Novetats mesures: ajuts a professionals autònomes, rebaixa de l’IVA de la llum, bonificació del carb
28/06/2022

Novetats mesures: ajuts a professionals autònomes, rebaixa de l’IVA de la llum, bonificació del carb

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econ
Ajut de 200 euros per a persones treballadores, professionals autònomes i persones en situació de desocupaciólínia directa d’ajut a persones físiques de baix nivell d’ingressos, concretada en la percepció de 200 euros en un únic pagament.Les persones professionals autònomes podran beneficiar-se d’aquest ajut de 200 euros si les seves rendes, sumades a les rendes de les persones que convisquin amb elles en el mateix domicili, no superen els 14.000 euros anuals i el seu patrimoni, exceptuant l’habitatge habitual, no supera els 43.196,40 euros. Clic aquí per a més informació Rebaixa de l’IVA de la llum del 10% al 5% fins al 31 de desembre del 2022La nova baixada de l’IVA de la llum es produeix en els mateixos termes que estava vigent. És a dir, afecta els consumidors amb una potència contractada inferior o igual a 10 kW, sempre que el preu mitjà aritmètic del mercat majorista de l’electricitat corresponent al mes anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 euros per MWh.El tipus del 5% a l’IVA també s’aplica al 72,5% dels contractes de subministrament d’electricitat d’empreses i negocis (no domèstics).El gravamen del 5% també s’aplica als consumidors vulnerables severs i en risc d’exclusió, amb independència de la potència contractada o del preu de l’electricitat.Així mateix, l’impost especial sobre l’electricitat, que el Govern ja va rebaixar el setembre del 2021 d’un tipus del 5,1% al 0,5%, mantindrà aquest gravamen mínim que permet la normativa de la Unió Europea fins al 31 de desembre de 2022.El decret també manté la suspensió durant tot el 2022 de l’Impost del Valor de la Producció d’Energia Elèctrica (IVPEE), un tribut que grava amb un 7% els ingressos obtinguts per la venda de l’electricitat al mercat majorista i es repercuteix en el preu del mercat i a la factura final. Bonificació del carburantEs prorroga la bonificació extraordinària de 20 cèntims per litre de combustible que va començar a funcionar l’1 d’abril i estava prevista la finalització el 30 de juny, però ara, davant la persistència de l’alça de preus, es prolonga fins al 31 de desembre de 2022. Màscares quirúrgiquesEl Reial decret llei també inclou prorrogar la rebaixa de l’IVA del 4% als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús fins al 31 de desembre de 2022. Ajornament de quotes a la Seguretat SocialEs prorroga durant tres mesos els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït -del 0,5%- per a sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual:Empreses amb treballadors en alta al Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos d’agost a octubre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.Empreses i treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022.Les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris i els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos d’agost a octubre del 2022, en el cas de treballadors autònoms. Pròrroga de les rebaixes dels preus energèticsEs prorroguen fins a finals d’any diverses mesures destinades a protegir els consumidors de l’escalada dels preus energètics per la guerra a Ucraïna, com el reforç del bo social elèctric.Es mantenen els descomptes vigents extraordinaris del bo social elèctric per als consumidors vulnerables i vulnerables severs, situats en el 60% i el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivament, durant tot l’any 2022.Pel que fa a la Tarifa d’Últim Recurs de gas natural (TUR), al març es va decidir mantenir el límit del 15% a l’increment màxim del cost de la matèria primera en la fórmula de càlcul per a les revisions de l’1 d’abril i del 1 de juliol. Ara aquesta mesura per contenir l’impacte del preu del gas a la factura final dels petits consumidors s’aplicarà també a les properes revisions de l’1 d’octubre i l’1 de gener del 2023.Igualment, es mantindran les mesures de flexibilització de la contractació de subministrament de gas natural per a la indústria, de manera que les empreses puguin adaptar els contractes a les pautes de consum. Al març es van aprovar altres mesures fins a finals d’any, com la reducció del 80% de l’import dels peatges per als consumidors electrointensius o l’augment de la compensació per CO₂ repercutit a l’electricitat.Per evitar un encariment als contractes elèctrics a preu fix a llarg termini, l’Executiu prorroga la minoració dels beneficis extraordinaris obtinguts per les empreses elèctriques gràcies a la repercussió dels preus de la generació amb gas sobre la generació inframarginal (minoració de gas). Igual que ara, només en quedaran exempts els contractes amb preus de cost d’energia inferiors a 67 €/MWh. Congelació de la bombona de butà a 19,55 eurosUna de les noves mesures de protecció als consumidors del Reial decret llei aprovat pel Govern és la congelació del preu dels gasos liquats de petroli envasats, la popular bombona de butà. El preu de 19,55 euros, fixat en la darrera revisió, el 