’arxiu XML, a remetre als canals habituals del SEPE. I, en els casos en què les mesures d’afectació es canviïn, quines són les declaracions que s’hauran de realitzar?A partir d’una modificació, que implica trametre el fitxer XML de períodes d’activitat, s’haurà de remetre el fitxer cada mes. En el cas de tenir un ERTO en què s’aplica una mesura de suspensió de contractes, s’ha d’enviar el període d’activitat?Un cop enviada la sol·licitud col·lectiva que s’havia de remetre abans del 20 d’octubre de 2020, no s’ha de remetre el període d’activitat fins al moment en què no es modifiqui la mesura d’afectació. En el cas d’afectacions i desafectacions, què és el que s’ha de trametre?Únicament s’haurà de trametre el fitxer XML de períodes d’activitat. En el cas que hi hagi errors en el període d’activitat remès mitjançant l’arxiu XML, què s’ha de fer?En el cas que el fitxer XML estigui validat pel SEPE ja no es pot tornar a enviar i s’haurà de demanar la seva modificació mitjançant una reclamació prèvia. Si en la prestació que perceben les persones treballadores no s’està abonant els caps de setmana, com s’ha de declarar?En els períodes d’activitat, sempre es recomana introduir la ponderació de l’1,25 perquè el SEPE pagui la prestació computant els dies que corresponen a descans setmanal.Especialment s’ha d’introduir, en el període d’activitat, la ponderació de l’1,25 per a aquelles persones treballadores que estiguin menys de 5 dies consecutius en inactivitat. Per això, com que en alguns casos és necessari i en altres no, és millor introduir sempre la ponderació per tal d’evitar que el SEPE acabi no pagant el descans setmanal. Per a declarar una reducció de la prestació d’atur, com ho he d’informar?S’ha d’informar mitjançant períodes d’activitat, fitxer XML, a remetre pels canals habituals del SEPE. Nous ERTOEn el cas que es tingués un ERTO en vigor i se n’hagi sol·licitat un de nou per impediment o limitació de l’activitat, què és el que s’ha de presentar al SEPE?Al SEPE no s’ha de comunicar res en el cas de no haver renunciat a l’ERTO anterior, ja que la prestació ja està reconeguda i, en aprovar-se un nou ERTO, no es renuncia a l’anterior prestació.A la tresoreria general de la seguretat social s’hi s’hauran de fer les respectives comunicacions i modificacions. En el cas de tenir un ERTO anterior i trametre’n un de nou, s’ha de tornar a presentar el certificat d’empresa?No s’ha de comunicar res al SEPE per a la presentació d’un nou ERTO que és coetani a un d’anterior al qual no s’ha renunciat, ja que la BRP és la mateixa que la declarada en el mes de març/abril. PrestacionsTenint en compte que el període d’activitat del mes d’octubre no s’enviarà fins al novembre de 2020, quan es farà efectiu el pagament de la prestació del mes d’octubre de 2020?El mes d’octubre es pagarà a primers de novembre però es pagarà malament ja que, com que no s’han enviat els períodes d’activitat del mes d’octubre, constarà en el sistema que les persones treballadores estan afectades de suspensió de contracte en virtut de la tramesa de la sol·licitud col·lectiva de prestacions. Poden percebre la prestació les persones treballadores per compte d’altri que també són treballadores per compte propi?El treball per compte propi i la prestació per atur són incompatibles, i a dia d’avui es manté aquest criteri. En el cas que una persona treballadora tingui dues feines a jornada parcial i en la percepció de la prestació d’atur per raó d’ERTO se li hagi aplicat una reducció, a què és degut això?Abans de l’octubre de 2020 s’aplicava una reducció pel fet d’estar afectat parcialment en un ERTO i estar treballant a jornada parcial, reducció que ara no s’aplicarà.Respecte a les reduccions ja practicades, es pot efectuar una reclamació per les reduccions practicades a la prestació fins a 30 de setembre de 2020. La reclamació es podrà fer fins al juny de 2021, i el SEPE la podrà resoldre fins al juliol de 2021, mitjançant reclamació prèvia al registre electrònic i/o seu electrònica. En el cas de persones treballadores amb contracte fix discontinu, qui ha de presentar la sol·licitud col·lectiva de la prestació en el moment en què no estan en treball efectiu i tampoc afectades per l’ERTO?L’empresa ha de remetre la sol·licitud col·lectiva de prestació de desocupació en els casos en què estiguem en supòsits de vigència de l’expedient. En cas contrari, l’haurà de presentar individualment cada persona treballadora. Quina és la situació actual respecte a la prestació i el còmput de descendents (fills/es)?En una primera actuació en el mes de març es va remetre un formulari, a manera de declaració responsable, per a informar els fills que podien no constar declarats en el SEPE.Ara, a partir de l’octubre i en el cas de no haver tramès anteriorment la declaració responsable respecte de fills/es, es pot remetre la declaració responsable dels/de les fills/es al correu electrònic (per a la província de Barcelona) doc08.hijoserte@sepe.es. En el cas dels usuaris que tenen problemes amb el cobrament de la prestació, com poden contactar amb el SEPE?En els casos en què alguna persona treballadora no hagi cobrat es pot dirigir al correu electrònic miprestacion2020@sepe.es. En el cas de les persones treballadores que estan cobrant indegudament la quantia de prestació que tenen reconeguda, què han de fer?En el cas puntual de cobrament indegut per part d’algunes persones treballadores de l’empresa i/o entitat, aquestes (com a titulars de la prestació) han d’informar del problema el SEPE mitjançant el correu electrònic miprestacion2020@sepe.es. També l’empresa i/o entitat (com a sol·licitants) pot realitzar una reclamació prèvia.Totes les quanties que el SEPE hagi abonat indegudament seran reclamades però sense cap tipus d’interès de demora, sanció i/o recàrrec.Si no es coneix la quantitat cal esperar que el SEPE requereixi la devolució per a no saturar el sistema. En cas d’haver fet la reclamació prèvia i no haver obtingut resposta, què es pot fer?Les reclamacions prèvies segueixen el curs de gestió habitual i seran respostes en algun moment, però si la persona es troba en una situació delicada es pot dirigir a miprestación2020@sepe.es. En el supòsit en què una persona treballadora tingui dret a la prestació d’atur però la falta de cobrament l’estigui portant a una situació de vulnerabilitat, què pot fer?El SEPE ha obert, junt amb entitats i organitzacions que vetllen pels drets dels col·lectius vulnerables, una sèrie de canals tancats i d’accés restrictiu per a comunicar les situacions més crítiques derivades de la falta de cobrament de la prestació d’atur en el cas de tenir-hi dret. En el cas que la persona treballadora tingui un deute amb la seguretat social, es perd el dret a cobrar la prestació d’atur?No es perd el dret de prestació d’atur, sense perjudici que es vagin detraient les quantitats que permeti la legislació vigent per atendre el deute. En el cas que una persona treballadora, major de 52 anys, estigués percebent el subsidi i des de març no hagi cobrat res, què ha pogut passar?En aquests casos el sistema detecta un error que redirigeix al personal intern del SEPE perquè s’avaluï el dret d’accés a la prestació i/o al subsidi. Segurament s’haurà interromput la percepció del subsidi perquè procedeixi a percebre la prestació. Per a resoldre aquest assumpte la persona afectada es pot dirigir al correu electrònic de miprestacion2020@sepe.es Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.
Compartir:

linkedin share button