12 de maig passat, es mantindrà fins a finals d’any. Suspensió de desnonamentsS’ha ampliat fins al 31 de desembre del 2022 de diverses mesures impulsades en els darrers reials decrets llei sobre desnonaments, l’anomenat escut social.S’estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista a l’esmentat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista a la disposició addicional segona del Reial. Decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica a l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.Aquest termini era d’un mes des de l’acabament de la vigència de les mesures. Amb l’ampliació fins al 31 de desembre del 2022 prevista per a aquestes mesures, el nou termini en què es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat fins al 31 de gener del 2023. Mesures sobre el lloguer d’habitatgesPròrroga de la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge que impedeix pujades superiors al 2 per cent. Reducció de l’abonament transportEl Reial decret llei inclou ajudes directes del 50% en els títols multiviatge dels serveis ferroviaris prestats per Renfe sotmesos a Obligacions de Servei Públic (Rodalies, Mitja Distància i Avant), així com els títols multiviatge de les concessions estatals de serveis públics transport regular de viatgers d’ús general per carretera, que s’adquireixin en aquest període i en les mateixes condicions.Es finançarà també una reducció d’un 30 per cent el preu de tots els abonaments i títols multiviatge als serveis de transport públic col·lectiu terrestre de competència autonòmica o local, venuts entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022, i la vigència dels quals s’emmarqui en aquest període. Sostenibilitat del sector del transport de mercaderies per carreteraEs modifica la Llei 15/2009, d’11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, per establir l’obligació que, als contractes de transport per carretera que tinguin per objecte una única tramesa, totes les factures per serveis realitzats entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2022, reflecteixin de manera desglossada el cost del combustible necessari per a la realització del transport.Per determinar el cost del combustible en aquest tipus de contractes, es prendrà com a referència el preu mitjà setmanal del gasoil d’automoció amb impostos que es reculli a l’Oil Bulletin de la Unió Europea per a Espanya.Es tracta d’una mesura temporal extraordinària que proporcionarà transparència en la fixació del preu als serveis de transport que tinguin per objecte un únic enviament.En segon lloc, s’aprova una modificació temporal, des de l’entrada en vigor del Reial decret llei fins al 31 de desembre de 2022, de les fórmules aplicables per a la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible, perquè recullin el pes real del cost del combustible a l’estructura de costos de les empreses, en funció del tipus de vehicles, en el context actual, i de conformitat amb el que reflecteix l’Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera. Ajuts directes a la indústria gasintensivaS’amplia el nombre de CNAES de la línia d’ajudes directes a la indústria gasintensiva, adoptada a l’empara de la secció 2.1 del Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a donar suport a l’economia després de l’agressió contra Ucraïna per part de Rússia.Poden ser beneficiaris de les ajudes les empreses, qualsevol la seva forma jurídica, que realitzin activitats en els codis CNAE següents. El muntant dependrà del CNAE multiplicat pel nombre d’empleats, fins a una quantia màxima de 400.000 euros.COD. CNAE2009               TÍTOL CNAE2009133        Acabat de tèxtils089        Indústries extractives n.c.o.p.239        Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics n.c.o.p201        Fabricació de productes químics bàsics241        Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges234        Fabricació d’altres productes ceràmics235        Fabricació de ciment, calç i guix244        Producció de metalls preciosos i d’altres metalls no ferris203        Pintures, vernissos, tintes d’impremta i massilles Mesures de suport al sector agrari, ramader, pesquer i aqüícolaEn el cas del sector agrari i pesquer, aquestes mesures es concreten en ampliacions de 60 milions d’euros en la línia d’ajuda a la contractació d’assegurances agràries, i de 12 milions en les subvencions a l’obtenció de finançament del sector agrari, pimes agroalimentàries i operadors del sector pesquer i aqüícola. Mesures de suport al sector agrariS’estableix una línia de suport al finançament de les explotacions agràries i operadors del sector de la pesca i l’aqüicultura, i s’incrementa el suport públic que es presta a l’assegurança agrària per mitjà de subvencions destinades a reduir el cost de les pòlisses a l’agricultor, sobretot, en vista que, a conseqüència del canvi climàtic, els episodis de gelades, pedra o sequera són més freqüents i se succeeixen en períodes cada vegada més curts. Més informació:https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220625.aspx Publicació al BOE:https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
Compartir:

linkedin share button